คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 5 14 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเปิดรั้ว 7 คณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 (Oper House 7) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61e6623423423-5.pdf
หนังสือเวียนภายใน 02 12 มกราคม 2565 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61df9e84087df-02.pdf
หนังสือเวียนภายใน 03 12 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการฝึกหัตถการคลินิกทางสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61df9e3d598b7-03.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 5 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d65aa183586-2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 280 30 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d40797f0c9d-280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 278 29 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d3de059a826-278.pdf
หนังสือเวียนภายใน 277 29 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d3ddb7ea355-277.pdf
หนังสือเวียนภายใน 1 3 มกราคม 2565 กำหนดมาตรการการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61d3dd4a82bb9-1.pdf
หนังสือเวียนภายใน 279 28 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61cd18d7ced77-279.pdf
หนังสือเวียนภายใน 276 28 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสิบวิทยานิพนธ์ของ นายธีระยุทธ ทองรินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61cd186d84693-276.pdf
หนังสือเวียนภายใน 275 27 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61cadc98d49ae-275-โครงการพิเศษ ม.ค.65 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 270 21 ธันวาคม 2564 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c6bb4570b18-270.pdf
หนังสือเวียนภายใน 273 24 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c6c5f272d6f-273-กรรมการปีใหม่เพิ่มเติม BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 272 24 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c6b94204dc6-272.pdf
หนังสือเวียนภายใน 269 20 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c2d2d4400bb-269.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 21 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61c2d27e144c3-02.pdf
หนังสือเวียนภายใน 271 22 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c29b5ed5bf7-271.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226 1 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c13e1a14957-226.pdf
หนังสือเวียนภายใน 268 16 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf193c17eb-268.pdf
หนังสือเวียนภายใน 267 15 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.KHAO KEONAM หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf09b72c1a-267.pdf
หนังสือเวียนภายใน 266 15 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.REHARDUS RICCO PANTECOSTOMA หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf03a7390d-266.pdf
หนังสือเวียนภายใน 60 15 ธันวาคม 2564 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61baefcd7395f-60.pdf
หนังสือเวียนภายใน 259 1 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 " (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b95581c181d-259.pdf
หนังสือเวียนภายใน 265 14 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชื่นชมยินดี บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b9649444904-265.pdf
หนังสือเวียนภายใน 264 14 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b953af41fb6-264.pdf
หนังสือเวียนภายใน 263 13 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Ms.PUTU AYU SISYAWATI PUTRININGSIH เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf0f5a871f-แก้ไข 263-เพิ่มเติมกรรมการสอบ ms.sisya BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 59 9 ธันวาคม 2564 การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61b6a2e197a98-59.pdf
หนังสือเวียนภายใน 58 8 ธันวาคม 2564 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61b15ca0afb60-58.pdf
หนังสือเวียนภายใน 261 3 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61af2ac95bd12-261.pdf
หนังสือเวียนภายใน 260 3 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Ms.PUTU AYU SISYAWATI PUTRININGSIH หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61af2a97c674a-260.pdf
หนังสือเวียนภายใน 57 7 ธันวาคม 2564 แนวทางการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61aecccf40fd9-57.pdf
หนังสือเวียนภายใน 258 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6fad8243fc-258.pdf
หนังสือเวียนภายใน 257 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6fa9c68f75-257.pdf
หนังสือเวียนภายใน 256 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6fa686a4b0-256.pdf
หนังสือเวียนภายใน 255 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6fa0664e11-255.pdf
หนังสือเวียนภายใน 254 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6f9bd88f07-254.pdf
หนังสือเวียนภายใน 253 23 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานและกำกับดูแลการจัดโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a4392ef3c20-253.pdf
หนังสือเวียนภายใน 252 26 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายเสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a438b4342ee-252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 251 24 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619ee4b812b37-251.pdf
หนังสือเวียนภายใน 56 16 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 619aee6053fb1-56.pdf
หนังสือเวียนภายใน 246 16 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางนุสรา สุวรรณโชติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6195cba20fa7d-246.pdf
หนังสือเวียนภายใน 245 16 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619c4340b402f-แก้ไข 245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 55 16 พฤศจิกายน 2564 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของบุคลากร ณ โรงพยาบาลสัตว์ และกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงแก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6195cae230c3a-55.pdf
หนังสือเวียนภายใน 244 16 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a9cb9d7a3fd-แก้ไข 244.pdf
หนังสือเวียนภายใน 243 16 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61947ce312571-243-คำสั่ง รักษาการแทน หน.งานบริหารฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 54 9 พฤศจิกายน 2564 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 619304346fd90-แก้ไข 54-2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 242 10 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 618c73500502f-242.pdf
หนังสือเวียนภายใน 239 9 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619304615f7ab-แก้ไข 239-2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 241 9 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายวณาชิณญ์ อัศศวานันท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 618b2f4bb2e0a-241.pdf
หนังสือเวียนภายใน 240 9 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 618b2ed3a91c4-240.pdf