คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 16 13 มีนาคม 2563 แผนการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e6ed9ac57d2b-16-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 13 มีนาคม 2563 การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e6ed71d8f6b8-15-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 13 มีนาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e6ed32844291-14-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 45 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e6b4e5de6bae-45-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 44 11 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบ้ติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e69992aa1d4a-44-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 10 มีนาคม 2563 มาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e6881f573781-12-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 10 มีนาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.Khao Keonam หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e672f0e77838-43-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 9 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e66ea5cee648-11-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 9 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 28" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e65bb05e1125-42-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 9 มีนาคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e65b59042506-41-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 4 มีนาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e61fae124fce-40-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 39 3 มีนาคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e61f58e2c314-39-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 2 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายธีระยุทธ ทองรินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e61f315e9682-38-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 37 2 มีนาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการห้องปฏิบัติการฝึกหัตถการคลินิกทางสัตวแพทย์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e5cc56d0c9a7-37-63.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 2 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวชนากานต์ ลอยคลัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e5cbd9009e22-36-63.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 28 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e5ca54bc0fcf-35-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 34 28 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e58da167e9a9-34-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 28 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e58d4417c049-33.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 27 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มีนาคม 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e576767902b0-32-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 24 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e538df7cd210-31-63.pdf
หนังสือเวียนภายใน 30 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e4f8bf1481ac-30.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 19 ธันวาคม 2563 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้กระแสไฟฟ้าตามที่จ่ายจริงของนักศึกษาต่างชาติ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e4de99e27e23-10-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 18 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี เครื่องจี้เย็น (Cryosurgery) สูญหาย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e4c8d22535e3-29.pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 17 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนและงบประมาณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e4b47a6b9373-28.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 12 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e43a04993738-27.pdf
หนังสือเวียนภายใน 09 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e41fd5a61cbe-092563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 7 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5e3d1856ded23-26.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 5 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e3b6a6bec0a4-25.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 4 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e3918423b61f-24.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 4 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e3913654aa0b-23.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 30 มกราคม 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e37bf0dbf0a4-22.pdf
หนังสือเวียนภายใน 08 31 มกราคม 2563 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e379411b93a2-08.pdf
หนังสือเวียนภายใน 07 31 มกราคม 2563 รับสมัุครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e378e8c50531-07.pdf
หนังสือเวียนภายใน 06 31 มกราคม 2563 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e378c138114d-06.pdf
หนังสือเวียนภายใน 05 31 มกราคม 2563 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e378760c9d46-05.pdf
หนังสือเวียนภายใน 04 31 มกราคม 2563 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Family Animal Medical Center, ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e37839161a94-04.pdf
หนังสือเวียนภายใน 03 31 มกราคม 2563 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e377f7175d90-03.pdf
หนังสือเวียนภายใน 02 31 มกราคม 2563 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ School of Veterinary Science, Massey University ประเทศนิวซีแลนต์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e377b59ea826-02.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 30 มกราคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e33dd67bce80-21.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 30 มกราคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e33d2ba3a53a-20.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 30 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mr.Khao Keonam หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e33c67636e34-19.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 28 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 17" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e2fee9e2b888-28.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 28 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e2fe9379a4b3-17.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 17 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e216632448d4-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 01 16 มกราคม 2563 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e2004e46c6d4-01.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 10 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e183f72c6a98-20200110162252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 9 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e17e4c8728ab-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 9 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e17d7c629ce4-13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 8 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e159c9a2c798-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 8 มกราคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายธีระยุทธ ทองรินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e15998528fcf-11.pdf