คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 043/2552 26 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546972c068837-272255210170.pdf
หนังสือเวียนภายใน 044/2552 27 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยแก่คณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469729f1fa08-272255295446.pdf
หนังสือเวียนภายใน 041/2552 25 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697277815cf-252255214242.pdf
หนังสือเวียนภายใน 040/2552 25 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469725639131-252255214202.pdf
หนังสือเวียนภายใน 039/2552 25 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469723515998-252255210460.pdf
หนังสือเวียนภายใน 038/2552 24 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาทุจริตในการสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697205862a4-242255213172.pdf
หนังสือเวียนภายใน 037/2552 23 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวศริญญา ฤกษ์อยู่สุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546971e35dd5e-242255213113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035/2552 19 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายปิยวัฒน์ สายพันธุ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546971c07c85e-202255292754.pdf
หนังสือเวียนภายใน 007/2552 19 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายไพรบูรณ์ สุระโคตร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697195b22e9-192255215111.pdf
หนังสือเวียนภายใน 008/2552 19 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผศ. (อ.สุปราณี จิตรเพียร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546971709432c-192255215003.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009/2552 19 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469714a522b7-192255214455.pdf
หนังสือเวียนภายใน 028/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697124e59f9-192255214345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 031/2552 16 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970fc1e9af-192255214280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032/2552 16 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970db1030a-192255214211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033/2552 17 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Mr.MAM) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970b89f1ab-192255214153.pdf
หนังสือเวียนภายใน 034/2552 17 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970972bc50-192255211384.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970737450d-112255211500.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697051dd69b-112255211464.pdf
หนังสือเวียนภายใน 024/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายอดิศร ดวงอ่อนนาม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546970328d35d-112255211404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 023/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายมนตรา มานะกุล) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469700eab81e-112255211365.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายจักรพงษ์ เงินกลั่น) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696fe9f0c07-112255211330.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวปนัดดา จันทรประทักษ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696fc34b1d0-112255211291.pdf
หนังสือเวียนภายใน 020/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางปรียาภรณ์ แสงจันทร์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696f9614081-112255211233.pdf
หนังสือเวียนภายใน 019/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายปัญญา แววดี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696f6d88eca-112255210493.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018/2552 29 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696f355bf14-112255210444.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017/2552 29 มกราคม 2552 2552 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696eff28193-112255210393.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030/2552 10 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผศ. หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696ed294ab7-112255210303.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696ea6a36aa-102255211193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696e039674a-102255211183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการนำเสนอสัมมนาวิชา 717 591 สัมมนาประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696dd2c9dcc-102255210512.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2552 4 กุมภาพันธ์ 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการนำเสนอสัมมนาวิชา 717 591 สัมมนาประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696d8ec87ee-102255210494.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2552 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวรัตนาภรณ์ ยศศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696d5dbd35c-271255211083.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2552 26 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696d33cfbfc-261255216291.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2552 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดือน ก.พ.2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696d0eb7e9b-261255216271.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2252 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.พ.2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696ce461a30-261255215290.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2552 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายยรรยง วังปรีชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696cb73e3ad-261255215240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016/2552 26 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696c8c642af-261255215225.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2552 23 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการติดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง นายยรรยง วังปรีชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546961bd0333d-261255215211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2552 22 มกราคม 2552 2552 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5469617d69006-231255210404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006/2552 15 มกราคม 2552 2552 อนุมัติให้ลาออกจากคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696144c5351-151255211571.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2552 12 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายประพันธ์ แก่นนจำปา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696111998e8-131255213321.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2552 12 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นางสาวอังคณา คนพูดเพราะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546960df40623-131255213223.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2552 12 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายประพันธ์ แก่นจำปา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546960af5950e-131255211475.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2252 6 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54696079bfae1-71255215291.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2552 6 มกราคม 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695f82af24d-71255215115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายธีระกุล นิลนนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695f23ac18f-71255214564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ของ นายสมพงษ์ หอยสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695ef2487e2-71255214495.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายสมพงษ์ หอยสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54695ec35b3b9-71255214371.pdf
หนังสือเวียนภายใน 043/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54695e99f087d-51255290508.pdf
หนังสือเวียนภายใน 042/2551 30 ธันวาคม 2551 2551 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Nippon Veterinary and Life Sciences University ประเทศญี่ปุ่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54695e6cb02f3-3012255113351.pdf