คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 215 25 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359ff1d5ce06-215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214 21 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359fe9ca7b2d-214.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359fe24b76ae-213.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359fde47bf7d-212edited.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211 17 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานผลิตตำราทางวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 635797a4bfcff-211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 3 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งสถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63579754e2d03-43.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210 17 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายเสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634e01b90c1a8-210.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209 17 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634e00598ed77-209.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208 12 ตุลาคม 2565 มอบหมายหน้าที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างปฏิบัติและรับผิดชอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634e001bd283a-208.pdf
หนังสือเวียนภายใน 207 10 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634dfed24e2a5-207.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634514b8db7fb-206.pdf
หนังสือเวียนภายใน 44 10 ตุลาคม 2565 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 634514355711d-44.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205 6 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6343780a4d17c-205.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204 6 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์" ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634377c82cde7-204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203 6 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634376ff23d99-203.pdf
หนังสือเวียนภายใน 202 4 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์และนายสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634376c2bc482-202.pdf
หนังสือเวียนภายใน 201 4 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634375dcb849f-201.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 30 กันยายน 2565 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรคณะ รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6343759221912-42.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200 3 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งหัวหน้าภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 633cddcda4b46-200.pdf
หนังสือเวียนภายใน 199 29 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและคณะกรรมการคุมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 633a3b32ca52b-199.pdf
หนังสือเวียนภายใน 198 29 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 633a3af57c02d-198.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197 29 กันยายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 633a3a4de8774-197.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196 29 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 633a39f8d9b5e-196.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195 28 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63365164a3493-195.pdf
หนังสือเวียนภายใน 194 28 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐาน OIE-D1C ของประเทศไทยและอาเซียน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63365135331e8-194.pdf
หนังสือเวียนภายใน 191 23 กันยายน 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6336504a61eb1-191.pdf
หนังสือเวียนภายใน 190 23 กันยายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63364fffc2309-190.pdf
หนังสือเวียนภายใน 193 26 กันยายน 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63325fd29cf3e-193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 192 26 กันยายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63325f82c2929-192.pdf
หนังสือเวียนภายใน 189 15 กันยายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63243a008e8f1-189.pdf
หนังสือเวียนภายใน 188 14 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 632439d375819-188.pdf
หนังสือเวียนภายใน 187 14 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6324397ac62ee-187.pdf
หนังสือเวียนภายใน 186 13 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6324392f6b349-186.pdf
หนังสือเวียนภายใน 185 13 กันยายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6321b2d2f34d6-185.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 9 กันยายน 2565 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6321b2f971aba-41.pdf
หนังสือเวียนภายใน 176 29 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631e836c01b8d-176.pdf
หนังสือเวียนภายใน 184 6 กันยายน 2565 แต่งตั้งให้หัวหน้างานรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631955fe227ab-184.pdf
หนังสือเวียนภายใน 183 6 กันยายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "สัตวแพทย มข. ร่วมใจขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631955cc7a2a1-183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 182 6 กันยายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63195586e56f4-182.pdf
หนังสือเวียนภายใน 181 5 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวเพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631955405e7ff-181.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130 31 พฤษภาคม 2565 มอบอำนาจในการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631955068ddeb-130.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129 31 พฤษภาคม 2565 มอบอำนาจในการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631954cbbce66-129.pdf
หนังสือเวียนภายใน 180 31 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63114d23ae5e7-180.pdf
หนังสือเวียนภายใน 179 30 สิงหาคม 2565 อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก กองบริหารงานคณะ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63114d006fe43-179.pdf
หนังสือเวียนภายใน 177 29 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63114ccb79d86-177.pdf
หนังสือเวียนภายใน 178 30 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 630ef146b0d98-178.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 29 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อ "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 630dca94dca2f-40.pdf
หนังสือเวียนภายใน 175 24 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63086c7d2d346-175.pdf
หนังสือเวียนภายใน 174 24 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63086c299eff7-174.pdf
หนังสือเวียนภายใน 173 23 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63086bef78e83-173.pdf