คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 039/2552 17 พฤศจิกายน 2552 2552 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้บุคลากรไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และเสนอผลงานทางวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa221ac8c6-1811255210234.pdf
หนังสือเวียนภายใน 232/2552 13 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa20081729-1611255290215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 231/2552 11 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa1deddf58-1311255214392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 230/2552 11 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa1b791b38-1111255213151.pdf
หนังสือเวียนภายใน 229/2552 9 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการจัดการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ด้านการเรียนการสอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa19757902-1011255292055.pdf
หนังสือเวียนภายใน 228/2552 5 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa16ef1a5c-611255210150.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033/2552 2 พฤศจิกายน 2552 2552 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Nippon Veterinary and Life Sciences University ประเทศญี่ปุ่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa1412494a-511255214161.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032/2552 2 พฤศจิกายน 2552 2552 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศจีน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa10d0b18c-511255214113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035/2552 4 พฤศจิกายน 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อและผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะฯ ฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa0e70d8a8-511255213522.pdf
หนังสือเวียนภายใน 227/2552 5 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa0c07c48d-511255211083.pdf
หนังสือเวียนภายใน 224/2552 30 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทย์บัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469986b08be6-411255218025.pdf
หนังสือเวียนภายใน 225/2552 30 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือครบรอบ 24 ปี ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699845f21e9-411255217384.pdf
หนังสือเวียนภายใน 223/2552 30 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699816c293f-411255217300.pdf
หนังสือเวียนภายใน 222/2552 30 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ เดือน พ.ย.2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546997f6d531f-411255217235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226/2552 4 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสมหมาย ขาวผิว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546997d6a2a5c-411255210592.pdf
หนังสือเวียนภายใน 221/2552 28 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันพระราชทานปริญญาบัตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546997b1c7924-2910255215312.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2552 27 ตุลาคม 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อและผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5469978e5a1be-2910255210513.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030/2552 27 ตุลาคม 2552 2552 ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทจากคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่างลง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54699762a1689-2910255210325.pdf
หนังสือเวียนภายใน 028/2552 27 ตุลาคม 2552 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5469973091b6f-2910255210283.pdf
หนังสือเวียนภายใน 193/2552 15 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทย์บัณฑิต" ประจำเดือน ตุลาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699706c3043-2710255216224.pdf
หนังสือเวียนภายใน 220/2552 21 ตุลาคม 2552 2552 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546996d959a0d-2210255295021.pdf
หนังสือเวียนภายใน 219/2552 21 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546996b327c3d-2210255293608.pdf
หนังสือเวียนภายใน 218/2552 21 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469968b64f6a-2210255293305.pdf
หนังสือเวียนภายใน 217/2552 20 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469966a48320-2110255211270.pdf
หนังสือเวียนภายใน 216/2552 19 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Mr.Souk Phomhaksa) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546996478c591-2010255213021.pdf
หนังสือเวียนภายใน 215/2552 16 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันลอยกระทงของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469962533bf8-1610255215065.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213/2552 16 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546996058b807-1610255215020.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214/2552 16 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางอรุณี บุตรตาสี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546995e276015-1610255214554.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027/2552 14 ตุลาคม 2552 2552 แนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546995bbd1a5e-1510255292109.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212/2552 13 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนและผู้ช่วยสอน ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469959606485-1510255285404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211/2552 13 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469957240b26-1410255285921.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208/2552 7 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนและผู้ช่วยสอน ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469954ad24b2-710255216245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026/2552 5 ตุลาคม 2552 2552 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2551 (รอบที่ 2) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5469951870127-710255211035.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025/2552 29 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งสถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546994f420b22-210255215385.pdf
หนังสือเวียนภายใน 198/2552 18 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารสัตวแพทย์ มข. ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546994c5a0465-289255215005.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206/2552 28 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นางสาวณฐาภพ เสชัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469945c2f160-289255214534.pdf
หนังสือเวียนภายใน 199/2552 21 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายเฉลิมพล มหามาตร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546994203b696-289255214471.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205/2552 28 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวณฐาภพ เสชัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699400d4e45-289255214414.pdf
หนังสือเวียนภายใน 190/2552 15 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546993e237d89-289255214361.pdf
หนังสือเวียนภายใน 191/2552 15 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546993b9ac8d0-289255214280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 194/2552 15 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจินตนา สู่เสรีดำรง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469939ab3f02-289255214243.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195/2552 16 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (อาจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469937054317-289255214195.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195/2552 16 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (อาจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699350ed82a-289255214175.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195/2552 16 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699326ea568-289255214145.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196/2552 17 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบรรยายพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546992fd5f7d3-289255214102.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200/2552 21 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546992d4d8bc6-289255213454.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197/2552 18 กันยายน 2552 2552 ให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546992ae31806-289255213202.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197/2552 18 กันยายน 2552 2552 ให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469928604cbf-289255213153.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204/2552 28 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นางสาวอ้อยทิพย์ ถานันตะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699261e569b-289255213103.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203/2552 28 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวอ้อยทิพย์ ถานันตะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469922fbfac9-289255211510.pdf