http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=900&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=901&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=902&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=903&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=904&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=905&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=906&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=907&catid=6&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ Hannover University ประเทศเยอรมนี นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ Freie University Berlin ประเทศเยอรมนี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงาน ศวพ.สุรินทร์ ครบรอบ20ปี ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์ร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นผู้แทนในการแข่งขันขี่ม้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยวิชาปัญหาพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ ด่วน
 เอกสารประกอบอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้มะเร็งและการจัดการในสัตว์
     เลี้ยง” วันที่ 18-19 พ.ค.2559 
 - Diagnostic Approach 2 (1)
 - Diagnostic Approach I (2)
 - Diagnostic Cytology of Cancer Cases
 - Interactive case Lymphoma
 - Interactive case MCT

 ข่าวประกวดราคา: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มีความประสงค์สืบราคาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 47 เครื่อง


ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษานที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGoสายตรงคณบดี
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงาน ศวพ.สุรินทร์ ครบรอบ20ปี
รศ.ทพ.ญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มข. บริจาคเครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ SEAOHUN ณ ประเทศเวียดนาม
 
  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยวิชาปัญหาพิเศษ
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ Freie University Berlin ประเทศเยอรมนี
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ Hannover University ประเทศเยอรมนี
คณาจารย์เดินทางไปนิเทศนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุ
 
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นผู้แทนในการแข่งขันขี่ม้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ
ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
อดีตคณบดีได้รับเชิญให้ร่วมดูงานบริษัทนม TH Milk ผู้ผลิตนมอันดับ 2 ของประเทศเวียดนาม
สัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2559
 
  ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดค่ายสมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.อาสารักษ์สัตว์ ครั้งที่ 1
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th