http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1088&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1089&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1090&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1091&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1094&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1095&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1096&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1097&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1098&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1099&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1100&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1101&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปนิเทศนักศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง (National University of Laos, Nabong Campus) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปให้บริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกอาชีพสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับบริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการการฝึกภาคสนามร่วม ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์ 

>>แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
>>ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา


 
>กำหนดการรายงานความก้าวหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
>*ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ฯตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 25
60

>*ประกาศข้อปฏิบัติ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ กสพท. ปี2560
>*หนังสือยืนยันการเข้าศึกษาในคณะฯ กสพท 2560

**ตารางสอบกลางภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559**นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทำเนียบนักศึกษา
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
100 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมสรุปโครงการการฝึกภาคสนามร่วม ประจำปีการศึกษา 2559
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Veterinary Diagnostic Laboratory)
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปนิเทศนักศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง (National University of Laos, Nabong Campus)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 18
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยประเทศเวียดนาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Ecohealth จากประเทศฟิลิปปินส์
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับบริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 25
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกอาชีพสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และประธานชุมนุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปให้บริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย
 
  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คนใหม่
สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “สัตววิทยรักษ์”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2560
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th