คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
138/2552
ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2552
พ.ศ.
2552
เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยเงินรายได้คณะฯ
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งมีวาระ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๗ ๐๕:๐๕:๕๖
Submitter's IP Address
10.115.0.11
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes