คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 21 2 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61fcf0ca4b269-21.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 1 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61fb40b8640fe-20.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a5b61ac0f-19.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์และการชันสูตรโรค หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a5573b61b-18.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a51664545-17.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a4138ca01-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8aa0cc46fc-15.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 28 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a2fe6c54c-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 27 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายวิชา 710 494 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62033ea84a989-แก้ไข 13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 27 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายวิชา 710 595 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a21d62899-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 26 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ศรีงาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a145098e8-11.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 26 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a10493614-10.pdf
หนังสือเวียนภายใน 9 26 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a0d900f8d-9.pdf
หนังสือเวียนภายใน 5 28 มกราคม 2565 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ปะรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61f8a0912122c-5-2565.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156 11 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f266cf09bda-156.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152 10 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งให้รองคณบดีรักษาแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f109fd51947-152.pdf
หนังสือเวียนภายใน 6 20 มกราคม 2565 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61f8a894acad5-แก้ไข-06.pdf
หนังสือเวียนภายใน 8 21 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61ee10f79a870-8.pdf
หนังสือเวียนภายใน 7 21 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และคุมสอบ ตำแหน่งสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61ee0e688842c-7.pdf
หนังสือเวียนภายใน 4 19 มกราคม 2565 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61ea660f366ee-4-แนว.pdf
หนังสือเวียนภายใน 4 14 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61ea65c218a71-4.pdf
หนังสือเวียนภายใน 3 18 มกราคม 2565 มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61e78eaa5955a-3.pdf
หนังสือเวียนภายใน 5 14 มกราคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเปิดรั้ว 7 คณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 (Oper House 7) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61e6623423423-5.pdf
หนังสือเวียนภายใน 02 12 มกราคม 2565 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61df9e84087df-02.pdf
หนังสือเวียนภายใน 03 12 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการฝึกหัตถการคลินิกทางสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61df9e3d598b7-03.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 5 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d65aa183586-2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 280 30 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d40797f0c9d-280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 278 29 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d3de059a826-278.pdf
หนังสือเวียนภายใน 277 29 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61d3ddb7ea355-277.pdf
หนังสือเวียนภายใน 1 3 มกราคม 2565 กำหนดมาตรการการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61d3dd4a82bb9-1.pdf
หนังสือเวียนภายใน 279 28 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61cd18d7ced77-279.pdf
หนังสือเวียนภายใน 276 28 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสิบวิทยานิพนธ์ของ นายธีระยุทธ ทองรินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61cd186d84693-276.pdf
หนังสือเวียนภายใน 275 27 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61cadc98d49ae-275-โครงการพิเศษ ม.ค.65 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 270 21 ธันวาคม 2564 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c6bb4570b18-270.pdf
หนังสือเวียนภายใน 273 24 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c6c5f272d6f-273-กรรมการปีใหม่เพิ่มเติม BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 272 24 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c6b94204dc6-272.pdf
หนังสือเวียนภายใน 269 20 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c2d2d4400bb-269.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 21 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61c2d27e144c3-02.pdf
หนังสือเวียนภายใน 271 22 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c29b5ed5bf7-271.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226 1 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c13e1a14957-226.pdf
หนังสือเวียนภายใน 268 16 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf193c17eb-268.pdf
หนังสือเวียนภายใน 267 15 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.KHAO KEONAM หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf09b72c1a-267.pdf
หนังสือเวียนภายใน 266 15 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.REHARDUS RICCO PANTECOSTOMA หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf03a7390d-266.pdf
หนังสือเวียนภายใน 60 15 ธันวาคม 2564 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61baefcd7395f-60.pdf
หนังสือเวียนภายใน 259 1 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 " (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b95581c181d-259.pdf
หนังสือเวียนภายใน 265 14 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชื่นชมยินดี บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b9649444904-265.pdf
หนังสือเวียนภายใน 264 14 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b953af41fb6-264.pdf
หนังสือเวียนภายใน 263 13 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Ms.PUTU AYU SISYAWATI PUTRININGSIH เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf0f5a871f-แก้ไข 263-เพิ่มเติมกรรมการสอบ ms.sisya BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 59 9 ธันวาคม 2564 การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61b6a2e197a98-59.pdf
หนังสือเวียนภายใน 58 8 ธันวาคม 2564 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61b15ca0afb60-58.pdf