http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=932&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=933&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=934&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=935&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=936&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=937&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=938&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=939&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์เยี่ยมโครงการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กับ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น บุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ประเทศเคนยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดดูงาน ISO 17025 และ ISO 9001 รอบ 38 ปี คณะมนุษยศาสตร์ vpat59
ประชาสัมพันธ์ ด่วน

 เอกสารประกอบอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้มะเร็งและการจัดการในสัตว์
     เลี้ยง” วันที่ 18-19 พ.ค.2559 
 - Diagnostic Approach 2 (1)
 - Diagnostic Approach I (2)
 - Diagnostic Cytology of Cancer Cases
 - Interactive case Lymphoma
 - Interactive case MCT

 ข่าวประกวดราคา: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มีความประสงค์สืบราคาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 47 เครื่อง
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษานที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

click download LoGoสายตรงคณบดี
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

        
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 22
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์เยี่ยมโครงการ “สุขภาพหนึ่งเดียว”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan
คณบดีร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับเครือเบทาโกรเนื่องในวาระเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่
 
  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กับ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
กำหนดการโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 30 และพบผู้ปกครอง
นักศึกษาสัตวแพทย์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 12
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยวิชาปัญหาพิเศษ
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดดูงาน ISO 17025 และ ISO 9001
บุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ประเทศเคนยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน “Google Drive”
บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานด้านสุขภาพสัตว์ ณ ประเทศมาเลเซีย
บุคลากรฝึกอบรม ณ ประเทศออสเตรเลีย
 
  ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดค่ายสมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.อาสารักษ์สัตว์ ครั้งที่ 1
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th