http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1016&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1017&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1018&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1019&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1020&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1021&catid=6&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2560” มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากท่านอธิการบดี สัมมนาการอ่านแปรผลอัลตราซาวน์ในสัตว์เล็ก ทำบุญเลี้ยงพระ และชื่นชมยินดีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 โครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ (Vet Camp) ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์ 


>>แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

>>
พิจราณาเสนอชื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.
   -แบบเสนอประวัติและผลงานในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ  ปขมท. พ.ศ. 2559


>>
แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   -แบบประวัติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
   -แบบเสนอชื่อบุคลากร กลุ่มบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559

>> 
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

>> 
รายชื่อศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจในวาระครบรอบ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา

หากมีปัญหาในขั้นตอนการสมัคร กรุณาติดต่อ คุณสุภาพ ไชยยา 08-4600-4391


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
100 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาการอ่านแปรผลอัลตราซาวน์ในสัตว์เล็ก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากท่านอธิการบดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
หัวหน้างานสถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ (Vet Camp) ครั้งที่ 14
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและงานมุทิตาจิตคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์แพทย์ ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นชุมนุม VET Photo
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำบุญเลี้ยงพระ และชื่นชมยินดีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2560”
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร”และ “มุทาจิตผู้เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทำหน้าที่กรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงินให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th