http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1489&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1490&catid=10&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1491&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1492&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1493&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1494&catid=10&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1495&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1496&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1497&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1498&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1499&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1500&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1501&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1503&catid=9&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1504&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1505&catid=6&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 20 งาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำรูปพรรณม้า หนังสือประจำตัวม้า และการฝังไมโครชิพ EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4 โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดเลย เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมแก้ปัญหาสถานพักพิงสัตว์สุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลา โครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor  เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* &amp; 2* Dangshan, สาธาณรัฐประชาชนจีน มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (CAST-SWU ) สาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์
KVAC 2019 Proceedings 
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์  (KVAC 20)

- Download Fonts TH Sarabun New
   +วิธีติดตั้ง Fonts TH sarabun New
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา


> ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
> หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสมัครเข้าศึกษาโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-ตารางเรียนปลายภาค ปีการศึกษา 2561
-ตารางเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
> รายชื่อนักศึกษาคลินิกปฏิบัติ 1  ปีการศึกษา 2561


>>
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในงานวิจัยและบริการการศึกษา<<


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


   :: สายตรงคณบดี
   :: ศิษย์เก่าสัมพันธ์
   :: ทำเนียบนักศึกษา
   :: บัณฑิตศึกษา 
   :: Facebook 
   :: ฐานข้อมูลข่าว
  :: ตรวจสอบตารางการจอง
    ห้อง
ประชุมออนไลน์

  :: ตรวจสอบตารางการจอง
    รถยนต์ ออนไลน์

   :: ปฏิทินกิจกรรม 
   :: แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
      ไร้สาย (WiFi)

   :: 100ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
   :: ผลงานวิจัย
   :: เชิญร่วมบริจาค
      กองทุนศิษย์เก่า
      - กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ
      - กองทุนสงเคราะห์สัตว์
  :: แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพโครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (กีฬาศูนย์แพทย์) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสภาจัดโครงการ “สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 5
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ฯ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (CAST-SWU ) สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศบังคลาเทศ
 
  ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Dangshan, สาธาณรัฐประชาชนจีน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถาบันกวดวิชา One Up Academy
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแก้ปัญหาสถานพักพิงสัตว์สุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สรุปผลคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการใช้ Google Form
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี ของการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ และประกวดนางนพมาศประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกหนึ่งวาระ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯจัดสัมมนาทางวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561
 


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th