http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=807&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=808&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=809&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=810&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=811&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันสถานประกอบการพบนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.(ปีการศึกษา 2558-2562)
ประชาสัมพันธ์ ด่วน

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา
>.ปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

สายตรงคณบดี
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทย์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทย์
 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทย์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ  การตรวจประเมินเพื่อการรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.(ปีการศึกษา 2558-2562)
ผู้บริหารคณะฯร่วมเดินทางใน โครงการ “สหกิจอาเซียน” ณ ต่างประเทศ
การเสวนาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของคณะฯ
ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ”
คณะสัตวแพทย์ฯรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการประชาพิจารณ์และนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562
 
  โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันสถานประกอบการพบนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ BETAGRO food safety society 2015 “เบทาโกรร่วมสร้าง สังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
งานราตรีน้องใหม่สัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 29 ประจำปี 2558
 
  โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
อาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์รับทุน Fullbright-Thai Visiting Scholar ร่วมทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ทำเนียบคณบดี
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
บุคลากรคณะสัตวแพทย์ มข. ตามเสด็จในโครงการ พอ.สว.
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดค่ายสมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.อาสารักษ์สัตว์ ครั้งที่ 1
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่
คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก เพื่อการส่งออก ครั้งที่2
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th