http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=795&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=794&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=796&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=797&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=798&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=799&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=800&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์รับทุน Fullbright-Thai Visiting Scholar ร่วมทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ BETAGRO food safety society 2015 “เบทาโกรร่วมสร้าง สังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Swedish University of Agricultural Science (SLU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chittagong University ประเทศบังคลาเทศ การสัมมนาการทำวีลแชร์ (Wheelchair) สำหรับสุนัขและแมวพิการ โครงการประชาพิจารณ์และนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 คณะสัตวแพทย์ฯรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์ ด่วนประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา
1.ปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558
2.รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2558^^ส่งภายในวันที่ 6 พ.ย.2558 ที่นางอ้อยทิพย์ สัพโส(งานบริการการศึกษา)^^นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ


  คณะสัตวแพทย์ฯรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการประชาพิจารณ์และนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562
การสัมมนาการทำวีลแชร์ (Wheelchair) สำหรับสุนัขและแมวพิการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chittagong University ประเทศบังคลาเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Swedish University of Agricultural Science (SLU)
โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์และวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2558
 
  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ BETAGRO food safety society 2015 “เบทาโกรร่วมสร้าง สังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
งานราตรีน้องใหม่สัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 29 ประจำปี 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ(ตุ้งติ้ง) และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4
 
  บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์รับทุน Fullbright-Thai Visiting Scholar ร่วมทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ทำเนียบคณบดี
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
บุคลากรคณะสัตวแพทย์ มข. ตามเสด็จในโครงการ พอ.สว.
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปี
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ร่วมกับชุมชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
  แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่
คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก เพื่อการส่งออก ครั้งที่2
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th