http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=688&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=689&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=690&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=691&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=692&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=693&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=694&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

กิจกรรมสถานีฟาร์ฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับ Prof. Karl Hanz Zessin และ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน” คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับรับผู้บริหารจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 6 โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์>>ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558<<

PowerPoint งานวิจัยประชุมยุทธศาสตร์โคนม-ขอนแก่น (25 กันยายน 2557)

>อ ฉลอง - อาหารกับสุขภาพโคนม
>อไชยณรงค์ - Optimizing Reproductive Efficiency in Dประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558airy Cows
>อ ธีรกุล -BVDV ยุทธศาสตร์โคนม 25 กย.2557
>อ วัชรี -Vet ผลิตภัณฑ์สำหรับจุ่มฆ่าเชื้อบริเวณเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ
>อ วิโรจน์ - ก้าวหน้าอาหารโคนม 57
>อ สุณีรัตน์ - ความสมบูรณ์พันธุ์โคนมขอนแก่น 

นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ


  โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับรับผู้บริหารจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับ Prof. Karl Hanz Zessin และ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์
กิจกรรมสถานีฟาร์ฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บริหารร่วมวางแผนทำวิจัย ณ Swedish University of Agricultural Sciences
 
  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 6
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
โครงการกีฬา Vet Sports Day
โครงการค่ายหมอสัตว์ป่า
โครงการราตรีอำลาฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2557
 
  โครงการอบรมระบบการคัดลอกผลงานทางวิชาการสำหรับประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การสร้าง PDF อย่างชาญฉลาด”
ผศ.สพ.ญ.สุปราณี จิตรเพียรได้รับรางวัลรางวัล Best PhD-student poster prize is awarded
การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12
อาจารย์ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. คนใหม่
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th