http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=578&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=579&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=580&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=581&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=582&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=583&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=584&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=585&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=586&catid=7&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ “เรียนรู้พระศาสนา รักษาป่าอีสาน” เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 โครงการสัมมนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 สร้างความเข้มแข็งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “Innovation for Life” ที่อุดรธานี ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ฯ จัดอบรมเกษตรกร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีทำบุญ&quot;สัตว์ทดลอง&quot; ประจำปี 2557 สร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เสนอได้ไม่เกิน 2 รายชื่อ)ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
สามารถใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้า ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ ในวันที่5 กันยายน 2557
ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.
*การใช้สิทธิ์ล่วงหน้าท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ก่อน ที่หน่วยการเจ้าที่

นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีทำบุญ"สัตว์ทดลอง" ประจำปี 2557
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ฯ จัดอบรมเกษตรกร
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “Innovation for Life” ที่อุดรธานี
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
โครงการสัมมนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ “เรียนรู้พระศาสนา รักษาป่าอีสาน” เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 28
โครงการ นิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการนิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2556
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 10
พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 22
 
  สร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนสู่ประชาคมอาเซียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
สร้างความเข้มแข็งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557”
คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Webmail KKU)”
โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
 
  ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. คนใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน พี่ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th