คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 153 19 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ddf7a0779cd-153.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152 18 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวรวิกานต์ อินทร์ช่วย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ddf772d57b9-152.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149 12 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อโครงการศูนย์ประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐาน OIE-DIC หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62ddf73f53142-149.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 20 กรกฎาคม 2565 รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ลูกจ้างรายเดือน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62ddf65098d65-33.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 20 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62ddf602d5154-32.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 19 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในแต่ละชั้นปี และนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62ddf54520641-31.pdf
หนังสือเวียนภายใน 151 12 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของ นางสาวทศวรรณ มากพันธ์ผล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62d608afca39f-151.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141 12 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดโครงการ "ประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62cd49386465a-141.pdf
หนังสือเวียนภายใน 30 12 กรกฎาคม 2565 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีเดินทางเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62cd4862d7d72-30.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 12 กรกฎาคม 2565 การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62cd4826c7357-29.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 8 กรกฎาคม 2565 กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62cd47eb6fa0b-27.pdf
หนังสือเวียนภายใน 150 11 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "ถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลา ประจำปี 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62cd288a8311f-150.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146 8 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62cd284be1187-146.pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 11 กรกฎาคม 2565 แก้ไขแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62cd2815960d7-28.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148 8 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62cd4787ce2e2-แก้ไข 148.pdf
หนังสือเวียนภายใน 147 8 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c8f05c3aa96-147.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145 7 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c8f01c17eed-145.pdf
หนังสือเวียนภายใน 144 7 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c8ef24145ba-144.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143 5 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c8eeec2c37a-143.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 7 กรกฎาคม 2565 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62c8eeaa63282-26.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับขยายทุนการศึกษาในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c63d6ccab05-แก้ไข 24.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142 4 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c4e8e426d46-142.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 1 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62c63a219cb34-แก้ไข-23.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139 29 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนรินทรา บุญเขื่อง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c2a45755212-139.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140 30 มิถุนายน 2565 อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นกรรมการควบคุมดูแลร้านอาหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bd742a2f83d-140.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138 29 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจ้างเหมางาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bd73fb02e50-138.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135 28 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bd73a91706a-135.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137 28 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายกันต์ธีร์ เย็นบุตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bc0dfe7305c-137.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136 28 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bc0dbec115b-136.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134 28 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bc0d6cc27d5-134.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133 28 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bac720148ab-133.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132 27 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนและงบประมาณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bac6b1b00ba-132.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128 24 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bac685eda56-128.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127 24 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62bac64d53cff-127.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126 24 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b91559b2d65-126.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125 23 มิถุนายน 2565 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b688bfe2cd6-125.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122 17 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16" ประจำปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c4e91a1fe47-122.pdf
หนังสือเวียนภายใน 121 17 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16" ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b3d3449f682-121.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112 13 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b283cca5397-112.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 21 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b282a370b51-124.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 21 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b2816fdb22d-123.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120 20 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b281107a83b-120.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119 15 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนฏกร ศิริวัฒนสาธร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b280e336034-119.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118 14 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสร้างองค์พระประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62aa925281e7e-118.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116 13 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยและสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62b282c0f3c36-แก้ไข-116.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115 10 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งหัวหน้าภารกิจด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานย่อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62c55c732d73b-115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114 9 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรับ - ส่งเงินของโรงพยาบาลสัตว์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62a7e8f516f05-114.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113 9 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อบรมบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน OIE-DIC ของประเทศไทยและอาเซียน เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62a7e8c71d317-113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 9 มิถุนายน 2565 ปรับโครงสร้างการบริหารงานของงาน (หน่วยงานย่อย) คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62a7e87563006-22.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 8 มิถุนายน 2565 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรคณะ รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62a7e83469e34-21.pdf