คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 183/2552 9 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์นา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546991299b060-109255293007.pdf
หนังสือเวียนภายใน 182/2552 9 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจตุรพร ป้องกัน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469910660084-109255292703.pdf
หนังสือเวียนภายใน 181/2552 8 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษาประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546990e6d161d-89255214305.pdf
หนังสือเวียนภายใน 178/2552 3 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546990c67d2b1-89255214114.pdf
หนังสือเวียนภายใน 177/2552 3 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469909128bc5-89255214072.pdf
หนังสือเวียนภายใน 176/2552 28 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนและผู้ช่วยสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2553-2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469906d397f6-89255214011.pdf
หนังสือเวียนภายใน 175/2552 28 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546990424ac1b-89255213572.pdf
หนังสือเวียนภายใน 174/2552 28 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546990182aa3f-89255213482.pdf
หนังสือเวียนภายใน 180/2552 8 กันยายน 2552 2552 แต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698ff87e69b-89255213242.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022/2552 4 กันยายน 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยสัตวแพทย์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698fd98e433-79255294831.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021/2552 4 กันยายน 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและพัสดุ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698fb11049d-79255294722.pdf
หนังสือเวียนภายใน 173/2552 26 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และ กันยายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698f8accba2-268255216032.pdf
หนังสือเวียนภายใน 172/2552 21 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานธุรการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698f645999a-268255212541.pdf
หนังสือเวียนภายใน 171/2552 21 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698f3b632b1-268255212402.pdf
หนังสือเวียนภายใน 019/2552 20 สิงหาคม 2552 2552 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีสอบคัดเลือก่จากบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698f1b0f81c-218255211235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 170/2552 20 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยสัตว์ป่วยใน ประจำโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698ef488a41-208255210323.pdf
หนังสือเวียนภายใน 169/2552 14 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอ่านผลงาน วิชา 717 692 ปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698ed2808fa-188255284826.pdf
หนังสือเวียนภายใน 168/2552 14 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุมนุม่ต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698eb1a8613-148255216040.pdf
หนังสือเวียนภายใน 167/2552 14 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698e8de0a13-148255215590.pdf
หนังสือเวียนภายใน 166/2552 14 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698e5d90e0c-148255210362.pdf
หนังสือเวียนภายใน 165/2552 11 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698e3a2a58c-118255214193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018/2552 31 กรกฎาคม 2552 2552 ประกาศรายชื่อ นศ.ที่ได้รับทุนการศึกษา นายสัตวแพทย์นพ สุขปัญญาธรรม ปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698e0c7185f-68255210124.pdf
หนังสือเวียนภายใน 162/2552 3 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อ.อารยาพร มคธเพศ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698de739cbc-68255210045.pdf
หนังสือเวียนภายใน 161/2552 31 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมุทิตาจิต เพิ่มเติม (สุธิดา จันทร์ลุน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698dc6531af-68255295926.pdf
หนังสือเวียนภายใน 163/2552 4 สิงหาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698da382fe4-68255291856.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017/2552 29 กรกฎาคม 2552 2552 ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติกรณีสัตว์ทดลองที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนตาย หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698d7cea30c-297255213330.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160/2552 28 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นายอดิศร ดวงอ่อนนาม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698d4fe24fd-297255211163.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159/2552 28 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698d2f5eabe-287255210124.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158/2552 27 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54698d0d6e2d3-277255213272.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157/2552 27 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698ce005c6f-277255210062.pdf
หนังสือเวียนภายใน 155/2552 24 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน หรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ เดือน สิงหาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698ca82e07b-247255214160.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156/2552 24 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698c7b43fbb-247255214094.pdf
หนังสือเวียนภายใน 154/2552 23 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ (นายเอกชัย เจนวิถีสุข) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698c51aca50-247255210163.pdf
หนังสือเวียนภายใน 153/2552 23 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายสมหมาย ขาวผิว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698c319409c-247255210015.pdf
หนังสือเวียนภายใน 151/2552 21 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายศิริคมสันต์ หาสุข) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698bd58100d-227255213473.pdf
หนังสือเวียนภายใน 150/2552 21 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายสุภาพ มีโชค) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698baf45bbf-227255213391.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152/2552 22 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698b8a07cb2-227255213345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148/2552 20 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายธนพล หนองบัว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54698b643a237-217255214253.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149/2552 21 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อ.อารยาพร มคธเพศ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698b3633083-217255214230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2552 17 กรกฎาคม 2552 2552 การเข้าสอบของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698b083e279-177255214084.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142/2552 14 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698ad757ba6-177255210005.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142/2552 14 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698aa644d62-177255295855.pdf
หนังสือเวียนภายใน 147/2552 16 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469840d96b59-167255213484.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145/2552 16 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมุทิตาจิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546983e4c4420-167255213375.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146/2552 16 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546983bccd304-167255213303.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143/2552 15 กรกฎาคม 2552 2552 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546983919bf05-167255211015.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141/2552 10 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาชีพทางสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5469836d7ca52-137255285201.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์สัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546983410f17f-107255210101.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131/2552 2 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวณฐาภพ เสชัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469831ddf52a-97255214412.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130/2552 2 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายสันติ คู่กระสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546982f8e80ad-97255214273.pdf