คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 176/2551 4 พฤศจิกายน 2551 2551 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546563531f5f9-1311255192458.pdf
หนังสือเวียนภายใน 177/2551 5 พฤศจิกายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546563217ab8e-1311255191522.pdf
หนังสือเวียนภายใน 179/2551 7 พฤศจิกายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546562e94fdda-1311255190424.pdf
หนังสือเวียนภายใน 040/2551 7 พฤศจิกายน 2551 2551 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2551 (รอบที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546562afd96e8-1311255185552.pdf
หนังสือเวียนภายใน 174/2551 31 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไปดูงาน ณ ต่างประเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5465627db591a-311255114055.pdf
หนังสือเวียนภายใน 038/2551 10 ตุลาคม 2551 2551 รับสมัครนศ.รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนศ.ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กับ College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศจีน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5465624b717fd-2410255110281.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035/2551 9 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งสถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ โครงการสหกิจศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5465621da0a03-2410255110204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 167/2551 22 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546561f2e8268-2410255110072.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายเอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546561c889c8a-2210255116595.pdf
หนังสือเวียนภายใน 155/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญจ้างของ นางสาวสุดารัตน์ ปัตตานี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5465619ba15cf-2210255116530.pdf
หนังสือเวียนภายใน 154/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวสุดารัตน์ ปัตตานี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54656172b4e84-2210255116460.pdf
หนังสือเวียนภายใน 153/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญจ้างของ นางสาวนิตยา บุญบาล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5465614995607-2210255116384.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวนิตยา บุญบาล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5465612303c5a-2210255116315.pdf
หนังสือเวียนภายใน 151/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นางสาวนิธิวดี เพ็ชรชู หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546560f692cb0-2210255116231.pdf
หนังสือเวียนภายใน 150/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญจ้างของ นางสาวเฉลิมขวัญ นนทะโคตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546560d21cb26-2210255116070.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายประพันธ์ แก่นจำปา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546560a7f3336-2210255115594.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวอารยาพร มคธเพศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54656080d6242-2210255115512.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157/2551 6 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายเอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5465605a67693-2210255115442.pdf
หนังสือเวียนภายใน 166/2551 22 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546560274e44d-2210255115363.pdf
หนังสือเวียนภายใน 037/2551 10 ตุลาคม 2551 2551 รับสมัครนศ.รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนศ.ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กับ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54655ff42c40f-2210255111400.pdf
หนังสือเวียนภายใน 164/2551 17 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655fc1ee902-2210255111294.pdf
หนังสือเวียนภายใน 163/2551 17 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655f8fcaabe-2210255111231.pdf
หนังสือเวียนภายใน 162/2551 14 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพบัณฑิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655f5ec6185-2210255111065.pdf
หนังสือเวียนภายใน 165/2551 20 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655f2a3dd1e-2110255116422.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159/2551 10 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655ef563105-1510255193213.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160/2551 10 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655ec209f14-1510255192616.pdf
หนังสือเวียนภายใน 161/2551 10 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655e9236c81-1510255191818.pdf
หนังสือเวียนภายใน 036/2551 10 ตุลาคม 2551 2551 รับสมัครนศ.รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนศ.ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอูเทรค ประเทศเนเธอร์แลนด์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54655e6574e9b-1510255190225.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158/2551 9 ตุลาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655e2816696-1010255114562.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146/2551 30 กันยายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655df837e05-110255110375.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145/2551 30 กันยายน 2551 2551 เปลี่ยนแปลงวันดำเนินการสอบเสร็จเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655dcbecc36-309255113172.pdf
หนังสือเวียนภายใน 144/2551 24 กันยายน 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน หรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ต.ค. 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655d9d7c589-299255111435.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143/2551 24 กันยายน 2551 2551 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655d6cc7fbf-299255111255.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142/2551 22 กันยายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์นา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655d2462642-299255111192.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140/2551 11 กันยายน 2551 2551 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655cdcbfcb6-119255116261.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137/2551 8 กันยายน 2551 2551 ต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655cac35c37-119255116151.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137/2551 8 กันยายน 2551 2551 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54655c7a25f1a-119255116131.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127/2551 19 สิงหาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวเฉลิมขวัญ นนทะโคตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54655c3ebf642-109255115263.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126/2551 19 สิงหาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานขนอง นางสาวนิธิวดี เพ็ชรชู หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546461bb1d4c7-109255115214.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125/2551 19 สิงหาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปาณิสรา คุณกิตติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5464613f46d9a-109255115145.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124/2551 19 สิงหาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวสุปราณี จิตรเพียร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5464610c778e4-109255115100.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131/2551 29 สิงหาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอ่านผลงาน วิชา 717 692 ปัญหาพิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546460e251f24-109255115025.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129/2551 22 สิงหาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ ประจำเดือน กันยายน 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546460ad7dcae-109255114470.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130/2551 22 สิงหาคม 2551 2551 แต่งตั้งนศ.สัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ ประจำเดือน ก.ย.2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464607e614ba-109255114392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139/2551 9 กันยายน 2551 2551 ลงโทษนักศึกษากระทำผิดวินัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464604766d19-109255113355.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135/2551 4 กันยายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลร้านอาหาร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5464600d9ed4d-59255112041.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136/2551 4 กันยายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645fdb67e1d-59255112031.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123/2551 19 สิงหาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นางสาวรัตนาภรณ์ ยศศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645fa97ec6b-298255116033.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133/2551 29 สิงหาคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645f6d876c0-298255115503.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132/2551 29 สิงหาคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645f3d6c63c-298255115370.pdf