http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1404&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1405&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1406&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1407&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1408&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1409&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1410&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1411&catid=5&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย นักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 กิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4 มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561 รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล The Young Researcher of the Year

ประชาสัมพันธ์ 
> ประกาศหลักเกณฑ์ และ แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
>>เอกสารประชุมห้องโคนม งาน KVAC2018<<

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา


-
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561
-ตารางเรียนปลายภาค ปีการศึกษา 2561

>>
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในงานวิจัยและบริการการศึกษา<<

จำหน่ายปุ๋ยหมัก ผลิตจากมูลสัตว์แท้ เพียงถุงละ 10 บาท << click


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


   สายตรงคณบดี
   หลักสูตร 
    ตัวอย่าง มคอ.3
      -ตัวอย่างแบบฟอร์มจัดทำ
        แผนการสอน
      -710643-Precoop (Poultry)
      -717555-Swine Medicine
   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
   ทำเนียบนักศึกษา
   บัณฑิตศึกษา 
   Facebook 
   ฐานข้อมูลข่าว
    ปฏิทินกิจกรรม 
   แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

   ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
   ผลงานวิจัย
เชิญร่วมบริจาค
   กองทุนศิษย์เก่า
   กองทุนโรงพยาบาลสัตว์
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

-ระกาศรับสมัครคัดเลือกเข้า  ศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมฯ ปีการศึกษา 2561
-โครงการสหกิจศึกษา Click
กำหนดการใช้รถยนต์  วิชาคลินิก 2


        
  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมมอบ “เนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Animal Science and Technology, Southwest University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับSouthwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU )ประเทศบังคลาเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น"
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความเข้าใจการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น (Participatory One Health Disease Detection; PODD Khon Kaen)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการสู่ชุมชนในหัวข้อ “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์”
 
  บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล The Young Researcher of the Year
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ
 
  ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกหนึ่งวาระ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯจัดสัมมนาทางวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560
 
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th