http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1355&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1356&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1357&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1358&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1359&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1360&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1361&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1362&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Tropical Medicine and PublicHealth Network (SEAMEO TROPMED) ตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ จังหวัดสุรินทร์ โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3” ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ 
- ภาพบรรยากาศครบรอบ 32 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

>>เอกสารประชุมห้องโคนม งาน KVAC2018<<

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา

-ตารางสอบปลายภาคการศึกษาปลาย ปี 2560

-ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

>>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในงานวิจัยและบริการการศึกษา<<

จำหน่ายปุ๋ยหมัก ผลิตจากมูลสัตว์แท้ เพียงถุงละ 10 บาท << click


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี
หลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทำเนียบนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์(ต.ค.59-ปัจจุบัน)
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

-ระกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมฯ ปีการศึกษา 2561
-โครงการสหกิจศึกษา Click        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3” ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากChittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU)ประเทศบังคลาเทศประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Visiting Professor ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ระดับเหรียญเงิน(Silver Medal Researcher Award)
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ จังหวัดสุรินทร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Tropical Medicine and PublicHealth Network (SEAMEO TROPMED)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งที่สูงขึ้น”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดขบวนแห่ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เกษมสุข” ประจำปี 2560
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่าคนแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
 
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th