คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 144 22 กรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f18f1de97eb0-144-ให้บุคลากรไปสัมมนา ตราด.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143 17 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f1799446cfaa-143-เกษียณอายุ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142 16 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินผลงานทางวิชาการ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f17ad551e661-142-ผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 16 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑ์การรับโอนย้ายนักศึกษา พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3e0ea362c09-36_63da.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140 15 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสัมมนาการวิจัยทางสัตวแพทยื และรายวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ 1-2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f13c69960477-140.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139 15 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2563" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f13c36f75ed8-139 139.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138 14 กรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f13c148f3031-138.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137 13 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f13bf1daeeb7-137.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136 10 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ สพ.ญ.ดร.สุชีวา จันทร์หนู หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f13bceaa8c98-136 136.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134 10 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการร่วมผู้บริหารคณะและกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิมเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f13b6765a3f1-134 134.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133 9 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f13b41a16b70-133 133.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131 8 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f239295dddbb-131-อาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127 1 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายผู้ช่วยสัตวแพทย์ปฏิบัติงานโครงการณ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f13a6e5379a0-127 127.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130 8 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะทำงานวารสารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5f0ff4a56ddbc-130-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 34 10 กรกฎาคม 2563 แนวปฏิบัติในการให้ระดับคะแนนตัวอักษรในการประเมินผลรายวิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f0d6543d36b7-34-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129 3 กรกฎาคม 2563 มอบอำนาจในการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f052e3eb235c-129 129.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128 2 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5f052821d4adb-128 128.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126 30 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5efc472a88710-126.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125 30 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5efc4280f1ce6-125.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 30 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5efc3ff09171e-124.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 29 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5efc3bbe2ad0b-123.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122 29 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างสาขาวิชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5efc077034495-122-กก.ศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 121 26 มิถุนายน 2563 แ่ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาสัมมนาการวิจัยทางสัตวแพทย์ และรายวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ หลักสูตรสัตวแแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5efaa64cc0dc6-121-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120 26 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมผู้บริหารคณะและกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5ef953d600186-120 120.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119 19 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eec70159db90-119.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118 18 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eec5e92a9c92-118 118.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117 18 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเสาวคนธ์ พะวังคาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eeb2a01c545a-117 117.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 18 มิถุนายน 2563 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5eeb1d593b7b6-33-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113 16 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eeb091f03b25-113 113 113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116 17 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศุภวรรณ ไตรพินิจกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eeae84e19eba-116-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115 16 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5eeadf41236ab-115-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 15 มิถุนายน 2563 แก้ไข เพิ่มเติมอัตราค่าบริการตรวจรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5ee9d14de1f15-32 32 32.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114 16 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee976a250354-114-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112 12 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาสัมมนาการวิจัยทางสัตวแพทย์ และรายวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee325f3b5926-112-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 9 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.SITTHASONE XAYMOUNTRY หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee19cf12d973-110 110.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109 9 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตำแหน่งสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee1939e2ff07-109-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108 9 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee1882d2d6ce-108-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107 9 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตำแหน่งสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee184c60e75f-107-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106 9 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee09e44934af-106-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105 9 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งึคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตำแหน่งพนักงานห้องยา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee09b5278fd7-105-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104 9 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัิงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาล้ย ตำแหน่งพนักงานห้องยา สังกัดโรงพยาบาาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5edf2e8278d72-104-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 8 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ "สวนสมุนไพรทางสัตวแพทย์" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5edeeba4a3e72-103-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 5 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ee196566738e-102 102.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101 5 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบผลการเรียนรู้รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5edee47352627-101-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100 4 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5edde97f9c53a-100-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 99 4 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตำแหน่งน้กวิชาการวิทยาศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5edddf23b5a7b-99-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 98 4 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5edddca5c681f-98-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 97 1 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ed5c91670726-97 97 97.pdf
หนังสือเวียนภายใน 96 1 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ Miss. BAMPHEN KEOMOUNGKHOUN หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ed5c253ab9f3-96 96 96.pdf
หนังสือเวียนภายใน 95 29 พฤษภาคม 2563 แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ed5b7d3bb4c2-95-2563.pdf