คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 125 17 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66471cbddf494-125.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 17 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66471c79089ef-124.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 17 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66471c206e16c-123.pdf
หนังสือเวียนภายใน 121 14 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัตวแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 เพื่อาจบหลักสูตรการฝึกอบรมและส่งสอบวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66471bc54e67e-121.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120 14 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66471b8547e9d-120.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119 13 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการประเมินตำราหรือหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ วีระกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66471b4bb1e1a-119.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117 9 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission และรับตรงร่วมกับ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66459a1563374-117.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118 14 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งผู้ออกข้อสอบของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 664578aab39a6-118.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106 23 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายกันต์ธีร์ เย็นบุตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6645786bdc359-106.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105 23 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Morsid Andityas หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6645783cf3757-105.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 22 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ College of Veterinary Medicine,Southwest University (SWU) Chongqing,China สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 664577d1c1ad5-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115 7 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบและประเมินความรู้บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663c7d7b0d6f5-115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114 8 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ วีระกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663c7cefbe77f-114.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113 7 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบและประเมินความรู้บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663c7c99071fd-113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112 1 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663c7c3609152-112.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 29 เมษายน 2567 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 663c4a213bcb2-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116 8 เมษายน 2567 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663c2489ceb89-116.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108 29 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663c24592b7ab-108.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107 29 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663c2427760c9-107.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 7 พฤษภาคม 2567 องค์ประกอบ คุณสมบัติ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 663c23f3c7804-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 29 เมษายน 2567 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663aca89cec4a-110.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109 29 เมษายน 2567 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663aca37bfc7a-109.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 1 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 663ac9289cb2b-15.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111 30 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 663202d25d5a6-111.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 24 เมษายน 2567 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับโครงการวิจัยที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6629e8a490bb6-13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104 22 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการสัตว์ป่วยกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66274e261731f-104.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 22 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66274dc2a9135-103.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101 19 เมษายน 2567 ให้บุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome:CLO เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6629ab9f95f38-101-แก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 22 เมษายน 2567 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ณ งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 66274d142a27f-11.pdf
หนังสือเวียนภายใน 99 11 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6626114b626f3-99.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 18 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6625c436de9db-102.pdf
หนังสือเวียนภายใน 97 9 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะัทำงานจัดลำดับคำขอครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6625c4017bf28-97.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 18 เมษายน 2567 งดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6620d2ec146e8-10.pdf
หนังสือเวียนภายใน 98 11 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายศิวายุ รัตนะกนกชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66209e08a9dea-98.pdf
หนังสือเวียนภายใน 96 9 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66209de2bdc8e-96.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100 11 เมษายน 2567 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ จังหวัดระยอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66208566c40a5-100.pdf
หนังสือเวียนภายใน 95 2 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6617896f92e30-95.pdf
หนังสือเวียนภายใน 94 2 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 661360dd2278d-94.pdf
หนังสือเวียนภายใน 93 2 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 661360a70f76f-93.pdf
หนังสือเวียนภายใน 92 2 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66136073a7499-92.pdf
หนังสือเวียนภายใน 74 28 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6613603bbcef2-74.pdf
หนังสือเวียนภายใน 91 29 มีนาคม 2567 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 660f920f1c24c-91.pdf
หนังสือเวียนภายใน 90 29 มีนาคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 660f91bf58115-90.pdf
หนังสือเวียนภายใน 9 29 มีนาคม 2567 แก้ไขค่าตอบแทนผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 660f917b1763c-9.pdf
หนังสือเวียนภายใน 89 25 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66062ed641a14-89.pdf
หนังสือเวียนภายใน 88 25 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66062e5c88e2f-88.pdf
หนังสือเวียนภายใน 87 21 มีนาคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และที่ปรึกษาร่วมรายวิชา 710 494 และ VM 004 303 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6603e43ea9446-87.pdf
หนังสือเวียนภายใน 86 19 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66011dbabc66a-86.pdf
หนังสือเวียนภายใน 85 19 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66011d7e96d21-85.pdf
หนังสือเวียนภายใน 82 15 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 66011d5951637-82.pdf
Page 1 of 102