http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=878&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=879&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=880&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=881&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=882&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=883&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=884&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=885&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=886&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=887&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=888&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=889&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=890&catid=6&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางไปเจรจาจาความร่วมมือกับ Tottori University ประเทศญี่ปุ่น คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ SEAOHUN ณ ประเทศเวียดนาม อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายการป้องกันโรคในสุกร อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นผู้แทนในการแข่งขันขี่ม้า ณ ประเทศญี่ปุ่น คณาจารย์ร่วมนิเทศงานในโครงการสหกิจศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ อาจารย์ร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารย์ร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางด้านการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมรายงานผลการออกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์ ด่วน
 เอกสารประกอบอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้มะเร็งและการจัดการในสัตว์
     เลี้ยง” วันที่ 18-19 พ.ค.2559 
 - Diagnostic Approach 2 (1)
 - Diagnostic Approach I (2)
 - Diagnostic Cytology of Cancer Cases
 - Interactive case Lymphoma
 - Interactive case MCT

 ข่าวประกวดราคา: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มีความประสงค์สืบราคาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 47 เครื่อง
> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษานที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGoสายตรงคณบดี
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ SEAOHUN ณ ประเทศเวียดนาม
คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางไปเจรจาจาความร่วมมือกับ Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
งานทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาทางวิชาการด้านสัตว์ปีก
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมรายงานผลการออกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คณาจารย์ร่วมนิเทศงานในโครงการสหกิจศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกค่ายบริการวิชาการ
โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ
 
  อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางด้านการวิจัย
อาจารย์ร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาจารย์ร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นผู้แทนในการแข่งขันขี่ม้า ณ ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดค่ายสมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.อาสารักษ์สัตว์ ครั้งที่ 1
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th