คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 076/2553 17 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abe027989a-145255310031.pdf
หนังสือเวียนภายใน 075/2553 14 พฤษภาคม 2553 2553 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abddedf993-145255345644.pdf
หนังสือเวียนภายใน 074/2553 14 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abdb58a8de-145255345115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 073/2553 7 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องวิชา 716 899:THESIS หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abd9670d39-75255310345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 071/2553 6 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abd75cea13-75255361709.pdf
หนังสือเวียนภายใน 072/2553 6 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abd546d07c-75255361341.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2553 4 พฤษภาคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546abd2f54c1c-65255341251.pdf
หนังสือเวียนภายใน 070/2553 4 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abd084d626-45255312252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 067/2553 30 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abceb3ec16-45255363636.pdf
หนังสือเวียนภายใน 068/2553 30 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พ.ค. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abc5f2b4a2-45255362331.pdf
หนังสือเวียนภายใน 069/2553 4 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abc3cba784-45255361258.pdf
หนังสือเวียนภายใน 066/2553 30 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abc19b846d-35255311292.pdf
หนังสือเวียนภายใน 065/2553 27 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abbfc94a9f-274255390905.pdf
หนังสือเวียนภายใน 064/2553 23 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abb9e2f618-234255311253.pdf
หนังสือเวียนภายใน 063/2553 21 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abb7bac385-224255365348.pdf
หนังสือเวียนภายใน 062/2553 21 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abb5e7f99b-224255364919.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2553 19 เมษายน 2553 2553 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Veterinary Medicine, University Putra ประเทศมาเลเซีย หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546abb3a1507d-204255310344.pdf
หนังสือเวียนภายใน 061/2553 19 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abb0f962db-204255335658.pdf
หนังสือเวียนภายใน 060/2553 19 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายชัยพร สร้อยคำ)) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abaf11dcb3-194255371706.pdf
หนังสือเวียนภายใน 059/2553 19 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางสาวดวงสุดา ทองจันทร์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abad388f89-194255371228.pdf
หนังสือเวียนภายใน 058/2553 5 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) (ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abab24c37a-74255364914.pdf
หนังสือเวียนภายใน 057/2553 1 เมษายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aba8e1aece-14255340824.pdf
หนังสือเวียนภายใน 055/2553 30 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายสุรพงษ์ โยวะราช) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aba6d3eb4d-313255350544.pdf
หนังสือเวียนภายใน 056/2553 30 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางพรรณชมพู ม่วงลาย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aba4bc85ef-313255350002.pdf
หนังสือเวียนภายใน 054/2553 26 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aba27a9216-293255391815.pdf
หนังสือเวียนภายใน 053/2553 26 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง "ภาพสัตวแพทย์ มอขอ รำลึก..." หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aba03a1dd1-293255343158.pdf
หนังสือเวียนภายใน 051/2553 25 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab9e0e0d62-263255311263.pdf
หนังสือเวียนภายใน 052/2553 25 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab9be4f2cd-263255311215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 050/2553 25 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab9988167d-253255310130.pdf
หนังสือเวียนภายใน 049/2553 25 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab97543a7c-253255363429.pdf
หนังสือเวียนภายใน 045/2553 15 มีนาคม 2553 2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab94f95b5c-243255350107.pdf
หนังสือเวียนภายใน 048/2553 19 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิจัยรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab92eccfe1-243255345730.pdf
หนังสือเวียนภายใน 047/2553 19 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน เมษายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab909ed312-243255345617.pdf
หนังสือเวียนภายใน 046/2553 19 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab8e62a8eb-243255345450.pdf
หนังสือเวียนภายใน 044/2553 12 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab8a550b0b-153255382403.pdf
หนังสือเวียนภายใน 043/2553 11 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาสำหรับคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab8862e412-113255315310.pdf
หนังสือเวียนภายใน 042/2553 11 มีนาคม 2553 2553 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab863a3632-113255315195.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2553 9 มีนาคม 2553 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อและผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ab846a22bb-113255315030.pdf
หนังสือเวียนภายใน 041/2553 10 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab8237cfa7-113255392922.pdf
หนังสือเวียนภายใน 040/2553 5 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab80030b83-83255391649.pdf
หนังสือเวียนภายใน 039/2553 5 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์สัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab7e0d497e-83255385043.pdf
หนังสือเวียนภายใน 038/2553 5 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชุดใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab7b07021e-53255313243.pdf
หนังสือเวียนภายใน 036/2553 4 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาสำหรับคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab79138c63-43255315330.pdf
หนังสือเวียนภายใน 037/2553 4 มีนาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab773ab089-43255315034.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009/2553 2 มีนาคม 2553 2553 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ab751eb6fc-23255315390.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033/2553 22 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตข้อสอบและจัดชุดข้อสอบบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab724b513f-23255314115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 034/2553 26 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa9f1b296e-23255313565.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035/2553 26 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa9be5568c-23255313502.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032/2553 22 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มีนาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa97f972ec-222255314132.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030/2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa95de9c09-222255310192.pdf