คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
200
ลงวันที่
3 ตุลาคม
พ.ศ.
2565
เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้าภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๕-๑๐-๐๕ ๐๑:๒๘:๔๕
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes