คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
017/2552
ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2552
พ.ศ.
2552
เรื่อง
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติกรณีสัตว์ทดลองที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนตาย
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๗ ๐๕:๕๔:๐๔
Submitter's IP Address
10.115.0.11
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes