คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
168/2552
ลงวันที่
14 สิงหาคม 2552
พ.ศ.
2552
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุมนุม่ต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีการศึกษา 2552
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๗ ๐๕:๕๙:๑๓
Submitter's IP Address
10.115.0.11
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes