คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 117 13 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62a6dfcbe8340-117.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 6 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 629dc1c3256ab-20-ประกาศรายชื่อนายกสโมสร นศ.65.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108 31 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 629d579bd150d-108.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 31 พฤษภาคม 2565 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 629d571106d53-18.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 31 พฤษภาคม 2565 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62e9d0c3755ab-17(ปรับ).pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 31 พฤษภาคม 2565 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 629d56a0e6d0e-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 31 พฤษภาคม 2565 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62e9d0a4bf0fa-15(ปรับ).pdf
หนังสือเวียนภายใน 109 31 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62982478baf90-109.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111 2 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6298108185c48-111-กก.รอบ 4 Admission.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 31 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6296f2bb99412-110.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 31 พฤาภาคม 2565 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 629d57614e817-แก้ไข-19 ประกาศ-ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 82 18 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62959c9057fab-82.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 23 พฤษภาคม 2565 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 62959c5674f94-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107 27 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6294879b40332-107.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106 27 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6294874ac4195-106.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105 27 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 629486f06deaa-105.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104 27 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 629486a94f295-104.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101 23 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62948652c3d5d-101.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 25 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 628ed8a580b8d-103.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 25 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 628ed85ab797b-102.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100 23 พฤษภาคม 2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร" รุ่นที่ 3 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 628ed56ed2d6e-100.pdf
หนังสือเวียนภายใน 99 20 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างองค์พระประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 628da5b628ce8-99.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 12 พฤษภาคม 2565 การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 628c8a06365f7-13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 18 พฤษภาคม 2565 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากรสายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 628b45e6a2c97-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 96 18 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62860ed3083a1-96.pdf
หนังสือเวียนภายใน 98 12 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายนิคม ศรีกะชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62836e6f1f0d5-98.pdf
หนังสือเวียนภายใน 97 11 พฤษภาคม 2565 ให้บุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI และ Microsoft Access เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62836e43d6434-97.pdf
หนังสือเวียนภายใน 95 10 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนและงบประมาณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 627b81c2807c0-95.pdf
หนังสือเวียนภายใน 94 10 พฤษภาคม 2565 ิอนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภารกิจด้านการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 627b81719df7c-94.pdf
หนังสือเวียนภายใน 93 10 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การย้ายฝากตัวอ่อนในโค (Embryo transfer in Cattle) ประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 627b811fc8e28-93.pdf
หนังสือเวียนภายใน 92 10 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการแต่งกายของนักศึกษา ระดับชั้นคลินิก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 627b80bdb8855-92.pdf
หนังสือเวียนภายใน 91 6 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6279efaf37203-91.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 21 เมษายน 2565 แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6278a94aa06fb-10.pdf
หนังสือเวียนภายใน 88 22 เมษายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6278a2947dd32-88.pdf
หนังสือเวียนภายใน 90 25 เมษายน 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 627376a9154e7-90.pdf
หนังสือเวียนภายใน 89 25 เมษายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6273765ac2588-89.pdf
หนังสือเวียนภายใน 87 22 เมษายน 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 626b8c9431847-87.pdf
หนังสือเวียนภายใน 86 21 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 626b8bfa3a8c5-86.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 21 เมษายน 2565 แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 626b8bb029a03-10.pdf
หนังสือเวียนภายใน 85 20 เมษายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาววันวิสาข์ ชะอุ่ม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6260b5785ec58-85.pdf
หนังสือเวียนภายใน 84 20 เมษายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6260b5454641f-84.pdf
หนังสือเวียนภายใน 83 19 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อบรมบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน OIE-DIC ของประเทศไทยและอาเซียน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6260af2f14205-83.pdf
หนังสือเวียนภายใน 81 18 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 625e12bb6332c-81.pdf
หนังสือเวียนภายใน 80 18 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณสมบัติและสถานะการเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 625fc372ed98c-80.pdf
หนังสือเวียนภายใน 79 12 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อัลตร้าซาวด์ในระบบสืบพันธุ์โค (Ultrasonography in Cattle Reproduction) ประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 625e120c8f78c-79.pdf
หนังสือเวียนภายใน 77 11 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอและเล่มโครงงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 625e11995f002-77.pdf
หนังสือเวียนภายใน 74 5 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการควบคุมสัตว์จรจัดและสัตว์ก่อเหตุรำคาญ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 62552d4debab1-74.pdf
หนังสือเวียนภายใน 78 11 เมษายน 2565 แต่งตั้งคนงานให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6254d885d1146-78.pdf
หนังสือเวียนภายใน 76 11 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยในวิชา 710 595 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6254d6f985ed8-76.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 11 เมษายน 2565 การปฏิบัติงานในช่วงหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6254d51fc08f2-11.pdf