คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 009/2553 2 มีนาคม 2553 2553 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ab751eb6fc-23255315390.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033/2553 22 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตข้อสอบและจัดชุดข้อสอบบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ab724b513f-23255314115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 034/2553 26 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa9f1b296e-23255313565.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035/2553 26 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa9be5568c-23255313502.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032/2553 22 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มีนาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa97f972ec-222255314132.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030/2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa95de9c09-222255310192.pdf
หนังสือเวียนภายใน 031/2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa9414974a-222255310130.pdf
หนังสือเวียนภายใน 008/2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa91f02c68-192255315352.pdf
หนังสือเวียนภายใน 007/2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 2553 ยกเลิกประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 05/2553) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa8fb88f0d-192255315294.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029/2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa8ca721a1-192255314404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 028/2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa8aa597f5-192255314333.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการ "ค่ายบูรณฟาการาสัตวแพทย์ ครั้งที่ 6" ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa88cd16a4-192255311044.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026/2553 16 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546aa84eb6476-162255317453.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025/2253 15 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa82490b8a-162255317375.pdf
หนังสือเวียนภายใน 024/2553 12 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa7fd360b5-152255393633.pdf
หนังสือเวียนภายใน 023/2553 10 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการนำเสนอสัมมนาวิชา 717 591 สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa7dca5bd2-102255311304.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2553 8 กุมภาพันธ์ 2553 2553 แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa7bb4a33d-92255394535.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa791d3c2b-12255310332.pdf
หนังสือเวียนภายใน 0380/2553 10 มกราคม 2553 2553 ประชาสัมพันธ์ "ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ" (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ทั่วไป 546aa76b045cd-12255391050.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.พ. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa732b0efb-12255385211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 020/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa70b8fc7b-12255383936.pdf
หนังสือเวียนภายใน 019/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Mr.Souk Phomhaksa) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa6ec49091-291255311333.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายนิรัติศัย ไชยแสน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa6c79817c-291255311204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017/2553 29 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa6a0de0b8-291255311160.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016/2553 28 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบและสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa6807053c-281255314233.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2553 28 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa65f0f40e-281255313081.pdf
หนังสือเวียนภายใน 274 29 ธันวาคม 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มกราคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa63ce7c4b-281255391913.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2553 27 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพปศุสัตว์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa60b249d8-281255390948.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2553 27 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa5e18f6c7-281255385545.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2553 27 มกราคม 2553 2553 หลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa5c04ffa3-271255310452.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2553 26 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa59dd704b-261255310345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2553 26 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa57c81da6-261255310230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 008/2553 20 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa55550617-251255315005.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2553 20 มกราคม 2553 2553 หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยสำหรับนักศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa52a257ec-251255314511.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009/2553 20 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ (จีน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa506116d8-251255314374.pdf
หนังสือเวียนภายใน 007/2553 20 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa4dfc2ac7-251255314035.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006/2553 18 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa4b75a1a7-191255313173.pdf
หนังสือเวียนภายใน 249/2552 8 ธันวาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa49582823-141255313140.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2553 13 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa46a1787a-131255311015.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2553 7 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาต่างชาติ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa44bed96a-121255314235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 275/2552 29 ธันวาคม 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการควบคุมงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa42691bc8-71255395327.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2553 7 มกราคม 2553 2553 เปลี่ยนแปลงจากเป็น กรรมการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa3f219b0f-71255394846.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2553 7 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa3c5a1783-71255394338.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2553 7 มกราคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์เยาวพา มณีรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa397e7a57-71255393742.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2553 5 มกราคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa36a34ba5-51255315383.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2553 5 มกราคม 2553 2553 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa2fc45411-51255310182.pdf
หนังสือเวียนภายใน 235/2552 18 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนและผู้ช่วยสอน ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa2c3cddc7-1811255216184.pdf
หนังสือเวียนภายใน 234/2552 18 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายศิริคมสันต์ หาสุข) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa2980c9af-1811255215055.pdf
หนังสือเวียนภายใน 233/2552 17 พฤศจิกายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสมหมาย ขาวผิว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aa2725e44b-1811255213103.pdf
หนังสือเวียนภายใน 040/2552 17 พฤศจิกายน 2552 2552 เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aa24c63f20-1811255211225.pdf