คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 189 15 กันยายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63243a008e8f1-189.pdf
หนังสือเวียนภายใน 188 14 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 632439d375819-188.pdf
หนังสือเวียนภายใน 187 14 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6324397ac62ee-187.pdf
หนังสือเวียนภายใน 186 13 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6324392f6b349-186.pdf
หนังสือเวียนภายใน 185 13 กันยายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6321b2d2f34d6-185.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 9 กันยายน 2565 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6321b2f971aba-41.pdf
หนังสือเวียนภายใน 176 29 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631e836c01b8d-176.pdf
หนังสือเวียนภายใน 184 6 กันยายน 2565 แต่งตั้งให้หัวหน้างานรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631955fe227ab-184.pdf
หนังสือเวียนภายใน 183 6 กันยายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "สัตวแพทย มข. ร่วมใจขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631955cc7a2a1-183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 182 6 กันยายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63195586e56f4-182.pdf
หนังสือเวียนภายใน 181 5 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวเพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631955405e7ff-181.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130 31 พฤษภาคม 2565 มอบอำนาจในการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631955068ddeb-130.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129 31 พฤษภาคม 2565 มอบอำนาจในการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 631954cbbce66-129.pdf
หนังสือเวียนภายใน 180 31 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63114d23ae5e7-180.pdf
หนังสือเวียนภายใน 179 30 สิงหาคม 2565 อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก กองบริหารงานคณะ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63114d006fe43-179.pdf
หนังสือเวียนภายใน 177 29 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63114ccb79d86-177.pdf
หนังสือเวียนภายใน 178 30 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 630ef146b0d98-178.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 29 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อ "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 630dca94dca2f-40.pdf
หนังสือเวียนภายใน 175 24 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63086c7d2d346-175.pdf
หนังสือเวียนภายใน 174 24 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63086c299eff7-174.pdf
หนังสือเวียนภายใน 173 23 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63086bef78e83-173.pdf
หนังสือเวียนภายใน 170 17 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63086bb48d23d-170.pdf
หนังสือเวียนภายใน 172 18 สิงหาคม 2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมภาษณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ :EdPEx200 รุ่นที่ 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6304a38b9e5cb-172-ให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ EdPEx200 รุ่นที่ 9 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 167 11 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมตรวจประเมินฯ EdPEx หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6304a236de048-แก้ไข-167.pdf
หนังสือเวียนภายใน 237 3 พฤศจิกายน 2564 กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้กำกับดูแลผลลัพธ์การดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ff5d382fbb0-237.pdf
หนังสือเวียนภายใน 171 18 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ff1841a7ff2-171.pdf
หนังสือเวียนภายใน 169 16 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ff181145342-169.pdf
หนังสือเวียนภายใน 168 16 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสายสนับสนุน เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ff17cec3f28-168.pdf
หนังสือเวียนภายใน 166 10 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ff178882772-166.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าระดับนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ff174ac6b98-206.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160 1 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6304a13f2e0c1-แก้ไข-160.pdf
หนังสือเวียนภายใน 165 9 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับรางวัล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62f4a56d39cea-165.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131 24 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62f228f31f08f-131.pdf
หนังสือเวียนภายใน 164 8 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62f1b8ec6faed-164.pdf
หนังสือเวียนภายใน 39 9 สิงหาคม 2565 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62f1b321bb599-39.pdf
หนังสือเวียนภายใน 163 8 สิงหาคม 2565 อนุมัติให้ลาออกจากผู้จัดการคลินิกนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสัตว์ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62f1b2d4c2abb-163.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 3 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62ec7cdd41657-38.pdf
หนังสือเวียนภายใน 37 27 กรกฎาคม 2565 การกำหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62ec738c51904-37.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 7 ตุลาคม 2564 มาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62ec734c245b8-35.pdf
หนังสือเวียนภายใน 30 7 ตุลาคม 2564 มาตรการประหยัดพลังงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62ec730c20cba-30.pdf
หนังสือเวียนภายใน 162 3 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ec729593c63-162.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 27 กรกฎาคม 2565 แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62e9d179714cc-36.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 27 กรกฎาคม 2565 แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากรประเภทสนับสนุน สังกัดงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62e9d126ecc00-35.pdf
หนังสือเวียนภายใน 161 2 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ec72af52847-161.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159 1 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62e9cf8dadf85-159.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158 26 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62e796a81d9b1-158.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157 26 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62e796543e0ad-157.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156 26 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62e7961b3cb4e-156.pdf
หนังสือเวียนภายใน 155 22 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62df3ae2e9b77-155.pdf
หนังสือเวียนภายใน 154 20 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงนิทรรศการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ddf803513a0-154.pdf