คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 2 11 มกราคม 2566 ปรับโครงสร้างการบริหารงานของงาน (หน่วยงานย่อย) คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63c4d37503ebc-2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 1 6 มกราคม 2566 รับข้อเสนอโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63be259d9377a-1.pdf
หนังสือเวียนภายใน 4 11 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63be25485f3f5-4.pdf
หนังสือเวียนภายใน 3 9 มกราคม 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63be24e726984-3.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 4 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63b7e074a807d-2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 1 4 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63b7e04b91722-1.pdf
หนังสือเวียนภายใน 52 28 ธันวาคม 2565 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนการศึกษาบริษัทโรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63b5229761c62-52.pdf
หนังสือเวียนภายใน 271 29 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63aced5256733-271.pdf
หนังสือเวียนภายใน 270 23 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการสงฆ์ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และชื่นชมยินดีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63aa5a6d2a203-270.pdf
หนังสือเวียนภายใน 266 20 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานให้ปฏิบัติงาน ในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63aa5a28f0c74-266.pdf
หนังสือเวียนภายใน 265 20 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63aa59d170835-265.pdf
หนังสือเวียนภายใน 51 22 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63aa546a936c4-51.pdf
หนังสือเวียนภายใน 269 21 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และชื่นชมยินดีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63a57438c9a48-269.pdf
หนังสือเวียนภายใน 268 21 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63a573dbf0066-268.pdf
หนังสือเวียนภายใน 267 16 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63a5737ce8041-267.pdf
หนังสือเวียนภายใน 65 21 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63a2cd759fc56-65.pdf
หนังสือเวียนภายใน 264 13 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และชื่นชมยินดีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 639952531f1c0-264.pdf
หนังสือเวียนภายใน 263 13 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63992b8ba711a-263.pdf
หนังสือเวียนภายใน 262 8 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.I Putu Gede Yudhi Arjentinaia หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6392fb29dc7f9-262.pdf
หนังสือเวียนภายใน 261 8 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Ms.Bamphen Keomoungkhoun หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6392fa97878be-261.pdf
หนังสือเวียนภายใน 260 8 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6392f11a34ff2-260-มุทิตาสถาบัน 65.pdf
หนังสือเวียนภายใน 258 6 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานในกิจกรรมหารือความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Lyon College School of Veterinary Medicine ประเทศฝรั่งเศส หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6391b6855c70c-258.pdf
หนังสือเวียนภายใน 257 6 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6391b5f882d9f-257.pdf
หนังสือเวียนภายใน 259 7 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63901681ed0c9-259.pdf
หนังสือเวียนภายใน 256 2 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "ราตรีบัณฑิตฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 30" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 638fe7992a0ae-256.pdf
หนังสือเวียนภายใน 255 2 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมปฏิบัติงานโครงการ "ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 638eb2a97fc26-255.pdf
หนังสือเวียนภายใน 249 21 พฤศจิกายน 2565 มอบอำนาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 638eb2412746d-249.pdf
หนังสือเวียนภายใน 254 29 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63883db5b8de3-254.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 25 พฤศจิกายน 2565 แก้ไขการกำหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6386b3971b62c-50.pdf
หนังสือเวียนภายใน 253 23 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6385596711588-253.pdf
หนังสือเวียนภายใน 237 14 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์และสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติงาน โครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637f0e5596e3d-237.pdf
หนังสือเวียนภายใน 252 22 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637dabe12b629-252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 251 21 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637dab8b42c5b-251.pdf
หนังสือเวียนภายใน 250 22 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งรองคณบดีรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637dab61bf516-250.pdf
หนังสือเวียนภายใน 248 21 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637dab2a343f8-248.pdf
หนังสือเวียนภายใน 247 21 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637daaeab14a3-247_compressed.pdf
หนังสือเวียนภายใน 238 14 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์และนายสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติงาน โครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637da8d1d58e7-238.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 21 พฤศจิกายน 2565 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 637da7ffb7b9a-49.pdf
หนังสือเวียนภายใน 235 10 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637c717425e39-235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 48 18 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับขยายเวลารับทุนการศึกษาในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63775563b2ab6-48.pdf
หนังสือเวียนภายใน 246 18 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.NI YANG หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6377522bd2ffe-246.pdf
หนังสือเวียนภายใน 245 18 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.ZHIHUI ZHANG หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637751f649e1c-245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 244 18 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.HONGMEI LIU หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637751b97d699-244.pdf
หนังสือเวียนภายใน 243 18 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.DIAN MEIDIDEWI NURAINI หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6377517d9d7e2-243.pdf
หนังสือเวียนภายใน 242 17 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายธนัช วัฒน์หิรัญวงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6377511edab7b-242.pdf
หนังสือเวียนภายใน 241 17 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาววรินทร์ พวงทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637750e64d2cc-241.pdf
หนังสือเวียนภายใน 240 17 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวกัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637750b0604a1-240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 234 9 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637750736b6f0-234.pdf
หนังสือเวียนภายใน 233(ยกเลิก ใช้ 260 แทน) 16 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637da879a5e80-233- ปรับแก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 239 15 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637441a3edaf4-239.pdf