คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 019/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Mr.Souk Phomhaksa) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa6ec49091-291255311333.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายนิรัติศัย ไชยแสน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa6c79817c-291255311204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa6a0de0b8-291255311160.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016/2553 28 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบและสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa6807053c-281255314233.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2553 28 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa65f0f40e-281255313081.pdf
หนังสือเวียนภายใน 274 29 ธันวาคม 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มกราคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa63ce7c4b-281255391913.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2553 27 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพปศุสัตว์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa60b249d8-281255390948.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2553 27 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa5e18f6c7-281255385545.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2553 27 มกราคม 2553 2553 หลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa5c04ffa3-271255310452.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2553 26 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa59dd704b-261255310345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2553 26 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa57c81da6-261255310230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 008/2553 20 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa55550617-251255315005.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2553 20 มกราคม 2553 2553 หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยสำหรับนักศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa52a257ec-251255314511.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009/2553 20 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ (จีน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa506116d8-251255314374.pdf
หนังสือเวียนภายใน 007/2553 20 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa4dfc2ac7-251255314035.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006/2553 18 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa4b75a1a7-191255313173.pdf
หนังสือเวียนภายใน 249/2552 8 ธันวาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa49582823-141255313140.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2553 13 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa46a1787a-131255311015.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2553 7 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาต่างชาติ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa44bed96a-121255314235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 275/2552 29 ธันวาคม 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการควบคุมงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa42691bc8-71255395327.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2553 7 มกราคม 2553 2553 เปลี่ยนแปลงจากเป็น กรรมการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa3f219b0f-71255394846.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2553 7 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa3c5a1783-71255394338.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2553 7 มกราคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์เยาวพา มณีรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa397e7a57-71255393742.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2553 5 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa36a34ba5-51255315383.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2553 5 มกราคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa2fc45411-51255310182.pdf
หนังสือเวียนภายใน 235/2552 18 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนและผู้ช่วยสอน ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa2c3cddc7-1811255216184.pdf
หนังสือเวียนภายใน 234/2552 18 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายศิริคมสันต์ หาสุข) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa2980c9af-1811255215055.pdf
หนังสือเวียนภายใน 233/2552 17 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสมหมาย ขาวผิว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa2725e44b-1811255213103.pdf
หนังสือเวียนภายใน 040/2552 17 พฤศจิกายน 2552 2552 เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa24c63f20-1811255211225.pdf
หนังสือเวียนภายใน 039/2552 17 พฤศจิกายน 2552 2552 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้บุคลากรไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และเสนอผลงานทางวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa221ac8c6-1811255210234.pdf
หนังสือเวียนภายใน 232/2552 13 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa20081729-1611255290215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 231/2552 11 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa1deddf58-1311255214392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 230/2552 11 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa1b791b38-1111255213151.pdf
หนังสือเวียนภายใน 229/2552 9 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการจัดการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ด้านการเรียนการสอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa19757902-1011255292055.pdf
หนังสือเวียนภายใน 228/2552 5 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa16ef1a5c-611255210150.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033/2552 2 พฤศจิกายน 2552 2552 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Nippon Veterinary and Life Sciences University ประเทศญี่ปุ่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa1412494a-511255214161.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032/2552 2 พฤศจิกายน 2552 2552 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศจีน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa10d0b18c-511255214113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035/2552 4 พฤศจิกายน 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อและผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะฯ ฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa0e70d8a8-511255213522.pdf
หนังสือเวียนภายใน 227/2552 5 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa0c07c48d-511255211083.pdf
หนังสือเวียนภายใน 224/2552 30 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทย์บัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469986b08be6-411255218025.pdf
หนังสือเวียนภายใน 225/2552 30 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือครบรอบ 24 ปี ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699845f21e9-411255217384.pdf
หนังสือเวียนภายใน 223/2552 30 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699816c293f-411255217300.pdf
หนังสือเวียนภายใน 222/2552 30 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ เดือน พ.ย.2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546997f6d531f-411255217235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226/2552 4 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสมหมาย ขาวผิว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546997d6a2a5c-411255210592.pdf
หนังสือเวียนภายใน 221/2552 28 ตุลาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันพระราชทานปริญญาบัตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546997b1c7924-2910255215312.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2552 27 ตุลาคม 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อและผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5469978e5a1be-2910255210513.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030/2552 27 ตุลาคม 2552 2552 ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทจากคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่างลง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54699762a1689-2910255210325.pdf
หนังสือเวียนภายใน 028/2552 27 ตุลาคม 2552 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5469973091b6f-2910255210283.pdf
หนังสือเวียนภายใน 193/2552 15 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทย์บัณฑิต" ประจำเดือน ตุลาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54699706c3043-2710255216224.pdf
หนังสือเวียนภายใน 220/2552 21 ตุลาคม 2552 2552 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546996d959a0d-2210255295021.pdf