คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 111 17 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60cc1878091a7-111-อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 17 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งกรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 60cbf890096fb-110-กก.ตรวจนับ เก็บรักษาเงิน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109 15 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกนอกเวลา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c972a34b972-109- กก.บริหารคลินิก.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108 15 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงแรมสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c96c99d573d-108-กก.โรงแรมสัตว์เลี้ยง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 14 มิถุนายน 2564 แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60c96a6d92ab5-26-แนวปฏิบัติการลงเวลาทำงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 14 มิถุนายน 2564 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนการศึกษาสัตวแพทย์ศรีวิไล" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60c858545d652-28-นศ.รับทุนศรีวิไล.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 14 มิถุนายน 2564 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60c857ef7c172-27-นศ.ได้รับทุน Vetz Petz.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107 14 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งผู้ดูแลพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c8452d405dd-107-ผู้ดูแล1 ตำบล 1 มหาลัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106 10 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายณัฐกร ไชยแสน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c6f1374655e-106-นายณัฐกร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105 8 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศิยาภรณ์ สีสาวงค์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c6d5857a74c-105-นางสาวศิยาภรณ์ สีสาวงค์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 11 มิถุนายน 2564 มาตรการการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60c6c85186888-25-มาตรการการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดโควิค.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 7 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60bf1225c43f0-103-รอบที่ 4 รับตรงอิสระ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 4 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อร่วมรายการ เปลี่ยนโฉมประเทศไทย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c84301bae17-102-ภาพยนตร์สั้นเปลี่ยนโฉมประเทศไทย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 25 พฤษภาคม 2564 กำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้แสดงเจตจำนงเข้าสู่ขบวนการสรรหาคณบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60bd97ed36984-23-กำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60b9dcc83bb07-24-น.สพ.พันทิศ รับทุนเข้าศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 99 31 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b73030a8fc0-99-เข้าเวร รพ.สัตว์ มิย.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101 1 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายอดิเทพ คอลพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b704023832c-101-นายอดิเทพ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 98 25 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวกัลยา วรวงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b702c8bc9f1-98-กัลยา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 96 25 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b5f729b928e-96-รักษาการแทน ผอ..pdf
หนังสือเวียนภายใน 97 25 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดวงเดือน แก่นค้างพลู หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b5f579bac84-97-ดวงเดือน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100 1 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกสารผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 รับตรงร่วมกับ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b5eca36e6c7-100-คัดเลือกเอกสารฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 95 25 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60acba6079fdf-95-โครงการพิเศษ มิย.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 19 พฤษภาคม 2564 รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากกองทุนวิจัยคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60ac730357feb-22-รับสมัครข้อเสนอฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 18 พฤษภาคม 2564 การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60ac71e763d9f-21-การให้ทุนการศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 94 21 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ac6e664c121-94-ควบคุมประชากร สุนัข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 92 19 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานผลิตตำราทางวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ac6b85912f3-92-ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุทธิศักดิ์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 18 พฤษภาคม 2564 กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60cc5263edcb7-ประกาศ ฉ. 20-การใช้เงินกองทุนฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 14 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60a376156e3f0-19-หลักเกณฑ์ จากหน้า 1-27.pdf
หนังสือเวียนภายใน 90 13 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 60a364a64101e-90-บริหารสโมสรนักศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 88 28 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 608a74670694d-88-คลินิกปฏิบัติ 2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 87 28 เมษายน 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 608a73c2b76b3-87-โครงการพิเศษ พ.ค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 89 29 เมษายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 608a71749d635-89-แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 86 27 เมษายน 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6087d08c74a97-86-ประสิทธิ์ รักษาการแทน ผอ. 28-30 เม.ย.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 84 20 เมษายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6080e57fa6ca5-84-นายเอกชัย ทองคำ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 82 20 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6080dcd770d10-82- นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 81 20 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายศรายุทธ นามพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607fe45279ff2-81-นายศรายุทธ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 80 20 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายธนาคาร นะศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607fe2161762c-80-ผศ.ธนาคาร นะศรี.pdf
หนังสือเวียนภายใน 79 20 เมษายน 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607fe095680bd-79-รักษาการแทน ผอ. (นายประสิทธิ์).pdf
หนังสือเวียนภายใน 78 19 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการตรวจรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6087cec9b0852-78-รับรองสถาบัน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 74 9 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607fc8adc01ef-74-พงษ์นรินทร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 19 เมษายน 2564 กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 607e8c29979fe-18-แนวปฏิบัติการใช้เงินกองทุน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 77 16 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Latsamy Soulivongsa หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607e553890a01-77-Mr.Latsamy.pdf
หนังสือเวียนภายใน 76 16 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Miss Dadan Liu หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607e52a02f469-76-Miss Dadan.pdf
หนังสือเวียนภายใน 75 16 เมษายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ ว่าที่ร้อยตรี ภัทรกิติ เนินชัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607e5044c8791-75-ว่าที่ร้อยตรีภัทรกิติ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 16 เมษายน 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 607d33d81983b-17-มาตรการเฝ้าระวังการระบาด COVID.pdf
หนังสือเวียนภายใน 73 5 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้คะแนนการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 606d5b8734d92-73-พิจารณาการให้คะแนน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 72 1 เมษายน 2564 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 606a6bfd25dd4-72-หัวหน้าโครงการวิจัย 5 โครงการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 71 30 มีนาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60643226d8b86-71-นางรัคณภรณ์ รักษาการแทน หน.งานวิจัยฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 70 30 มีนาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6064311f4b99c-70 -โครงการพิเศษ เม.ย.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 69 30 มีนาคม 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบ้ติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60642a3bd6c41-69-นศ.ปฏิบัติงาน เม.ย.64.pdf