http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1159&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1160&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1173&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1174&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1175&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1176&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1178&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1179&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1180&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1181&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1182&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1183&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการสู่สังคมจัดอบรมความรู้ด้านสมุนไพรให้กับเกษตรกร พิธีเปิดและลงนามในข้อตกลงโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 31” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศจีน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  ฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนตาม MOU ณ University of Putra Malaysia(UPM) ประเทศมาเลเซีย ให้การต้อนรับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “EdPEx Coaching &amp; Mentoring” ครั้งที่ 3ประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา


จำหน่ายปุ๋ยหมัก ผลิตจากมูลสัตว์แท้ เพียงถุงละ 10 บาท
<< click


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทำเนียบนักศึกษา
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
100 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 3
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศจีน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักหอสมุดจัดโครงการ Site Visit & Research Tool Training
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับชุมชนปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2560
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนตาม MOU ณ University of Putra Malaysia(UPM) ประเทศมาเลเซีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 31” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายน้องใหม่(เฟรชชี่แคมป์) ประจำปี 2560
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คนใหม่
สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “สัตววิทยรักษ์”
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th