คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 241 9 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายวณาชิณญ์ อัศศวานันท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 618b2f4bb2e0a-241.pdf
หนังสือเวียนภายใน 240 9 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 618b2ed3a91c4-240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 238 5 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1 (สนามสอบที่ 03 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61888da1b2228-238.pdf
หนังสือเวียนภายใน 236 3 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6184b5d20ba6f-236.pdf
หนังสือเวียนภายนอก 52 2 พฤศจิกายน 2564 ผลการคัดเลือกลูกจ้างของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (จ้างเหมารายเดือน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61b966a76c789-52.pdf
หนังสือเวียนภายใน 235 2 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษรับทุนการศึกษาของบริษัท Vetz Petz จำกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6182269f2ebd0-235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 219 14 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวชนากานต์ ลอยคลัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617f667d7bc16-219.pdf
หนังสือเวียนภายใน 234 29 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617f54fceb0c6-234.pdf
หนังสือเวียนภายใน 232 29 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617f51e630ab1-232.pdf
หนังสือเวียนภายใน 231 21 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617f4bb58daf0-231-คำสั่งคณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 233 28 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617a701637db0-233-โครงการพิเศษ พ.ย.64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 222 19 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 617901a1dece9-222-คำสั่งกรรมการบริหารหลักสูตร ปอบัณฑิตชั้นสูง-2564(ชุด รศจารุวรรณ)-ส่งเข้าใหม่ (1) BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 230 20 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61888dd4aaf59-230-แก้ไขตามมติ กก.วิชาการวันที่ 4-11-64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 51 25 ตุลาคม 2564 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61777239a1403-51-ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มาตรการโควิด2 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 24 ตุลาคม 2564 มาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6177711f4006b-50-ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 229 20 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6171221dcbdee-229-คำสั่ง กก.ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 228 20 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ระดับ 3 (Biosafety Level 3) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617121e69c9de-228-คำสั่ง กก.จัดตั้งห้องปฏิบัติการความปลอดภัยฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 227 20 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปัดฝุ่นความรู้ เล่าสู่กันฟัง เพิ่มพลังสกิลทางคลินิก" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617121989c120-227-คำสั่ง กก.โครงการปัดฝุ่นความรู้ฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 225 18 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวภัชญา ทัศคร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617120ead9807-225-คำสั่งสอบ-ภัชญา BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 18 ตุลาคม 2564 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา บริษัท Vetz Petz จำกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 616f9de99f494-49-ประกาศรับสมัครคัดเและคัดเลือกทุน ภาคปลาย 2564 BT.pdf
หนังสือเวียนภายนอก 48 7 ตุลาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ลูกจ้างรายเดือน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 616e2ecee0b64-48-ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง(ลูกจ้างรายเดือน).pdf
หนังสือเวียนภายใน 224 18 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสมพงษ์ หอยสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 616e314476e1e-แก้ไข-224-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์-สมพงษ์ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 223 11 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 616d449989fd2-223-คำสั่งกรรมการบริหารเตรียมสหกิจและสหกิจปีการ 2564-เพิ่มเติม BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 221 14 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619cb4449e335-แก้ไข 221.pdf
หนังสือเวียนภายใน 220 15 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือ ประจำปี 2564-2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 616d155a0c6e8-220-แต่งตั้ง กก.ตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือปี 64-65 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 187 31 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 616d15250145b-187-คำสั่ง โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยงฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 218 11 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 616551651811f-218-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-เอกชัย BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 216 7 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมารายเดือน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6165512c5580c-216-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 217 8 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลร้านอาหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6163bd70caef5-217-แต่งตั้ง กก.ควบคุมดูแลร้านอาหารคณะฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 215 6 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6163bd129e848-215-แต่งตั้ง กก.ตรวจรายงานฯสายวิชาการ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210 29 กันยายน 2564 แต่งตั้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6163bccef1097-210-แต่งตั้ง ให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองฯ64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 23 กันยายน 2564 รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 615d19973f31d-47-2564 ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รอบที่ 1 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 26 สิงหาคม 2564 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 615d1937724de-46-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันไหว้ครู 2564 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214 30 กันยายน 2564 อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภารกิจด้านการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 615a589462e46-214-แต่งตั้ง รก.หน.ภารกิจด้านการเงิน BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213 30 กันยายน 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 615a58400c565-213-คำสั่งแต่งตั้งนักศึกษาปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212 30 กันยายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 615a57f9bc2f3-212-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211 30 กันยายน 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 615a57a2becbf-211-โครงการพิเศษ ต.ค.64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209 27 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ น.ส.เกตุมณี เสนาพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61528044a53e6-209-คำสั่งแต่งตั้ง กก.ประเมินผลการสอน อ.เกตุมณี เสนาพันธ์ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208 22 กันยายน 2564 ให้ยกเลิกคำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 206/2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614c4963b1778-208-คำสั่งคณะ ยกเลิกคำสั่ง 206 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 169 16 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614c4910b8926-169-แต่งตั้ง กก.บริหารคณะฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 207 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614978d9cffd5-207-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.รับเรื่องร้องเรียน BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61497898c8637-206-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.กำหนดอัตราค่าบริการฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร "สัตววิทยรักษ์สาร" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61497862ddc0d-205-คำสั่งคณะ แต่งตั้งกก.จัดทำวารสาร สัตววิทยรักษ์สาร BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6149782d1b772-204-คำสั่งคณะ อนุ กก.กองทุนสงเคราะห์สัตว์ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงแรมสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614977f29424c-203-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.โรงแรมสัตว์เลี้ยง BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 202 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614977b4132a8-202-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 201 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6149777197f52-201-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.บริหารคลินิกนอกเวลา BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ "อบรมการกู้ชีพในสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ สำหรับผู้ช่วยสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614976958f8ba-200-คำสั่ง กก.โครงการอบรมการกู้ชีพฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197 14 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6141b06136b17-197-คำสั่งกรรมการบริหารเตรียมสหกิจและสหกิจปีการ 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196 14 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 6141aff1e67d2-196-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา.pdf