คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 37 21 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62158bcb7a2d1-37.pdf
หนังสือเวียนภายใน 173 16 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62144d4257ef2-173.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131 22 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่อการจัดการศึกษาและการวิจัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621346ccd5b72-131.pdf
หนังสือเวียนภายใน 162 13 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6213366713ccf-162.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 17 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งผู้ประสานงานประจำกลุ่มวิชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 620f61bb5cafb-35.pdf
หนังสือเวียนภายใน 34 17 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนสายวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 620f618ec1c8b-34.pdf
หนังสือเวียนภายใน 151 10 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านอัตรากำลัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621357ad17c28-151.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149 10 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 620df90d5c0c5-149.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 620b71851055f-33.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.Morsid Andityas หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 620b71580e2ce-32.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 620b2aff88318-31.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 10 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6209ba39df1bf-29.pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 9 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6209b9f0b5da3-28.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 8 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6209b9a67592d-27.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 7 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นางสาวเพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62020ebc560b6-26.pdf
หนังสือเวียนภายใน 6 3 กุมภาพันธ์ 2565 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61ff644e3a951-6.pdf
หนังสือเวียนภายใน 179 25 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61fcf15f873d9-179.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 3 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "การถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61fcf112aaafa-22.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 2 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61fcf0ca4b269-21.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 1 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61fb40b8640fe-20.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a5b61ac0f-19.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์และการชันสูตรโรค หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a5573b61b-18.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a51664545-17.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a4138ca01-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8aa0cc46fc-15.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a2fe6c54c-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 27 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายวิชา 710 494 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62033ea84a989-แก้ไข 13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 27 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายวิชา 710 595 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a21d62899-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 26 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ศรีงาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a145098e8-11.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 26 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a10493614-10.pdf
หนังสือเวียนภายใน 9 26 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a0d900f8d-9.pdf
หนังสือเวียนภายใน 5 28 มกราคม 2565 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ปะรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61f8a0912122c-5-2565.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156 11 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f266cf09bda-156.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152 10 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งให้รองคณบดีรักษาแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f109fd51947-152.pdf
หนังสือเวียนภายใน 6 20 มกราคม 2565 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a894acad5-แก้ไข-06.pdf
หนังสือเวียนภายใน 8 21 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61ee10f79a870-8.pdf
หนังสือเวียนภายใน 7 21 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และคุมสอบ ตำแหน่งสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61ee0e688842c-7.pdf
หนังสือเวียนภายใน 4 19 มกราคม 2565 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61ea660f366ee-4-แนว.pdf
หนังสือเวียนภายใน 4 14 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61ea65c218a71-4.pdf
หนังสือเวียนภายใน 3 18 มกราคม 2565 มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61e78eaa5955a-3.pdf
หนังสือเวียนภายใน 5 14 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเปิดรั้ว 7 คณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 (Oper House 7) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61e6623423423-5.pdf
หนังสือเวียนภายใน 02 12 มกราคม 2565 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61df9e84087df-02.pdf
หนังสือเวียนภายใน 03 12 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการฝึกหัตถการคลินิกทางสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61df9e3d598b7-03.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 5 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d65aa183586-2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 280 30 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d40797f0c9d-280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 278 29 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d3de059a826-278.pdf
หนังสือเวียนภายใน 277 29 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d3ddb7ea355-277.pdf
หนังสือเวียนภายใน 1 3 มกราคม 2565 กำหนดมาตรการการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61d3dd4a82bb9-1.pdf
หนังสือเวียนภายใน 279 28 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61cd18d7ced77-279.pdf
หนังสือเวียนภายใน 276 28 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสิบวิทยานิพนธ์ของ นายธีระยุทธ ทองรินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61cd186d84693-276.pdf