คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 162/2553 16 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายเทวิน แสวงสิน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ad9b5d1d79-179255311333.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายนภดล สุภัควรกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ad9972ff06-109255316430.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายเจษฎาพร อรุณไพร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ad97587703-109255316392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสมวงศ์ คงเพชร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acde837f7a-109255316332.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสมหมาย ขาวผิว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acdc355f05-109255314573.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการ่จัดการฝึกอบรมอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acd9bee626-109255314552.pdf
หนังสือเวียนภายใน 031/2553 8 กันยายน 2553 2553 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านจรรยาบรรณสายผู้สอนและสายสนับสนุนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546acd777fe8b-89255313173.pdf
หนังสือเวียนภายใน 155/2553 7 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acd537bdd7-79255313582.pdf
หนังสือเวียนภายใน 154/2553 7 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวปาริฉัตร กุบแก้ว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acd2bcffd9-79255313191.pdf
หนังสือเวียนภายใน 153/2553 2 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการของ นางบัวเชิญ ศรีหนองหว้า หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546accfd43c10-29255317494.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152/2553 31 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ (ผศ.สรรเพชญฯ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546accd9236db-318255313552.pdf
หนังสือเวียนภายใน 151/2553 30 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546accb80446a-318255391431.pdf
หนังสือเวียนภายใน 150/2553 27 สิงหาคม 2553 2553 เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสุทธิดล ไชยชิน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acc99a1a3f-278255394906.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149/2553 25 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acc7c02cfb-258255318355.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148/2553 25 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน หรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acc5637d65-258255318215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 147/2553 25 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (จักรพงษ์ เงินกลั่น) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acc3449628-258255318155.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030/2553 25 สิงหาคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รศ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546acc0de1c0b-258255313280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2553 25 สิงหาคม 2553 2553 ยกเลิกประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 20,21/2553) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546acbda99e2e-258255313245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146/2553 25 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acbac9a2fb-258255313193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 144/2553 20 สิงหาคม 2553 2553 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาองค์กร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acb8c95e61-208255316252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143/2553 20 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acb67bac3e-208255316150.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145/2553 20 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acb2f80d00-208255316102.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026/2553 16 กรกฎาคม 2553 2553 แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546acb0b0cf5e-198255313392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027/2553 30 กรกฎาคม 2553 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acae9e378a-198255313362.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142/2553 18 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กันยายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acac60b391-188255316141.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140/2553 17 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสุทธิดล ไชยชิน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acaa61a8bf-178255310202.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141/2553 17 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aca87642ae-178255310133.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139/2553 10 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะทำงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aca6606432-168255313211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 028/2553 16 สิงหาคม 2553 2553 การติดประกาศในลิฟท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aca3fd4c79-168255310560.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138/2553 5 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวไพลิน ตระกูลสันติรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aca1ea2538-58255311025.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137/2553 4 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac9fde8e0d-58255391455.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136/2553 3 สิงหาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ (ผศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac9ddb1170-38255314113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133/2553 21 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมสัตวแพทย์ลาวตามโครงการของ FAO หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac9bd8ecbd-287255314464.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132/2553 21 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ส.ค. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac99c59950-287255393432.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131/2553 21 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน หรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ส.ค. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac97bef33d-287255393032.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130/2553 19 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน สิงหาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac957f3a48-287255391812.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129/2553 19 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac92e0b837-287255391250.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135/2553 23 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac9088482b-287255381700.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134/2553 23 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac8de8820f-237255316072.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026/2553 16 กรกฎาคม 2553 2553 แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546ac8bf80cbe-167255383026.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025/2553 14 กรกฎาคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าดำเนินการร้านค้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac89a14292-147255383811.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128/2553 13 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac85cdbd12-147255364926.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127/2553 12 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของนางสาวศริญญา ฤกษ์อยู่สุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac83bc0da5-137255363743.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126/2553 12 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวนิธีวิดี เพ็ชรชู หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac81cbb8de-137255362925.pdf
หนังสือเวียนภายใน 024/2553 12 กรกฎาคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac7ffb8c08-127255392322.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124/2553 9 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวอารยาพร มคธเพศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac7d78bcf1-127255334105.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123/2553 9 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวเฉลิมขวัญ นนทะโคตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac7b53f802-127255333531.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125/2553 9 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวพิกุล คำสงค์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac7943d3e4-127255333105.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017/2553 7 กรกฎาคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac770c0a9d-77255394612.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018/2553 7 กรกฎาคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา น.สพ.วินัย ทองมาก หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac74e85a00-77255394323.pdf