คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 95 2 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6617896f92e30-95.pdf
หนังสือเวียนภายใน 94 2 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 661360dd2278d-94.pdf
หนังสือเวียนภายใน 93 2 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 661360a70f76f-93.pdf
หนังสือเวียนภายใน 92 2 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66136073a7499-92.pdf
หนังสือเวียนภายใน 74 28 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6613603bbcef2-74.pdf
หนังสือเวียนภายใน 91 29 มีนาคม 2567 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 660f920f1c24c-91.pdf
หนังสือเวียนภายใน 90 29 มีนาคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 660f91bf58115-90.pdf
หนังสือเวียนภายใน 9 29 มีนาคม 2567 แก้ไขค่าตอบแทนผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 660f917b1763c-9.pdf
หนังสือเวียนภายใน 89 25 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66062ed641a14-89.pdf
หนังสือเวียนภายใน 88 25 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66062e5c88e2f-88.pdf
หนังสือเวียนภายใน 87 21 มีนาคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และที่ปรึกษาร่วมรายวิชา 710 494 และ VM 004 303 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6603e43ea9446-87.pdf
หนังสือเวียนภายใน 86 19 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66011dbabc66a-86.pdf
หนังสือเวียนภายใน 85 19 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66011d7e96d21-85.pdf
หนังสือเวียนภายใน 82 15 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66011d5951637-82.pdf
หนังสือเวียนภายใน 80 19 มีนาคม 2567 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66011d2712c30-80.pdf
หนังสือเวียนภายใน 7 14 มีนาคม 2567 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ณ งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 66011cf198032-7.pdf
หนังสือเวียนภายใน 83 18 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Ms.Dian Meididewi Nuraini หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f94e670377a-83.pdf
หนังสือเวียนภายใน 81 15 มีนาคม 2567 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f94e32ca86a-81.pdf
หนังสือเวียนภายใน 79 13 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายเลือด โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f94df2783ac-79.pdf
หนังสือเวียนภายใน 78 13 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาสัมมนาการวิจัยทางสัตวแพทย์ การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f94db511ceb-78.pdf
หนังสือเวียนภายใน 77 13 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f94d3ceb2bd-77.pdf
หนังสือเวียนภายใน 53 22 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f94d119ccfb-53.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 5 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f94cc943f5b-40.pdf
หนังสือเวียนภายใน 64 5 มีนาคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายกันต์ธีร์ เย็นบุตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f798992b8c2-64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 76 13 มีนาคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายกันต์ธีร์ เย็นบุตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f795f651a31-76.pdf
หนังสือเวียนภายใน 75 13 มีนาคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของ นางสาวพิมพ์สิริ โง้ววัฒนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f795cd60af9-75.pdf
หนังสือเวียนภายใน 73 8 มีนาคม 2567 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65f13b516a97e-73.pdf
หนังสือเวียนภายใน 6 12 มีนาคม 2567 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 65f13b12cc79b-6.pdf
หนังสือเวียนภายใน 72 8 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65ee72929291f-72.pdf
หนังสือเวียนภายใน 71 7 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นายนิศิษฐ จันทร์ทรง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65ee71d306edd-71.pdf
หนังสือเวียนภายใน 70 7 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65ee718c5fb52-70.pdf
หนังสือเวียนภายใน 69 7 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสารสนเทศและความผูกพันของลูกค้า โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65ee714fe4ef3-69.pdf
หนังสือเวียนภายใน 65 5 มีนาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และที่ปรึกษาร่วมรายวิชา 710 494 หรือ VM 004 303 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65efae1083b3f-65 แก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 68 5 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาผลงานรายวิชา 710 595 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e9543b13aa9-68.pdf
หนังสือเวียนภายใน 67 5 มีนาคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และที่ปรึกษาร่วมรายวิชา 710 595 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e953bebd10d-67.pdf
หนังสือเวียนภายใน 66 5 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาผลงานรายวิชา 710 494 หรือ VM 004 303 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e952e72a321-66.pdf
หนังสือเวียนภายใน 63 6 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e9529a06ecf-63.pdf
หนังสือเวียนภายใน 62 4 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการการสืบพันธุ์ในโค" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e683f99439c-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 61 4 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e683651672b-61.pdf
หนังสือเวียนภายใน 60 4 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e6833f5a5b2-60.pdf
หนังสือเวียนภายใน 55 27 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e6831683021-55.pdf
หนังสือเวียนภายใน 54 27 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบิตงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e682ad55b73-54.pdf
หนังสือเวียนภายใน 59 1 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e53d9ff1103-59.pdf
หนังสือเวียนภายใน 58 28 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริการ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e168cbaf089-58.pdf
หนังสือเวียนภายใน 57 28 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 32" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e168857c782-57.pdf
หนังสือเวียนภายใน 51 19 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานนอกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e16856b913e-51.pdf
หนังสือเวียนภายใน 5 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับโครงการวิจัยที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 65e1682865da2-5.pdf
หนังสือเวียนภายใน 56 27 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นางสาวทรรศิดา พลอยงาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65de9a180cbf9-56.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 19 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65de99d83079c-50.pdf
หนังสือเวียนภายใน 52 19 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65d55b60757fa-52.pdf
Page 1 of 101