คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 273 24 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c6c5f272d6f-273-กรรมการปีใหม่เพิ่มเติม BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 272 24 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c6b94204dc6-272.pdf
หนังสือเวียนภายใน 269 20 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c2d2d4400bb-269.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 21 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61c2d27e144c3-02.pdf
หนังสือเวียนภายใน 271 22 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c29b5ed5bf7-271.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226 1 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61c13e1a14957-226.pdf
หนังสือเวียนภายใน 268 16 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf193c17eb-268.pdf
หนังสือเวียนภายใน 267 15 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.KHAO KEONAM หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf09b72c1a-267.pdf
หนังสือเวียนภายใน 266 15 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.REHARDUS RICCO PANTECOSTOMA หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf03a7390d-266.pdf
หนังสือเวียนภายใน 60 15 ธันวาคม 2564 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61baefcd7395f-60.pdf
หนังสือเวียนภายใน 259 1 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 " (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b95581c181d-259.pdf
หนังสือเวียนภายใน 265 14 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชื่นชมยินดี บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b9649444904-265.pdf
หนังสือเวียนภายใน 264 14 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61b953af41fb6-264.pdf
หนังสือเวียนภายใน 263 13 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Ms.PUTU AYU SISYAWATI PUTRININGSIH เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61baf0f5a871f-แก้ไข 263-เพิ่มเติมกรรมการสอบ ms.sisya BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 59 9 ธันวาคม 2564 การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61b6a2e197a98-59.pdf
หนังสือเวียนภายใน 58 8 ธันวาคม 2564 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61b15ca0afb60-58.pdf
หนังสือเวียนภายใน 261 3 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61af2ac95bd12-261.pdf
หนังสือเวียนภายใน 260 3 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Ms.PUTU AYU SISYAWATI PUTRININGSIH หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61af2a97c674a-260.pdf
หนังสือเวียนภายใน 57 7 ธันวาคม 2564 แนวทางการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61aecccf40fd9-57.pdf
หนังสือเวียนภายใน 258 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6fad8243fc-258.pdf
หนังสือเวียนภายใน 257 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6fa9c68f75-257.pdf
หนังสือเวียนภายใน 256 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6fa686a4b0-256.pdf
หนังสือเวียนภายใน 255 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6fa0664e11-255.pdf
หนังสือเวียนภายใน 254 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a6f9bd88f07-254.pdf
หนังสือเวียนภายใน 253 23 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานและกำกับดูแลการจัดโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a4392ef3c20-253.pdf
หนังสือเวียนภายใน 252 26 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายเสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a438b4342ee-252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 251 24 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619ee4b812b37-251.pdf
หนังสือเวียนภายใน 56 16 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 619aee6053fb1-56.pdf
หนังสือเวียนภายใน 246 16 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางนุสรา สุวรรณโชติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6195cba20fa7d-246.pdf
หนังสือเวียนภายใน 245 16 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619c4340b402f-แก้ไข 245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 55 16 พฤศจิกายน 2564 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของบุคลากร ณ โรงพยาบาลสัตว์ และกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงแก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6195cae230c3a-55.pdf
หนังสือเวียนภายใน 244 16 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61a9cb9d7a3fd-แก้ไข 244.pdf
หนังสือเวียนภายใน 243 16 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61947ce312571-243-คำสั่ง รักษาการแทน หน.งานบริหารฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 54 9 พฤศจิกายน 2564 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 619304346fd90-แก้ไข 54-2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 242 10 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 618c73500502f-242.pdf
หนังสือเวียนภายใน 239 9 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619304615f7ab-แก้ไข 239-2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 241 9 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายวณาชิณญ์ อัศศวานันท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 618b2f4bb2e0a-241.pdf
หนังสือเวียนภายใน 240 9 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 618b2ed3a91c4-240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 238 5 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1 (สนามสอบที่ 03 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61888da1b2228-238.pdf
หนังสือเวียนภายใน 236 3 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6184b5d20ba6f-236.pdf
หนังสือเวียนภายนอก 52 2 พฤศจิกายน 2564 ผลการคัดเลือกลูกจ้างของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (จ้างเหมารายเดือน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61b966a76c789-52.pdf
หนังสือเวียนภายใน 235 2 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษรับทุนการศึกษาของบริษัท Vetz Petz จำกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6182269f2ebd0-235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 219 14 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวชนากานต์ ลอยคลัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617f667d7bc16-219.pdf
หนังสือเวียนภายใน 234 29 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617f54fceb0c6-234.pdf
หนังสือเวียนภายใน 232 29 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617f51e630ab1-232.pdf
หนังสือเวียนภายใน 231 21 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617f4bb58daf0-231-คำสั่งคณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 233 28 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 617a701637db0-233-โครงการพิเศษ พ.ย.64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 222 19 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 617901a1dece9-222-คำสั่งกรรมการบริหารหลักสูตร ปอบัณฑิตชั้นสูง-2564(ชุด รศจารุวรรณ)-ส่งเข้าใหม่ (1) BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 230 20 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61888dd4aaf59-230-แก้ไขตามมติ กก.วิชาการวันที่ 4-11-64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 51 25 ตุลาคม 2564 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 61777239a1403-51-ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มาตรการโควิด2 BT.pdf