คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 57 7 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "สัมมนาฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 31" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6407eb5c9ab83-57.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 24 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6407eb0e57d52-42.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 24 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6407ea7c53156-41.pdf
หนังสือเวียนภายใน 48 16 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6406b164adfeb-48.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 16 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจภูเวียง-เวียงเก่าปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6406b1314ab88-47.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 16 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจภูเวียง-เวียงเก่าปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6406b0e55e880-46.pdf
หนังสือเวียนภายใน 6 17 กุมภาพันธ์ 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6406b09511aa2-6.pdf
หนังสือเวียนภายใน 45 12 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "ทัศนศึกษา one day trip" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63eeed5954f06-45.pdf
หนังสือเวียนภายใน 44 11 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "ค่ายอาสาเรียนรู้และอนุรักษ์ช้างไทย" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63eeed21d83bc-44.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 16 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63eeecddb5143-43.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 11 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "ค่ายอาสาเรียนรู้และอนุรักษ์ช้างไทย" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63eee61fe8db8-40.pdf
หนังสือเวียนภายใน 39 12 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "ทัศนศึกษา one day trip" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63eee44b5aa43-39.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 14 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63ec33c03fd9e-38.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 10 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63ec338cb973d-35.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 10 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63ec3358aa7d4-33.pdf
หนังสือเวียนภายใน 37 13 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63eaddd7d508c-37.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 13 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านอัตรากำลัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63eadda2903df-36.pdf
หนังสือเวียนภายใน 34 10 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63eadd76d95c4-34.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 9 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63e734f0e7692-32.pdf
หนังสือเวียนภายใน 3 16 มกราคม 2566 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนการศึกษาบริษัทโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63e734aab6e5b-3.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 8 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63e72d9e8bfe2-31.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 3 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จและความเป็นสุขในการทำงานของบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63e72d6d648fa-29.pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 2 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63e72d2abe9e9-28.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 2 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ายอาสาเรียนรู้และอนุรักษ์ช้างไทย ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63dc79f2796ee-27.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 2 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63dc799a80bcd-26.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 2 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63dc794cdd601-25.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 1 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมรรถนะของบัณฑิตสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63db13b64c38c-24.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 19 มกราคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63db13109c319-15.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 31 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63da1d64149ed-23.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 30 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างงานนักศึกษานอกสถาบัน ของโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63d8aa8b07d8d-22.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 30 มกราคม 2566 แต่งตั้งเลขานุการของผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63d8aa599c4ba-21.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 23 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63d324ee81474-20.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 23 มกราคม 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63d324bc2ec30-19.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 25 มกราคม 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63d3245fb5eab-18.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 25 มกราคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63d3241e268fe-17.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 20 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63ce0c41673c5-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 19 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร "สัตววิทยรักษ์สาร" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63ce0bcb07f15-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 19 มกราคม 2566 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63c8ed1f6ff7f-13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 17 มกราคม 2566 แต่งตั้งบรรณาธิการวารสาร "สัตววิทยรักษ์สาร" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63c8ece127117-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 16 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาววันวิสาข์ ชะอุ่ม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63c8ecafc9a9f-11.pdf
หนังสือเวียนภายใน 9 16 มกราคม 2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63c64cb41895f-9.pdf
หนังสือเวียนภายใน 8 16 มกราคม 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63c64c6dc6196-8.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 16 มกราคม 2566 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63c4d47d2e9bc-10.pdf
หนังสือเวียนภายใน 7 12 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานนอกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63c649f5a21d0-7-แก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 6 11 มกราคม 2566 แต่งตั้งหัวหน้าภารกิจด้านอาคารสถานที่ และหัวหน้าภารกิจด้านยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 646d7d5db353a-6.pdf
หนังสือเวียนภายใน 5 11 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63c4d3a5603b4-5.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 11 มกราคม 2566 ปรับโครงสร้างการบริหารงานของงาน (หน่วยงานย่อย) คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63c4d37503ebc-2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 1 6 มกราคม 2566 รับข้อเสนอโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63be259d9377a-1.pdf
หนังสือเวียนภายใน 4 11 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63be25485f3f5-4.pdf
หนังสือเวียนภายใน 3 9 มกราคม 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63be24e726984-3.pdf