http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=980&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=981&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=982&catid=6&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมมอบเนคไทและสัญลักษณ์ประจำคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 1st Vet Student Seminars on Pet Food Nutrition Campus Tour 2016
ประชาสัมพันธ์ 


 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย
 ผังการจัดการเอกสารทุนวิจัยภายนอกทุกประเภท เสนอ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 ผังการจัดการเอกสารทุนวิจัยภายนอก เสนอ อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา

 
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประเภท ข ปีการศึกษา 2559


วิดีโอวาระครบรอบ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 1
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด จัดสัมมนา “1st Vet Student Seminars on Pet Food Nutrition Campus Tour 2016”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมมอบเนคไทและสัญลักษณ์ประจำคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมวในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559
 
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทำหน้าที่กรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ
โครงการ SWOT หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
 
  ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงินให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th