คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 49 9 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f6063b1c54d8-49-ผ่านข้อเขียน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 48 9 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f605e35a313c-48 48 ผ่านข้อเขียน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 180 9 กันยายน 2563 แต่งตั้งเลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f59d53ad6635-180-สิดาพัณณ์ เลขานุการรองวิชาการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 178 3 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือ ประจำปี 2562-2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f509ab37a9c6-178-ตรวจนับใบเสร็จ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 177 2 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาพื้นที่ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อจัดทำคอกสัตว์และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f50937587911-177-บำบัดน้ำเสีย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 176 28 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f4c6c0567f24-176-สโมสรนักศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 27 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f4c67d432c9b-47-ดีเด่น ดีมาก ข้าราชการ ลจ.ปจ..pdf
หนังสือเวียนภายใน 175 28 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งนักศึกาาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f4c65a1d8d7f-175.pdf
หนังสือเวียนภายใน 174 28 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงาน ในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f4c56922988d-174.pdf
หนังสือเวียนภายใน 173 27 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f48aa991213a-173-โครงการพิเศษ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 172 20 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ขัด ๆ ถู ๆ ความรู้เกาะสมอง ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f4477fe8a32d-172-ขัด ๆ ถู ๆ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 171 20 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 28 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f4475c6aef79-171-อนุสรณ์ฟ้าหม่น.pdf
หนังสือเวียนภายใน 170 20 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ Nice to meet you, tiny dogs ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f446bc7bfceb-170-Nice to meet.pdf
หนังสือเวียนภายใน 169 20 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f44695ccd293-169-ฝึกสุนัข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 167 19 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f3f8f1691a59-167.pdf
หนังสือเวียนภายใน 166 19 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f3f8b6e69282-166.pdf
หนังสือเวียนภายใน 165 18 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายศิวายุ รัตนะกนกชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f3f882eb56e9-165.pdf
หนังสือเวียนภายใน 163 17 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเบญญาภา สุรสอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f3f8455553a3-163-สอบเค้าโครง เบญญาภา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 162 18 สิงหาคม 2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f5ecdf78a429-162-2563 แก้ไขวันที่อบรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 45 18 สิงหาคม 2563 ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3f76bc2b69d-45-ภาระหน้าที่หัวหน้าสาขา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 44 18 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3f6ceca3f74-44-สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 17 สิงหาคม 2563 รายชื่อนักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่ละชั้นปี และนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3f65cf86edc-42-นศ.ยอดเยี่ยม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 13 สิงหาคม 2563 คุณสมบัติผู้เข้าพักอาศัยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้กระแสไฟฟ้าที่พักอาศัยชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3f3e96a3e17-38-เข้าพักอาศัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 16 กรกฎาคม 2563 กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้คณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3defecceee9-35-หลักเกณฑ์สนับสนุน งปม.ฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 17 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3b41d1e137c-43.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 17 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล" ประจำปี 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3b40bb366d6-41 41.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 10 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อ "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี พ.ศ. 2563" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3643b2df45a-40-ศิษย์เก่าฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 39 7 สิงหาคม 2563 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f36431cab127-39-รับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 161 14 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการวิทยานิพนธ์ของ Mr.Khao Keonam หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f3640adc257d-161.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160 7 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f320910136b0-160.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159 7 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f31f9f46ffd9-159.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157 3 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ฺ สุภัทตรา จิตติมณี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f2b60236d30c-157-อนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.สุภัทตรา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158 4 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ฝึกสตาฟปกครอง" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f2918e490261-158.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156 3 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f28de961a705-156.pdf
หนังสือเวียนภายใน 155 3 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f28dbf5ad097-155.pdf
หนังสือเวียนภายใน 154 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f28da669edc5-154.pdf
หนังสือเวียนภายใน 153 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f28da0988c3f-153.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152 30 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f5053fe9bd8f-152-โครงการพิเศษ ส.ค.63.pdf
หนังสือเวียนภายใน 151 30 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f238f12bddb8-151-วินัย นศ..pdf
หนังสือเวียนภายใน 150 29 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่ารับรางวัล "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ประจำปี 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f22710eed695-150 150.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149 29 กรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f222e5032d7e-149 149.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148 24 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สอนน้องร้องเพลงประจำสถาบันและต้อนรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f222c3a05c31-148 148.pdf
หนังสือเวียนภายใน 147 23 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของ นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f2229e8eef51-147 147.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146 23 กรกฎาคม 2563 แต่งตุั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ (วีณา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f2228974c3a1-146 146.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145 23 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ นายอดิเทพ คอลพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f221e5ec1b51-145-2563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 37 23 กรกฎาคม 2563 การจัดห้องเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f194ad400429-37-การจัดห้องเรียน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 144 22 กรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f18f1de97eb0-144-ให้บุคลากรไปสัมมนา ตราด.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143 17 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f1799446cfaa-143-เกษียณอายุ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142 16 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินผลงานทางวิชาการ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f17ad551e661-142-ผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 16 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑ์การรับโอนย้ายนักศึกษา พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f3e0ea362c09-36_63da.pdf