คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 125/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบประเมินความรู้พื้นฐานขั้นต่ำ (Ninimal Requirement) นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469806e1519a-306255211591.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจดหมายข่าวโคนม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546980426bb68-306255211392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แนวปฏิบัติในการขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/บุคคลภายนอกในกรณีต่าง ๆ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698019440bd-306255210351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123/2552 29 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697fefab3f7-296255213290.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122/2552 29 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697fc17d096-296255211064.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119/2552 24 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อาจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f8b43d69-246255214040.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118/2552 23 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f2eb08e2-236255215305.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116/2552 23 มิถุนายน 2552 2552 ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f026282d-236255213391.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2552 19 มีนาคม 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697ed67865b-226255211464.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2552 19 มีนาคม 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697eaea87bd-226255211400.pdf
หนังสือเวียนภายใน 096/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสุระพงษ์ โยวะราช) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e7f17286-226255211313.pdf
หนังสือเวียนภายใน 095/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายไพรบูรณ์ สุระโคตร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e4e2c625-226255211245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 094/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายนิรัติศัย ไชยแสน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e253027b-226255211183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2552 18 มิถุนายน 2552 2552 การเปิดวิชาเลือกเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697dfa56d4d-186255215434.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115/2552 18 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697dccf1b4e-186255215274.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114/2552 16 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d9eaf6c2-176255210592.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d72d6d5b-156255214011.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายสมหมาย ขาวผิว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d5140f91-156255213520.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d330a95f-156255213440.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางอรุณี บุตรตาสี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d0b73686-156255213364.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางสาวปัทมธิดา สหนุกูล) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697ce557bb2-156255213314.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานนางสาวนิตยา บุญบาล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697cc14464d-126255218465.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างนางสาวนิตยา บุญบาล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697ca1f263a-126255218453.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างนางสาวปาณิสรา คุณกิตติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697c8348324-126255218441.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานนางสาวปาณิสรา คุณกิตติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697c5f54bd2-126255218424.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104/2550 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างนางสาวสุดารัตน์ ปัตตานี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697c38294ec-126255218404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานนางสาวสุดารัตน์ ปัตตานี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697c0f7ace2-126255218391.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานนายเอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697befe0e23-126255218370.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างนายเอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697bcc1b850-126255218342.pdf
หนังสือเวียนภายใน 086/2552 29 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697ba22efe9-126255292140.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697b7118d0f-116255214245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100/2552 11 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697b46ef706-116255210020.pdf
หนังสือเวียนภายใน 099/2552 10 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 716 891 Seminar in Veterinary Public health หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697b2604b5a-106255214280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 097/2552 9 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697b03abb51-106255211153.pdf
หนังสือเวียนภายใน 098/2552 9 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697add84ddb-106255211064.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2552 4 มิถุนายน 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภคณาจารย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697ab9a8e0c-56255212455.pdf
หนังสือเวียนภายใน 093/2552 3 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697a83bb95c-46255213004.pdf
หนังสือเวียนภายใน 092/2552 2 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697a5dde04e-26255216390.pdf
หนังสือเวียนภายใน 091/2552 2 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697a3a3c3d8-26255216311.pdf
หนังสือเวียนภายใน 084/2552 28 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายปิยวัฒน์ สายพันธุ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697a187a9d9-26255216161.pdf
หนังสือเวียนภายใน 083/2552 28 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายปิยวัฒน์ สายพันธุ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546979ef2eb09-26255216021.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009/2552 28 พฤษภาคม 2552 2552 กำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546979c7c0c40-26255215521.pdf
หนังสือเวียนภายใน 087/2552 29 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546979997504d-26255215400.pdf
หนังสือเวียนภายใน 082/2552 28 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อาจารย์อารยาพร มคธเพศ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469796d5514b-285255215130.pdf
หนังสือเวียนภายใน 078/2552 22 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697944cb0a5-255255213314.pdf
หนังสือเวียนภายใน 079/2552 22 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย. 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697923a7805-255255211482.pdf
หนังสือเวียนภายใน 080/2552 22 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546979062362e-255255211343.pdf
หนังสือเวียนภายใน 081/2552 22 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 23 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546978dedb2ad-255255211231.pdf
หนังสือเวียนภายใน 077/2552 22 พฤษภาคม 2552 2552 ให้ลูกจ้างชั่วคราวไปปฏิบัติหน้าที่ (นายสุพรรณ์ แข็งขันธ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546978b34d560-255255210333.pdf
หนังสือเวียนภายใน 076/2552 20 พฤษภาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469788b881bd-255255294953.pdf