คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 166 17 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายพงศธร ธัชประมุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64df1a65eab42-166.pdf
หนังสือเวียนภายใน 164 9 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64d5b4e925be2-164.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 9 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64d5b4aaa838e-25.pdf
หนังสือเวียนภายใน 161 7 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64d2ea3bac9d3-161.pdf
หนังสือเวียนภายใน 162 7 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64d20f27a8666-162.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160 3 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64cdda1bba26f-160.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159 3 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งนายสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์" ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64cdd9ec1873f-159.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158 3 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่าอชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64cdd9a672d39-158.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156 24 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64eea78d4707c-156.pdf
หนังสือเวียนภายใน 155 25 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64cdd92902646-155.pdf
หนังสือเวียนภายใน 154 25 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64cdd8dc41803-154.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 4 สิงหาคม 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64cdd8933ffdb-24.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 26 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64cb3ca0d43ad-23.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157 26 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะกรรมการประสานงาน ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64c23bb3caf05-157.pdf
หนังสือเวียนภายใน 153 24 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.SOUK PHOMHAKSA หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64c23b693c240-153.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 24 กรกฎาคม 2566 หลักเกณฑ์การรับโอนย้ายนักศึกษา พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64c23b0ba2229-22.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 24 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในแต่ละชั้นปี และนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64cb72234ef3a-21.pdf
หนังสือเวียนภายใน 53 2 พฤศจิกายน 2564 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64c23a96a9168-53.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152 13 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64b5ef7bae252-152.pdf
หนังสือเวียนภายใน 151 13 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64b5ef46a0aed-151.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149 12 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64b0eac287541-149.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148 12 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64b0ea8c088a7-148.pdf
หนังสือเวียนภายใน 144 5 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64b0ea2856e6b-144.pdf
หนังสือเวียนภายใน 150 12 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ Mr.SOUK PHOMHAKSA หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64af72423445e-150.pdf
หนังสือเวียนภายใน 147 7 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารและธูรการ กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64ae48448c854-147.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141 30 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64ae47e5af834-141.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146 7 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64accb877aff2-146.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145 6 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ "ประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 53) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64accb2f9ce6f-145.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143 3 กรกฎาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a51a7eea86b-143.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142 30 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2566" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a519f1bb781-142.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 3 กรกฎาคม 2566 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64a51993bebd5-20.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140 29 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a38319d6f39-140.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139 27 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a382dde2e60-139.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138 30 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a382a754cf8-138.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125 15 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a38240f1c5c-125.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 15 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a4c7f748790-124(แก้ไข).pdf
หนังสือเวียนภายใน 137 26 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "ถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลา ประจำปี 2566" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b941a032dc-137.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135 26 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b921287f5b-135.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134 26 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b91ba5b792-134.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133 26 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b9052a5922-133.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132 22 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.Clara Ancilia Pramita Kuaumasri หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b8536d0102-132.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131 21 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64995bf294643-131.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6492622f4b875-13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130 20 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64924ac403914-130.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127 19 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาววรินทร์ พวงทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64924a9b07149-127.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129 19 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6490fee24111f-129.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128 19 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์และโรงแรมสัตว์เลี้ยง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6490feb251b9f-128.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126 16 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศิลปภัทรา ศิริตื้นลี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 648facc35fd4c-126.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 13 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการศึกษารูปแบบ ระเบียบ แนวทางการดำเนินการการจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 648a7d46e07ac-123.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122 7 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 648a7ce041ce7-122.pdf