คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 122 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ของ นายพันทิศ กำลังชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60e2a078afecd-122-พันทิศ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mrs. Naela Wanda Yusria Dalimunthe หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ded2a269161-124-Mrs.Naela.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr. Morsid Andityas หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ded1d6401e0-123-Mr.Morsid.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117 29 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dececbf074a-117-นักศึกษาปฏิบัติงาน ก.ค.2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116 29 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตวื คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60deca3e27293-116-อาจารย์ สัตวแพทย์ ฯ ปฏิบัติงาน ก.ค.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 121 29 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซต์คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dd7d3fda8bd-121-ดูแลเว็บไซต์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120 29 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dd7c89435ad-120-โครงการพิเศษ ก.ค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119 28 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนฎกร ศิริวัฒนสาธร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dd7ace63b6f-119-นฎกร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118 28 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dd7a59268eb-118-ผศ.สุพรรณิกา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 28 มิถุนายน 2564 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60dd3e66667b8-31-โครงการวิจัยสร้างนวัตกรรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 25 มิถุนายน 2564 แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60dc1f16ce3ae-29-แนวปฏิบัติการลงเวลาสายสนับสนุน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114 24 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dade10749ae-114-ทวนสอบผลการเรียนรู้.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113 24 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dadc22123e4-113-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112 18 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60d2e6f2a4720-112-อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111 17 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60cc1878091a7-111-อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 17 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งกรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 60cbf890096fb-110-กก.ตรวจนับ เก็บรักษาเงิน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109 15 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกนอกเวลา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c972a34b972-109- กก.บริหารคลินิก.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108 15 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงแรมสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c96c99d573d-108-กก.โรงแรมสัตว์เลี้ยง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 14 มิถุนายน 2564 แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60c96a6d92ab5-26-แนวปฏิบัติการลงเวลาทำงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 14 มิถุนายน 2564 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนการศึกษาสัตวแพทย์ศรีวิไล" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60c858545d652-28-นศ.รับทุนศรีวิไล.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 14 มิถุนายน 2564 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60c857ef7c172-27-นศ.ได้รับทุน Vetz Petz.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107 14 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งผู้ดูแลพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c8452d405dd-107-ผู้ดูแล1 ตำบล 1 มหาลัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106 10 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายณัฐกร ไชยแสน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c6f1374655e-106-นายณัฐกร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105 8 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศิยาภรณ์ สีสาวงค์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c6d5857a74c-105-นางสาวศิยาภรณ์ สีสาวงค์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 11 มิถุนายน 2564 มาตรการการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60c6c85186888-25-มาตรการการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดโควิค.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 7 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60bf1225c43f0-103-รอบที่ 4 รับตรงอิสระ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 4 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อร่วมรายการ เปลี่ยนโฉมประเทศไทย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60c84301bae17-102-ภาพยนตร์สั้นเปลี่ยนโฉมประเทศไทย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 25 พฤษภาคม 2564 กำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้แสดงเจตจำนงเข้าสู่ขบวนการสรรหาคณบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60bd97ed36984-23-กำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60b9dcc83bb07-24-น.สพ.พันทิศ รับทุนเข้าศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 99 31 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b73030a8fc0-99-เข้าเวร รพ.สัตว์ มิย.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101 1 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายอดิเทพ คอลพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b704023832c-101-นายอดิเทพ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 98 25 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวกัลยา วรวงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b702c8bc9f1-98-กัลยา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 96 25 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b5f729b928e-96-รักษาการแทน ผอ..pdf
หนังสือเวียนภายใน 97 25 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดวงเดือน แก่นค้างพลู หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b5f579bac84-97-ดวงเดือน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100 1 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกสารผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 รับตรงร่วมกับ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60b5eca36e6c7-100-คัดเลือกเอกสารฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 95 25 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60acba6079fdf-95-โครงการพิเศษ มิย.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 19 พฤษภาคม 2564 รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากกองทุนวิจัยคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60ac730357feb-22-รับสมัครข้อเสนอฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 18 พฤษภาคม 2564 การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60ac71e763d9f-21-การให้ทุนการศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 94 21 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ac6e664c121-94-ควบคุมประชากร สุนัข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 92 19 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานผลิตตำราทางวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ac6b85912f3-92-ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุทธิศักดิ์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 18 พฤษภาคม 2564 กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60cc5263edcb7-ประกาศ ฉ. 20-การใช้เงินกองทุนฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 14 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60a376156e3f0-19-หลักเกณฑ์ จากหน้า 1-27.pdf
หนังสือเวียนภายใน 90 13 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 60a364a64101e-90-บริหารสโมสรนักศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 88 28 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 608a74670694d-88-คลินิกปฏิบัติ 2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 87 28 เมษายน 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 608a73c2b76b3-87-โครงการพิเศษ พ.ค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 89 29 เมษายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 608a71749d635-89-แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 86 27 เมษายน 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6087d08c74a97-86-ประสิทธิ์ รักษาการแทน ผอ. 28-30 เม.ย.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 84 20 เมษายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6080e57fa6ca5-84-นายเอกชัย ทองคำ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 82 20 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6080dcd770d10-82- นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 81 20 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายศรายุทธ นามพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607fe45279ff2-81-นายศรายุทธ.pdf