คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 85 20 เมษายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาววันวิสาข์ ชะอุ่ม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6260b5785ec58-85.pdf
หนังสือเวียนภายใน 84 20 เมษายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6260b5454641f-84.pdf
หนังสือเวียนภายใน 83 19 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อบรมบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน OIE-DIC ของประเทศไทยและอาเซียน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6260af2f14205-83.pdf
หนังสือเวียนภายใน 81 18 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 625e12bb6332c-81.pdf
หนังสือเวียนภายใน 80 18 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณสมบัติและสถานะการเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 625fc372ed98c-80.pdf
หนังสือเวียนภายใน 79 12 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อัลตร้าซาวด์ในระบบสืบพันธุ์โค (Ultrasonography in Cattle Reproduction) ประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 625e120c8f78c-79.pdf
หนังสือเวียนภายใน 77 11 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอและเล่มโครงงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 625e11995f002-77.pdf
หนังสือเวียนภายใน 74 5 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการควบคุมสัตว์จรจัดและสัตว์ก่อเหตุรำคาญ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62552d4debab1-74.pdf
หนังสือเวียนภายใน 78 11 เมษายน 2565 แต่งตั้งคนงานให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6254d885d1146-78.pdf
หนังสือเวียนภายใน 76 11 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยในวิชา 710 595 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6254d6f985ed8-76.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 11 เมษายน 2565 การปฏิบัติงานในช่วงหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6254d51fc08f2-11.pdf
หนังสือเวียนภายใน 75 7 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62538d240d3d4-75.pdf
หนังสือเวียนภายใน 72 1 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะทำงานประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62538ce7b1151-72.pdf
หนังสือเวียนภายใน 73 1 เมษายน 2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร" รุ่นที่ 2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 624bfdcd9bc1b-73.pdf
หนังสือเวียนภายใน 9 31 มีนาคม 2565 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกของที่ระลึก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 624a6edf7e025-9.pdf
หนังสือเวียนภายใน 8 29 มีนาคม 2565 กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6243bb4d38aad-8ed.pdf
หนังสือเวียนภายใน 71 28 มีนาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6243b11328f52-71.pdf
หนังสือเวียนภายใน 70 28 มีนาคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6243b0c18a5ba-70.pdf
หนังสือเวียนภายใน 69 28 มีนาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6243b07ca1068-69.pdf
หนังสือเวียนภายใน 64 21 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "ประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 624141eb67539-64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 68 23 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6241385a6346f-68.pdf
หนังสือเวียนภายใน 63 21 มีนาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยรายวิชา 710 664 สหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 623d6f3303632-63.pdf
หนังสือเวียนภายใน 67 22 มีนาคม 2565 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 623d3c2b71a32-67.pdf
หนังสือเวียนภายใน 66 22 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร "สัตววิทยรักษ์สาร" เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 623ab89365e41-66.pdf
หนังสือเวียนภายใน 58 15 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร" รุ่นที่ 2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 623924e788f9a-58.pdf
หนังสือเวียนภายใน 62 17 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการวัดคุณสมบัติของ Mrs.Naela Wanda Yusria Dalimunthe หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62380b22a12b0-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 60 16 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62380ac3da534-60.pdf
หนังสือเวียนภายใน 57 16 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 623a8fba6ef65-57.pdf
หนังสือเวียนภายใน 61 17 มีนาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6232fabe6d88f-61.pdf
หนังสือเวียนภายใน 59 17 มีนาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6232fa94ab752-59.pdf
หนังสือเวียนภายใน 51 4 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาสัมมนาการวิจัยทางสัตวแพทย์ และรายวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 623059de98131-51.pdf
หนังสือเวียนภายใน 56 11 มีนาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 622e9539c2bf0-56.pdf
หนังสือเวียนภายใน 53 8 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mr.Morsid Andityas หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 622e950ad754d-53.pdf
หนังสือเวียนภายใน 55 9 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อรับการตรวจรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 622aa3fcb19a1-55.pdf
หนังสือเวียนภายใน 54 9 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบและประเมินความรู้บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 622aa39e319ff-54.pdf
หนังสือเวียนภายใน 52 4 มีนาคม 2565 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานผลิตตำราทางวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62271d36cd7fa-52.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 3 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพวิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62271d0d3f070-50.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 3 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมผู้บริหารคณะและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62207844938a2-49.pdf
หนังสือเวียนภายใน 48 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี จิตรเพียร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621de476eaaeb-48.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621de4317c9f1-47.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621de3f2b0fd8-46.pdf
หนังสือเวียนภายใน 45 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621de3b2ab4a4-45.pdf
หนังสือเวียนภายใน 44 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621de334216dd-44.pdf
หนังสือเวียนภายใน 7 28 กุมภาพันธ์ 2565 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621c6114a8a38-7.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 24 กุมภาพันธ์ 2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "ความสุขในการทำงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621c4c9014911-43.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 24 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "ความสุขในการทำงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621c382612130-42.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 23 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศุภวรรณ ไตรพินิจกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 621c37cdc8593-41.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 23 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6216dc02c4654-40.pdf
หนังสือเวียนภายใน 39 23 กุมภาพันธ์ 2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 1 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6216dbcb2b623-39.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 22 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสายสนับสนุน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62286acbe451b-38.pdf