คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 120/2552 24 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวชนิดา ชาอินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546982a7bf8d5-97255214004.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469827d48b77-97255213444.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698257cfc1a-97255213323.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยเงินรายได้คณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54698234e68e6-97255213273.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอในการจัดกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5469821271934-97255211444.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546981e85cd24-97255211320.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและวิจัยสถาบันประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546981b9293fa-97255211165.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5469817e0f58d-97255211094.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698149ae325-97255210484.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128/2552 2 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546981246c630-37255215282.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิถุนายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546981024cca6-27255211465.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117/2552 23 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546980e04dfec-17255210483.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2552 1 กรกฎาคม 2552 2552 รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546980b7b13d6-17255293905.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานธุรการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698092a93f4-306255213432.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบประเมินความรู้พื้นฐานขั้นต่ำ (Ninimal Requirement) นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469806e1519a-306255211591.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจดหมายข่าวโคนม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546980426bb68-306255211392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แนวปฏิบัติในการขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/บุคคลภายนอกในกรณีต่าง ๆ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698019440bd-306255210351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123/2552 29 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697fefab3f7-296255213290.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122/2552 29 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697fc17d096-296255211064.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119/2552 24 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อาจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f8b43d69-246255214040.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118/2552 23 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f2eb08e2-236255215305.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116/2552 23 มิถุนายน 2552 2552 ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f026282d-236255213391.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2552 19 มีนาคม 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697ed67865b-226255211464.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2552 19 มีนาคม 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697eaea87bd-226255211400.pdf
หนังสือเวียนภายใน 096/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสุระพงษ์ โยวะราช) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e7f17286-226255211313.pdf
หนังสือเวียนภายใน 095/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายไพรบูรณ์ สุระโคตร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e4e2c625-226255211245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 094/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายนิรัติศัย ไชยแสน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e253027b-226255211183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2552 18 มิถุนายน 2552 2552 การเปิดวิชาเลือกเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697dfa56d4d-186255215434.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115/2552 18 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697dccf1b4e-186255215274.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114/2552 16 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d9eaf6c2-176255210592.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d72d6d5b-156255214011.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายสมหมาย ขาวผิว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d5140f91-156255213520.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d330a95f-156255213440.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางอรุณี บุตรตาสี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d0b73686-156255213364.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางสาวปัทมธิดา สหนุกูล) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697ce557bb2-156255213314.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานนางสาวนิตยา บุญบาล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697cc14464d-126255218465.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างนางสาวนิตยา บุญบาล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697ca1f263a-126255218453.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างนางสาวปาณิสรา คุณกิตติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697c8348324-126255218441.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานนางสาวปาณิสรา คุณกิตติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697c5f54bd2-126255218424.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104/2550 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างนางสาวสุดารัตน์ ปัตตานี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697c38294ec-126255218404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานนางสาวสุดารัตน์ ปัตตานี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697c0f7ace2-126255218391.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานนายเอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697befe0e23-126255218370.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างนายเอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697bcc1b850-126255218342.pdf
หนังสือเวียนภายใน 086/2552 29 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697ba22efe9-126255292140.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697b7118d0f-116255214245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697b46ef706-116255210020.pdf
หนังสือเวียนภายใน 099/2552 10 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 716 891 Seminar in Veterinary Public health หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697b2604b5a-106255214280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 097/2552 9 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697b03abb51-106255211153.pdf
หนังสือเวียนภายใน 098/2552 9 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697add84ddb-106255211064.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2552 4 มิถุนายน 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภคณาจารย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697ab9a8e0c-56255212455.pdf