คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 033/2552 17 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Mr.MAM) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970b89f1ab-192255214153.pdf
หนังสือเวียนภายใน 034/2552 17 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970972bc50-192255211384.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970737450d-112255211500.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697051dd69b-112255211464.pdf
หนังสือเวียนภายใน 024/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายอดิศร ดวงอ่อนนาม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970328d35d-112255211404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 023/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายมนตรา มานะกุล) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469700eab81e-112255211365.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายจักรพงษ์ เงินกลั่น) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696fe9f0c07-112255211330.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวปนัดดา จันทรประทักษ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696fc34b1d0-112255211291.pdf
หนังสือเวียนภายใน 020/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางปรียาภรณ์ แสงจันทร์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696f9614081-112255211233.pdf
หนังสือเวียนภายใน 019/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายปัญญา แววดี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696f6d88eca-112255210493.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696f355bf14-112255210444.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017/2552 29 มกราคม 2552 2552 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696eff28193-112255210393.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030/2552 10 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผศ. หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696ed294ab7-112255210303.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696ea6a36aa-102255211193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696e039674a-102255211183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการนำเสนอสัมมนาวิชา 717 591 สัมมนาประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696dd2c9dcc-102255210512.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการนำเสนอสัมมนาวิชา 717 591 สัมมนาประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696d8ec87ee-102255210494.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2552 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวรัตนาภรณ์ ยศศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696d5dbd35c-271255211083.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2552 26 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696d33cfbfc-261255216291.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2552 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดือน ก.พ.2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696d0eb7e9b-261255216271.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2252 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.พ.2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696ce461a30-261255215290.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2552 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายยรรยง วังปรีชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696cb73e3ad-261255215240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016/2552 26 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696c8c642af-261255215225.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2552 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการติดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง นายยรรยง วังปรีชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546961bd0333d-261255215211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2552 22 มกราคม 2552 2552 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5469617d69006-231255210404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006/2552 15 มกราคม 2552 2552 อนุมัติให้ลาออกจากคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696144c5351-151255211571.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2552 12 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายประพันธ์ แก่นนจำปา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696111998e8-131255213321.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2552 12 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นางสาวอังคณา คนพูดเพราะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546960df40623-131255213223.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2552 12 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายประพันธ์ แก่นจำปา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546960af5950e-131255211475.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2252 6 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696079bfae1-71255215291.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2552 6 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695f82af24d-71255215115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายธีระกุล นิลนนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695f23ac18f-71255214564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ของ นายสมพงษ์ หอยสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695ef2487e2-71255214495.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายสมพงษ์ หอยสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695ec35b3b9-71255214371.pdf
หนังสือเวียนภายใน 043/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54695e99f087d-51255290508.pdf
หนังสือเวียนภายใน 042/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Nippon Veterinary and Life Sciences University ประเทศญี่ปุ่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54695e6cb02f3-3012255113351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 207/2551 29 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695e35ed285-2912255115390.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203/2551 26 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695e05d15a0-2912255114552.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205/2551 29 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดือน ม.ค. 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695dddbc3ee-2912255114120.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206/2551 29 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ม.ค.2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695d652c67a-2912255114054.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204/2551 29 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาทุจริตในการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695d23c04c1-2912255111463.pdf
หนังสือเวียนภายใน 041/2551 18 ธันวาคม 2551 2551 หลักเกณฑ์การให้บริการของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54695ce6200d6-2312255116160.pdf
หนังสือเวียนภายใน 202/2551 18 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวเฉลิมขวัญ นนทะโคตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695cbb95e0c-2312255115245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 201/2551 18 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวนิธิวดี เพ็ชรชู หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695c8c3c9c0-2312255115204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 198/2551 3 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานจัดส่ง ส.ค.ส. ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695c6277ec5-412255114403.pdf
หนังสือเวียนภายใน 199/2551 3 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการสัมมนา สถานการณ์นมโลก โอกาส (โค) นมไทย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695c3763278-412255114321.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200/2551 3 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695c043890d-412255111375.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197/2551 28 พฤศจิกายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695bd60cecd-212255110405.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196/2551 28 พฤศจิกายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695baae06a8-212255110310.pdf
หนังสือเวียนภายใน 193/2551 27 พฤศจิกายน 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดือน ธ.ค. 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695b7bae40f-2811255115001.pdf