http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1029&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1030&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1031&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1032&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1033&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1034&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1035&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1036&catid=7&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

“EdPEx Coaching &amp; Mentoring” ครั้งที่ 2 สัตวแพทยสภาจัดสัมมนาสัญจร โครงการบริจาคโลหิต ค่ายโครงการเรียนรู้ และอนุรักษ์สัตว์ป่า ค่ายร่วมใจป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ต้อนรับอาจารย์ จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น อบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รับรางวัลด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น 2559

ประชาสัมพันธ์ 

>>
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา
 


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
100 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการบริจาคโลหิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสภาจัดสัมมนาสัญจร “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทในเครือเวทโปรดักส์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกค่ายร่วมใจป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดค่ายโครงการเรียนรู้ และอนุรักษ์สัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกค่ายบริการวิชาการแก่สังคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ (Vet Camp) ครั้งที่ 14
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและงานมุทิตาจิตคณะ
 
  หัวหน้างานสถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับรางวัลด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำบุญเลี้ยงพระ และชื่นชมยินดีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2560”
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร”และ “มุทาจิตผู้เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2559
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงินให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th