http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1465&catid=10&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1466&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1467&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1468&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1469&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/yaopdf/spk119.pdf http://vet.kku.ac.th/yaopdf/spk219.pdf http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1470&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1471&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1472&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1473&catid=5&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561 โครงการ“เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อเพื่อนสี่ขา” โครงการทำหมันสุนัข-แมว ราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 27 โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” JONATHAN H FOREMAN MD. AHASANUL HOQUE โครงการอบรมการใช้ Google Form โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ลงทะเบียน KVAC2019 : Registration  KVAC2019
ลงทะเบียน Pre-congress Workshop on Equestrian Veterinarian และลิงค์เว็บสำหรับ admin

ลิงค์เว็บลงทะเบียน  https://sites.google.com/a/kku.ac.th/prekvac2019
ลิงค์สำหรับ admin  https://sites.google.com/a/kku.ac.th/prekvac2019admin


ประชาสัมพันธ์ 
- Download Fonts TH Sarabun New
   +วิธีติดตั้ง Fonts TH sarabun New

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


>>เอกสารประชุมห้องโคนม งาน KVAC2018<<


ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา


-ตารางเรียนปลายภาค ปีการศึกษา 2561
-ตารางเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
> รายชื่อนักศึกษาคลินิกปฏิบัติ 1  ปีการศึกษา 2561

>>
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในงานวิจัยและบริการการศึกษา<<


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


   :: สายตรงคณบดี
   :: ศิษย์เก่าสัมพันธ์
   :: ทำเนียบนักศึกษา
   :: บัณฑิตศึกษา 
   :: Facebook 
   :: ฐานข้อมูลข่าว
  :: ตรวจสอบตารางการจองห้อง
    ประชุมออนไลน์

   :: ปฏิทินกิจกรรม 
   :: แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
      ไร้สาย (WiFi)

   :: 100ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
   :: ผลงานวิจัย
   :: เชิญร่วมบริจาค
      กองทุนศิษย์เก่า
      - กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ
      - กองทุนสงเคราะห์สัตว์
  :: แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน“ราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 27
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2562”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 16”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 28
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศบังคลาเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture, National University of Laos วิทยาเขตนาบง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน )จัดอบรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อเพื่อนสี่ขา”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงและการใช้ยาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการใช้ Google Form
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2561
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี ของการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ และประกวดนางนพมาศประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกหนึ่งวาระ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯจัดสัมมนาทางวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561
 


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th