http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=708&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=710&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=711&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ โครงการสัตวแพทย์ มข.ร่วมใจสหัสขันธุ์ปลอดภัยไกลหมาว้อ ( Rabies Sleeping Camp ) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 29 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ


  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 29 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16th KKU Veterinary International Annual Conference (KVAC)
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่อำเภออุบลรัตน์และเยี่ยมชมศูนย์ค้ำคูณ โรงพยาบาลอุบลรัตน์
โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรมเรื่อง“ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน”
โครงการ"ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557"
 
  โครงการสัตวแพทย์ มข.ร่วมใจสหัสขันธุ์ปลอดภัยไกลหมาว้อ ( Rabies Sleeping Camp )
อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
ติวความถนัดทางสัตวแพทย์
โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐาปนัท พีธรากร นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5
โครงการ อธิการบดีพบประชาคมนักศึกษา
 
  โครงการรอบรมสัมมนาเรื่อง ”การตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย”
อาจารย์คณะฯดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ
แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับมอบเกียรติบัตร ผู้มีผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2557
โครงการอบรมระบบการคัดลอกผลงานทางวิชาการสำหรับประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. คนใหม่
 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th