คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
169
ลงวันที่
16 สิงหาคม
พ.ศ.
2565
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๕-๐๘-๑๙ ๐๔:๕๖:๔๙
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes