http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=662&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=667&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=668&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=670&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=671&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=672&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=673&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=674&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=675&catid=7&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะบุคคล/หน่วยงาน เข้ามอบของที่ระลึกอวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2558 โครงการ สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษามอบกระเช้าของขวัญเข้าคารวะและขอพรอดีตคณบดี ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข. การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 โครงการราตรีอำลาฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2557 ผศ.สพ.ญ.สุปราณี จิตรเพียรได้รับรางวัลรางวัล Best PhD-student poster prize is awarded คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การสร้าง PDF อย่างชาญฉลาด”

ประชาสัมพันธ์>>ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558<<

PowerPoint งานวิจัยประชุมยุทธศาสตร์โคนม-ขอนแก่น (25 กันยายน 2557)

>อ ฉลอง - อาหารกับสุขภาพโคนม
>อไชยณรงค์ - Optimizing Reproductive Efficiency in Dประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558airy Cows
>อ ธีรกุล -BVDV ยุทธศาสตร์โคนม 25 กย.2557
>อ วัชรี -Vet ผลิตภัณฑ์สำหรับจุ่มฆ่าเชื้อบริเวณเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ
>อ วิโรจน์ - ก้าวหน้าอาหารโคนม 57
>อ สุณีรัตน์ - ความสมบูรณ์พันธุ์โคนมขอนแก่น 

นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ
โครงการ สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จัดโครงการบริการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
บุคลากรคณะฯเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเรารักสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2558
โครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 12
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558
 
  โครงการราตรีอำลาฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2557
สโมสรนักศึกษามอบกระเช้าของขวัญเข้าคารวะและขอพรอดีตคณบดี
สโมสรนักศึกษานำกระเช้าปีใหม่เข้าขอพรสารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าเพื่อคารวะและขอพรปีใหม่
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์
 
  อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การสร้าง PDF อย่างชาญฉลาด”
ผศ.สพ.ญ.สุปราณี จิตรเพียรได้รับรางวัลรางวัล Best PhD-student poster prize is awarded
การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12
อาจารย์ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ
อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข.เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ
 
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. คนใหม่
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th