/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1&catid=1 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1002&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1004&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1005&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1006&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

Joomla! Security Strike Team คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์แพทย์ ประจำปี 2559 EdPEx211159 Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) ไหว้พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชาสัมพันธ์ 


>> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

>> 
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

>> 
รายชื่อศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจในวาระครบรอบ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา

หากมีปัญหาในขั้นตอนการสมัคร กรุณาติดต่อ คุณสุภาพ ไชยยา 08-4600-4391


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
100 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางร่วมพิธีไหว้พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์แพทย์ ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นชุมนุม VET Photo
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการ “รักใสๆ หัวใจอนุรักษ์”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร”และ “มุทาจิตผู้เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทำหน้าที่กรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ
โครงการ SWOT หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
 
  ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงินให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th