คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 150/2552 21 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายสุภาพ มีโชค) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698baf45bbf-227255213391.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152/2552 22 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698b8a07cb2-227255213345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148/2552 20 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายธนพล หนองบัว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54698b643a237-217255214253.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149/2552 21 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อ.อารยาพร มคธเพศ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698b3633083-217255214230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2552 17 กรกฎาคม 2552 2552 การเข้าสอบของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698b083e279-177255214084.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142/2552 14 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698ad757ba6-177255210005.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142/2552 14 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698aa644d62-177255295855.pdf
หนังสือเวียนภายใน 147/2552 16 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469840d96b59-167255213484.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145/2552 16 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมุทิตาจิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546983e4c4420-167255213375.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146/2552 16 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546983bccd304-167255213303.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143/2552 15 กรกฎาคม 2552 2552 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546983919bf05-167255211015.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141/2552 10 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาชีพทางสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5469836d7ca52-137255285201.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์สัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546983410f17f-107255210101.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131/2552 2 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวณฐาภพ เสชัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469831ddf52a-97255214412.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130/2552 2 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายสันติ คู่กระสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546982f8e80ad-97255214273.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129/2552 2 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายสันติ คู่กระสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546982d335e49-97255214084.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120/2552 24 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นางสาวชนิดา ชาอินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546982a7bf8d5-97255214004.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469827d48b77-97255213444.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698257cfc1a-97255213323.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยเงินรายได้คณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54698234e68e6-97255213273.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอในการจัดกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5469821271934-97255211444.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546981e85cd24-97255211320.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและวิจัยสถาบันประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546981b9293fa-97255211165.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5469817e0f58d-97255211094.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132/2552 3 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698149ae325-97255210484.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128/2552 2 กรกฎาคม 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546981246c630-37255215282.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิถุนายน 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546981024cca6-27255211465.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117/2552 23 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546980e04dfec-17255210483.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2552 1 กรกฎาคม 2552 2552 รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546980b7b13d6-17255293905.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานธุรการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54698092a93f4-306255213432.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบประเมินความรู้พื้นฐานขั้นต่ำ (Ninimal Requirement) นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5469806e1519a-306255211591.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะทำงานจดหมายข่าวโคนม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546980426bb68-306255211392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2552 30 มิถุนายน 2552 2552 แนวปฏิบัติในการขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/บุคคลภายนอกในกรณีต่าง ๆ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54698019440bd-306255210351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123/2552 29 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697fefab3f7-296255213290.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122/2552 29 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697fc17d096-296255211064.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119/2552 24 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อาจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f8b43d69-246255214040.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118/2552 23 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f2eb08e2-236255215305.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116/2552 23 มิถุนายน 2552 2552 ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697f026282d-236255213391.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2552 19 มีนาคม 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697ed67865b-226255211464.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2552 19 มีนาคม 2552 2552 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697eaea87bd-226255211400.pdf
หนังสือเวียนภายใน 096/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสุระพงษ์ โยวะราช) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e7f17286-226255211313.pdf
หนังสือเวียนภายใน 095/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายไพรบูรณ์ สุระโคตร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e4e2c625-226255211245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 094/2552 8 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายนิรัติศัย ไชยแสน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697e253027b-226255211183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2552 18 มิถุนายน 2552 2552 การเปิดวิชาเลือกเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54697dfa56d4d-186255215434.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115/2552 18 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697dccf1b4e-186255215274.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114/2552 16 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d9eaf6c2-176255210592.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d72d6d5b-156255214011.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายสมหมาย ขาวผิว) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d5140f91-156255213520.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d330a95f-156255213440.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110/2552 15 มิถุนายน 2552 2552 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางอรุณี บุตรตาสี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54697d0b73686-156255213364.pdf