http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=574&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=575&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=576&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “EdPEx Coaching &amp; Mentoring” ครั้งที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอการฝึกงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
กิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์
-
สัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง 4-8 สิงหาคม 2557
- 
สัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง 18 สิงหาคม - 19 กันยายน 2557
- โครงการบริจาคเลือดสัตว์เลี้ยง

นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 3
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2557
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมโครงการแนะแนวสัญจร มข.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนและอาจารย์จาก College of Animal Science,Southwest University, China (SWU) ประจำปี 2557
คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนและอาจารย์จาก National Chung Hsing University, ประเทศไต้หวัน
 
  โครงการ นิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการนิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2556
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 10
พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 22
โครงการนำเสนอผลการฝึกอาชีพสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 
  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557”
คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Webmail KKU)”
โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์
คณะสัตวแพทย์ฯ จัดกิจกรรม Happy Workplace เพิ่มความสุขในการทำงาน
 
  ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. คนใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน พี่ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th