คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 80 18 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mr.KHAO KEONAM หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ec5d30f7977f-802563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 18 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการใชัจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5ec34025da317-31-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 79 14 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการสอบในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mrs. Woro Danur Wendo (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ec1e143b4239-79 79.pdf
หนังสือเวียนภายใน 78 12 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mrs.Woro Danur Wendo หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eba510a95540-20200512144151.pdf
หนังสือเวียนภายใน 77 5 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวภภัสนันทน์ ผ่องสามสวน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eb4b85e14514-77-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 76 30 เมษายน 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eb4b37debb36-76-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 75 30 เมษายน 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eaba26bcd7bf-75.pdf
หนังสือเวียนภายใน 74 30 เมษายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eaba0b576b69-74-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 30 30 เมษายน 2563 แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5eab996e046ad-30-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 72 27 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายนิคม ศรีกะชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eab93cf53607-72-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 73 29 เมษายน 2563 ให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวอรุโณทัย ต้นกันยา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eab806490204-73-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 29 เมษายน 2563 ยกเลิกการจัดโครงการ "ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ครั้งที่ 17" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5ea93b3ab156f-29-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 71 22 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ea65af1b9229-71-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 70 20 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานของสายสนับสนุน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e9e4a6923fbf-คำสั่ง กก.ประสานงานสนับสนุน63 (DA).pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 20 เมษายน 2563 แก้ไข เพิ่มเติมอัตราค่าบริการตรวจรักษาสัตว์ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e9d521fc158c-28 28-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 69 17 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e9d4a6fe513a-69-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 68 10 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้คะแนนการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e9510811e93a-68-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 10 เมษายน 2563 มาตรการในการจัดสอบแบบออนไลน์ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e91351f7632d-27-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 10 เมษายน 2563 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e901aa51a94a-26-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 67 10 เมษายน 2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e90132b830c9-67-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 66 2 เมษายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e858ef60934c-66-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 65 2 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้คะแนนการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e858bb95c7e6-65-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 1 เมษายน 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e855e7df308f-25 25 25.pdf
หนังสือเวียนภายใน 64 31 มีนาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e82e2e4905cb-64-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 63 27 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Ms. PUTU SYU SISYAWATI PUTRININGSIH หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7dc92d5751f-63-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 62 27 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mr.Thongphet Mitpasa หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7dc73076b04-62-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 61 27 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Miss Biethee Rani Sarker หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7dc58910601-61-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 60 26 มีนาคม 2563 การดำเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7d5d7fed102-60-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 26 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงวันการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e7d597153264-24-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 26 มีนาคม 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e7d57627707e-23-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 25 มีนาคม 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e7b00ed63190-22-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 59 23 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการมอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Miss. Dadan Liu หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7abdb804cd2-59-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 58 23 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายณัฐกร ไชยแสน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7aba50ba60b-58-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 57 23 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Miss. Istiana Nur Vidayanti หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7ab8b4baf18-57-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 56 23 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางกนกวรรณ บุตรโยธี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7ab45f7b247-56-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 23 มีนาคม 2563 หลักเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษาต่างชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e7ab2593e6a4-21-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 18 มีนาคม 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e71d873dd43a-20-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 55 18 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Miss BAMPHEN KEOMOUNGKHOUN หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e718f1c5acf5-55-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 54 18 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mr.I PUTU GEDE YUDHI ARJENTINIA หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e71893197511-54-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 53 18 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจคัดกรองการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการจัดสอบภาคปลาย ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e7184eab2c72-53-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 52 18 มีนาคม 2563 แต่งตั้งหัวหน้าภารกิจด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานย่อย สังกัดกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e718039646dd-52-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 51 16 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ ว่าที่ร้อยตรีอัครพล จันทร์ทองศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e6f3bb95f13f-51-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 16 มีนาคม 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e70363e12e0d-19 19 19.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 16 มีนาคม 2563 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e6f203e581bd-18-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e6eef85266d8-50.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e6ee9436668d-49-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 48 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e6ee68a888ae-48-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e6ee25b92af9-47-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e6edda53cc46-46-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 13 มีนาคม 2563 เลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการ "เส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 17" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e6eda76d7763-13-2563.pdf