คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
179
ลงวันที่
30 สิงหาคม
พ.ศ.
2565
เรื่อง
อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก กองบริหารงานคณะ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๕-๐๙-๐๒ ๐๐:๒๓:๒๘
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes