คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 100/2551 11 กรกฎาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546457a2db0d6-157255194308.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101/2551 11 กรกฎาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546457742cc73-157255192048.pdf
หนังสือเวียนภายใน 099/2551 11 กรกฎาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645741a4a05-117255111463.pdf
หนังสือเวียนภายใน 098/2551 10 กรกฎาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546457143fe7a-107255115242.pdf
หนังสือเวียนภายใน 097/2551 1 กรกฎาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นางสาวคีราภัค เที่ยงภักดิ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546456d8187b7-97255110213.pdf
หนังสือเวียนภายใน 096/2551 1 กรกฎาคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นายธนพล หนองบัว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464568c8a59f-97255110145.pdf
หนังสือเวียนภายใน 095/2551 1 กรกฎาคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นายธีระกุล นิลนนท์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464564390fc0-97255110085.pdf
หนังสือเวียนภายใน 094/2551 27 มิถุนายน 2551 2551 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 48 ประจำปีการศึกษา 2551 ชุดใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546455f0aad60-17255113215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 093/2551 27 มิถุนายน 2551 2551 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645578723cf-17255113071.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025/2551 13 มิถุนายน 2551 2551 ประกาศรายชื่อนศ.ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และนศ.ที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464553e5eb86-276255110112.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026/2551 26 มิถุนายน 2551 2551 แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินวิจัย และขั้นตอนระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่มวิจัยระดับต้น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464550c402c6-276255183103.pdf
หนังสือเวียนภายใน 091/2551 23 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546454dac99ad-266255114023.pdf
หนังสือเวียนภายใน 092/2551 23 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546454ab0be2b-266255113521.pdf
หนังสือเวียนภายใน 088/2551 13 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645474eba99-166255110211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 087/2551 13 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบประเมินความรู้พื้นฐานขั้นต่ำ (Minimal Requirement) ของนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464544525789-166255194046.pdf
หนังสือเวียนภายใน 089/2551 16 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645413cac0b-166255193230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 019/2551 30 เมษายน 2551 2551 ที่พักอาศัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546453d9d093c-76255115120.pdf
หนังสือเวียนภายใน 023/2551 2 พฤษภาคม 2551 2551 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464539ccfb30-76255115050.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022/2551 2 พฤษภาคม 2551 2551 การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464536f9daf2-76255115004.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021/2551 2 พฤษภาคม 2551 2551 หลักเกณฑ์การฝึกงานนอกหลักสูตรของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5464532d305da-76255114544.pdf
หนังสือเวียนภายใน 060/2551 22 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นายประพันธ์ แก่นจำปา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546452fb0a97a-76255114412.pdf
หนังสือเวียนภายใน 084.1/2551 30 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทย์ มข. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546452c7c84ee-46255110385.pdf
หนังสือเวียนภายใน 086/2551 4 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464528bc1a7f-46255110273.pdf
หนังสือเวียนภายใน 085/2551 2 มิถุนายน 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นางสาวรัตนาภรณ์ ยศศรี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5464525b5bdec-26255111232.pdf
หนังสือเวียนภายใน 024/2551 29 พฤษภาคม 2551 2551 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54645221692e6-26255110463.pdf
หนังสือเวียนภายใน 084/2551 28 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546451e652c4d-305255116032.pdf
หนังสือเวียนภายใน 083/2551 29 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และกิจกรรมเชียร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546451b68a955-305255116022.pdf
หนังสือเวียนภายใน 082/2551 29 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464517e4b9f5-305255116011.pdf
หนังสือเวียนภายใน 081/2551 28 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464514f76459-305255116000.pdf
หนังสือเวียนภายใน 080/2551 28พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464511fd063e-305255115592.pdf
หนังสือเวียนภายใน 078/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546450ec92aff-305255115583.pdf
หนังสือเวียนภายใน 077/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546450b9a6879-305255115571.pdf
หนังสือเวียนภายใน 076/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645081d5045-305255115564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 075/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5464505a195d6-305255115560.pdf
หนังสือเวียนภายใน 074/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645035f0989-305255115553.pdf
หนังสือเวียนภายใน 073/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54645012d335a-305255115544.pdf
หนังสือเวียนภายใน 072/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644fe4d81e4-305255115541.pdf
หนังสือเวียนภายใน 071/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644fbcdbacb-305255115533.pdf
หนังสือเวียนภายใน 070/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644f8f770a7-305255115530.pdf
หนังสือเวียนภายใน 069/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644f64b5a6e-305255115522.pdf
หนังสือเวียนภายใน 068/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644f39be6e1-305255115515.pdf
หนังสือเวียนภายใน 067/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644f1067ac7-305255115511.pdf
หนังสือเวียนภายใน 066/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644ee1b245a-305255115504.pdf
หนังสือเวียนภายใน 065/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644ea4af147-305255115500.pdf
หนังสือเวียนภายใน 064/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644e7270a27-305255115492.pdf
หนังสือเวียนภายใน 063/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644e3cc7a73-305255115483.pdf
หนังสือเวียนภายใน 062/2551 27 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644df1e989f-305255115475.pdf
หนังสือเวียนภายใน 061/2551 26 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ก (ผู้สอน) สายสนับสนุน (ข ค ลูกจ้าง) และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงปม.2551-2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54644dbabaaf2-305255115465.pdf
หนังสือเวียนภายใน 059/2551 21 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 22 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644d80a5d95-215255110074.pdf
หนังสือเวียนภายใน 054/2551 7 พฤษภาคม 2551 2551 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54644d3425006-155255116284.pdf