http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1261&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1262&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1263&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1264&catid=10&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1265&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1266&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1267&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1268&catid=7&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PDF Free” สัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่าคนแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ร่วมแสดงบูธงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 42 โครงการ Journal - Club ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ 

- ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 50/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 51/2560 เรื่อง การรับสมัครผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์
- 
ประกาศและแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

 


ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา
จำหน่ายปุ๋ยหมัก ผลิตจากมูลสัตว์แท้ เพียงถุงละ 10 บาท << click


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทำเนียบนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ


        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal - Club ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal – Club ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work )”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมรายงานการฝึกงานภายใต้ความความร่วมมือ MOU ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับศิษย์เก่าจาก Utrecht University ประเทศเนเธอแลนด์
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์กลุ่มที่ 4 จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเชียเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 3)
 
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาระดับนานาชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงบูธงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 42
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)เข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับเข้าฯ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โอสแคร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดสัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว.
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโต้วาทีในการประชุมประจำปีระดับชาติ
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PDF Free”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการลานแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชาวสัตวแพทย์เสริมสร้างความสุขในองค์กร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี
อาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดขบวนแห่ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เกษมสุข” ประจำปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี การสถาปนาคณะเทคโนโลยี มข.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่าคนแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ.2560
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th