http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1425&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1426&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1428&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1430&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1431&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1432&catid=5&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย โครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ โครงการวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 นำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2561 ต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture, National University of Laos วิทยาเขตนาบง ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมรักษ์สัตว์น้ำ ในสังกัดสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ “เธอ เขา เรา (สร้างฝาย ห่วงใยป่า ปลูกต้นหญ้า ศึกษา ชุมชน)”ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพองและอุทยานแห่งชาติหินช้างสี อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 1 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบนิเวศของปลาน้ำจืด เรียนรู้วิถีชุมชน และเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะในการอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคี ในหมู่คณะโดยผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆหลากหลายกิจกรรม เช่น สร้างฝาย 2 ลูก ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ปล่อยปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านภูเขาวง และไหว้พระใหญ่วัดพระบาทภูพานคำ โดยโครงการนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิต  เต็งเจริญกุล สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
>>เอกสารประชุมห้องโคนม งาน KVAC2018<<


ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา


-
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561
-ตารางเรียนปลายภาค ปีการศึกษา 2561

>>
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในงานวิจัยและบริการการศึกษา<<


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


   :: สายตรงคณบดี
   :: ศิษย์เก่าสัมพันธ์
   :: ทำเนียบนักศึกษา
   :: บัณฑิตศึกษา 
   :: Facebook 
   :: ฐานข้อมูลข่าว
   :: ปฏิทินกิจกรรม 
   :: แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
      ไร้สาย (WiFi)

   :: 100ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
   :: ผลงานวิจัย
   :: เชิญร่วมบริจาค
      กองทุนศิษย์เก่า
      - กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ
      - กองทุนสงเคราะห์สัตว์
  :: แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ
        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เธอ เขา เรา (สร้างฝาย ห่วงใยป่า ปลูกต้นหญ้า ศึกษาชุมชน)”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “See U ridge back”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture, National University of Laos วิทยาเขตนาบง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน )จัดอบรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ NORWEGIAN VETERINARY INSTITUTE ประเทศนอร์เวย์ (NVI)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Animal Science and Technology, Southwest University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก สถาบันกวดวิชา One Up Academy
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาเดลต้าทรี อคาเดมี (Delta3 Academy)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว โดยไม่คิดค่าบริการ
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล The Young Researcher of the Year
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ
 
  ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกหนึ่งวาระ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯจัดสัมมนาทางวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560
 


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th