คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
183
ลงวันที่
6 กันยายน
พ.ศ.
2565
เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "สัตวแพทย มข. ร่วมใจขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีการศึกษา 2565
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๕-๐๙-๐๘ ๐๒:๓๙:๐๘
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes