http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=611&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=612&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=613&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=614&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=615&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=616&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=617&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ กองวิเทศสัมพันธ์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ ศูนย์บริการวิชาการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ สำนักงานกฎหมาย มข. แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ องค์การนักศึกษา มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์
PowerPoint งานวิจัยประชุมยุทธศาสตร์โคนม-ขอนแก่น (25 กันยายน 2557)
>อ ฉลอง - อาหารกับสุขภาพโคนม
>อไชยณรงค์ - Optimizing Reproductive Efficiency in Dairy Cows
>อ ธีรกุล -BVDV ยุทธศาสตร์โคนม 25 กย.2557
>อ วัชรี -Vet ผลิตภัณฑ์สำหรับจุ่มฆ่าเชื้อบริเวณเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ
>อ วิโรจน์ - ก้าวหน้าอาหารโคนม 57
>อ สุณีรัตน์ - ความสมบูรณ์พันธุ์โคนมขอนแก่น 

นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
องค์การนักศึกษา มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่
สำนักงานกฎหมาย มข. แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่
ศูนย์บริการวิชาการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่
กองวิเทศสัมพันธ์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 28
โครงการ นิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการนิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2556
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 10
พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 22
 
  สร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนสู่ประชาคมอาเซียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
สร้างความเข้มแข็งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557”
คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Webmail KKU)”
โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
 
  ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. คนใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน พี่ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th