http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1331&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1332&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1333&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1334&catid=10&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1335&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1336&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1337&catid=9&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1338&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1340&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1341&catid=7&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียนจัดเสวนารวมพลคนชอบรีด(นม) นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561 ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์(KVAC) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 โครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายงานเพื่อสนองปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประชาสัมพันธ์ 
>>เอกสารประชุมห้องโคนม งาน KVAC2018<<น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT)ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 20/2561 เรื่อง กำหนดเลขออกหนังสือหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์
-
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 50/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา

-ตารางสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

>>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในงานวิจัยและบริการการศึกษา<<

จำหน่ายปุ๋ยหมัก ผลิตจากมูลสัตว์แท้ เพียงถุงละ 10 บาท << click


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี
หลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทำเนียบนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์(ต.ค.59-ปัจจุบัน)
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

-ระกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมฯ ปีการศึกษา 2561
-คู่มือสหกิจศึกษาโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
-ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง  แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 + บัญชีรายชื่อสถานประกอบการ
-ประกาศณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
-ปฏิทินดำเนินการการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560
-อาจารย์นิเทศงาน โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
-ตารางเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

        
  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมกับบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning รายวิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์”
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมกับบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ "เสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน"
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ระดับเหรียญเงิน(Silver Medal Researcher Award)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม PENAPH Conference 2018
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมถวายงานเพื่อสนองปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการสาธิตผ่าตัดทำหมันสุนัขในศูนย์พักพิงฯ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วม “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์(KVAC) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียนจัดเสวนารวมพลคนชอบรีด(นม)
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งที่สูงขึ้น”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)”
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดขบวนแห่ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เกษมสุข” ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2560
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่าคนแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
 
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th