http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=724&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=725&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=726&catid=6&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

ผู้บริหารคณะเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้บริหารคณะนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและดูงานมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 23

ประชาสัมพันธ์นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ  ผู้บริหารคณะนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและดูงานมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ผู้บริหารคณะเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี
ประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558
วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 29 ปี
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
  พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 23
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบเงินจากการระดมทุนทรัพย์
โครงการสัตวแพทย์ มข.ร่วมใจสหัสขันธุ์ปลอดภัยไกลหมาว้อ ( Rabies Sleeping Camp )
อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
ติวความถนัดทางสัตวแพทย์
 
  บุคลากร สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับรางวัล Gold Medal Award จากสวิส
อาจารย์คณะฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข
โครงการรอบรมสัมมนาเรื่อง ”การตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย”
อาจารย์คณะฯดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ
แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
 
  โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก เพื่อการส่งออก ครั้งที่2
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th