http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1092&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1128&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1129&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1130&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1131&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1132&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1133&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1134&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1135&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1136&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1137&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1138&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1139&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1140&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1141&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1142&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1143&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1144&catid=7&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ โครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ของสำนักบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ออกบูทในงาน The Circus Show @ CentralPlaza KhonKaen ประชุม ComAcross-Next and GREASE meeting ณ สปป.ลาว อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำนม อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไป College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 13 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ 

 

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา


 


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGo


สายตรงคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทำเนียบนักศึกษา
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
100 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day)
อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไป College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกบูทในงาน The Circus Show @ CentralPlaza KhonKaen
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ของสำนักบริการวิชาการ
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 13
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศเชิงทะเล
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ School of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Science, Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับบริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติ
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำนม
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คนใหม่
สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “สัตววิทยรักษ์”
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th