คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 087/2551 13 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบประเมินความรู้พื้นฐานขั้นต่ำ (Minimal Requirement) ของนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464544525789-166255194046.pdf
หนังสือเวียนภายใน 089/2551 16 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645413cac0b-166255193230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 019/2551 30 เมษายน 2551 2551 ที่พักอาศัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546453d9d093c-76255115120.pdf
หนังสือเวียนภายใน 023/2551 2 พฤษภาคม 2551 2551 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464539ccfb30-76255115050.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022/2551 2 พฤษภาคม 2551 2551 การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464536f9daf2-76255115004.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021/2551 2 พฤษภาคม 2551 2551 หลักเกณฑ์การฝึกงานนอกหลักสูตรของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464532d305da-76255114544.pdf
หนังสือเวียนภายใน 060/2551 22 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นายประพันธ์ แก่นจำปา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546452fb0a97a-76255114412.pdf
หนังสือเวียนภายใน 084.1/2551 30 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทย์ มข. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546452c7c84ee-46255110385.pdf
หนังสือเวียนภายใน 086/2551 4 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464528bc1a7f-46255110273.pdf
หนังสือเวียนภายใน 085/2551 2 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นางสาวรัตนาภรณ์ ยศศรี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5464525b5bdec-26255111232.pdf
หนังสือเวียนภายใน 024/2551 29 พฤษภาคม 2551 2551 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54645221692e6-26255110463.pdf
หนังสือเวียนภายใน 084/2551 28 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546451e652c4d-305255116032.pdf
หนังสือเวียนภายใน 083/2551 29 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และกิจกรรมเชียร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546451b68a955-305255116022.pdf
หนังสือเวียนภายใน 082/2551 29 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464517e4b9f5-305255116011.pdf
หนังสือเวียนภายใน 081/2551 28 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464514f76459-305255116000.pdf
หนังสือเวียนภายใน 080/2551 28พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464511fd063e-305255115592.pdf
หนังสือเวียนภายใน 078/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546450ec92aff-305255115583.pdf
หนังสือเวียนภายใน 077/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546450b9a6879-305255115571.pdf
หนังสือเวียนภายใน 076/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645081d5045-305255115564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 075/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464505a195d6-305255115560.pdf
หนังสือเวียนภายใน 074/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645035f0989-305255115553.pdf
หนังสือเวียนภายใน 073/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645012d335a-305255115544.pdf
หนังสือเวียนภายใน 072/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644fe4d81e4-305255115541.pdf
หนังสือเวียนภายใน 071/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644fbcdbacb-305255115533.pdf
หนังสือเวียนภายใน 070/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644f8f770a7-305255115530.pdf
หนังสือเวียนภายใน 069/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644f64b5a6e-305255115522.pdf
หนังสือเวียนภายใน 068/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644f39be6e1-305255115515.pdf
หนังสือเวียนภายใน 067/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644f1067ac7-305255115511.pdf
หนังสือเวียนภายใน 066/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644ee1b245a-305255115504.pdf
หนังสือเวียนภายใน 065/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644ea4af147-305255115500.pdf
หนังสือเวียนภายใน 064/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644e7270a27-305255115492.pdf
หนังสือเวียนภายใน 063/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644e3cc7a73-305255115483.pdf
หนังสือเวียนภายใน 062/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644df1e989f-305255115475.pdf
หนังสือเวียนภายใน 061/2551 26 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ก (ผู้สอน) สายสนับสนุน (ข ค ลูกจ้าง) และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงปม.2551-2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54644dbabaaf2-305255115465.pdf
หนังสือเวียนภายใน 059/2551 21 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 22 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644d80a5d95-215255110074.pdf
หนังสือเวียนภายใน 054/2551 7 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644d3425006-155255116284.pdf
หนังสือเวียนภายใน 058/2551 14 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644ce1c45bd-145255111340.pdf
หนังสือเวียนภายใน 057/2551 13 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644c8d40dca-135255114541.pdf
หนังสือเวียนภายใน 056/2551 12 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644c5517f21-135255191830.pdf
หนังสือเวียนภายใน 055/2551 12 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644c1057f1c-135255191637.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018/2551 23 เมษายน 2551 2551 แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54644bc607672-244255116202.pdf
หนังสือเวียนภายใน 049/2551 23 เมษายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ชุดใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546421fc867ce-244255116115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 047/2551 22 เมษายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 25 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546421c588372-224255116532.pdf
หนังสือเวียนภายใน 048/2551 22 เมษายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546421927b3ce-224255116482.pdf
หนังสือเวียนภายใน 046/2551 21 เมษายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464215c1621f-224255183904.pdf
หนังสือเวียนภายใน 045/2551 18 เมษายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทย์ มข. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546421271d7ec-214255113340.pdf
หนังสือเวียนภายใน 044/2551 10 เมษายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนาร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546420e60d657-184255185559.pdf
หนังสือเวียนภายใน 042/2551 3 เมษายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546420ad33d32-34255115555.pdf
หนังสือเวียนภายใน 041/2551 3 เมษายน 2551 2551 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464207e77d3b-34255115545.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2551 3 เมษายน 2551 2551 รับสมัครข้อเสนอโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546420394d3a9-34255110562.pdf