คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 031/2551 12 มีนาคม 2551 2551 แต่งตั้งกก.คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภ.ศัลยศาสตร์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54641e0394ced-163255117482.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030/2551 12 มีนาคม 2551 2551 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54641dcf93147-163255117445.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2551 11 มีนาคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54641d94cea1c-163255117413.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033/2551 14 มีนาคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546419e8a959f-163255117114.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032/2551 14 มีนาคม 2551 2551 ให้ลาออกจากกรรมการในคณะกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546419ab9bbeb-163255117102.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2551 14 กุมภาพันธ์ 2551 2551 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Nippon Veterinary and Life Sciences University ประเทศญี่ปุ่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464196413e2d-123255114501.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009/2551 29 มกราคม 2551 2551 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Nippon Veterinary and Life Sciences University ประเทศญี่ปุ่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464191ceaef8-123255114182.pdf
หนังสือเวียนภายใน 008/2551 29 กุมภาพันธ์ 2551 2551 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอูเทรค ประเทศเนเธอร์แลนด์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546418da135de-123255114071.pdf
หนังสือเวียนภายใน 028/2551 11 มีนาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464189f49791-113255110283.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026/2551 5 มีนาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบและสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546418569c0d9-103255116283.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025/2551 5 มีนาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464181d0158c-103255116271.pdf
หนังสือเวียนภายใน 024/2551 29 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546417dfa8952-103255116252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027/2551 7 มีนาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมและเพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464156fd5ade-103255116113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 023/2551 27 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54641537e2a75-282255114560.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022/2551 26 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546414fb873e7-282255114532.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021/2551 1 มีนาคม 2551 2551 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546414b9765bc-282255114512.pdf
หนังสือเวียนภายใน 020/2551 19 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464147502f70-192255114053.pdf
หนังสือเวียนภายใน 007/2551 29 มกราคม 2551 2551 หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากก.กลางประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สาย ก (ผู้สอน) สายสนับสนุน (ข ค ลูกจ้าง) และพนักงานมหาวิทยาสัย ประจำปีงบประมาณ 2551-2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546413f89bc99-182255119322.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006/2551 25 มกราคม 2551 2551 เพิ่มเติมอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546413b4aec4d-182255119304.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2551 23 มกราคม 2551 2551 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546413501e6ad-182255119284.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2551 21 มกราคม 2551 2551 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546413157b0f6-182255119273.pdf
หนังสือเวียนภายใน 019/2551 18 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546412da98fb4-182255111124.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018/2551 15 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464124f68e7b-182255111112.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2551 18 มกราคม 2551 2551 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ ประเทศจีน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54641205839db-152255114372.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2551 2 มกราคม 2551 2551 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546411c97f5c8-152255114293.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2551 2 มกราคม 2551 2551 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศัลลยศาสตร์ฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54641147aad12-152255114280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017/2551 13 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกก.กลางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงปม.2551-2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546410a39eecd-152255110482.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016/2551 12 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54641057ba5dc-132255116533.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2551 11 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ภาคการศึกษาปลาย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640e5e00e6a-132255116525.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2551 11 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54640da1edf3a-132255116514.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2551 7 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อ.อารยาพร มคธเพศ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54640d287f20d-132255116505.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2551 5 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640ce228e1b-72255113510.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009/2551 25 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640c39712ba-12255115441.pdf
หนังสือเวียนภายใน 008/2551 24 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งนักศึกษาให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640be90d65b-12255115431.pdf
หนังสือเวียนภายใน 007/2551 24 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้ง อาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรงให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640b4a79a15-12255115420.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2551 30 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640aff860c9-12255194655.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2551 29 มกราคม 2551 2551 ให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54640a7a34e79-72255113485.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006/2551 16 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2551 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54640a2496014-221255114053.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2551 14 มกราคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ (ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546409805baec-221255113591.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2551 14 มกราคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงกรรมการตัดสินผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน (อ.อารยาพร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546407580bf76-231255114473.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2551 10 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2551 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5462edbf47b42-221255114070.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2551 10 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5462ed7fad968-221255111564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2551 10 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5462ed40a9399-221255111531.pdf
Page 102 of 102