คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 221 14 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619cb4449e335-แก้ไข 221.pdf
หนังสือเวียนภายใน 220 15 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือ ประจำปี 2564-2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 616d155a0c6e8-220-แต่งตั้ง กก.ตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือปี 64-65 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 187 31 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 616d15250145b-187-คำสั่ง โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยงฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 218 11 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 616551651811f-218-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-เอกชัย BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 216 7 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมารายเดือน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6165512c5580c-216-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 217 8 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลร้านอาหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6163bd70caef5-217-แต่งตั้ง กก.ควบคุมดูแลร้านอาหารคณะฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 215 6 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6163bd129e848-215-แต่งตั้ง กก.ตรวจรายงานฯสายวิชาการ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210 29 กันยายน 2564 แต่งตั้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6163bccef1097-210-แต่งตั้ง ให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองฯ64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 23 กันยายน 2564 รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 615d19973f31d-47-2564 ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รอบที่ 1 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 26 สิงหาคม 2564 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 615d1937724de-46-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันไหว้ครู 2564 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214 30 กันยายน 2564 อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภารกิจด้านการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 615a589462e46-214-แต่งตั้ง รก.หน.ภารกิจด้านการเงิน BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213 30 กันยายน 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 615a58400c565-213-คำสั่งแต่งตั้งนักศึกษาปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212 30 กันยายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 615a57f9bc2f3-212-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211 30 กันยายน 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 615a57a2becbf-211-โครงการพิเศษ ต.ค.64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209 27 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ น.ส.เกตุมณี เสนาพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61528044a53e6-209-คำสั่งแต่งตั้ง กก.ประเมินผลการสอน อ.เกตุมณี เสนาพันธ์ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208 22 กันยายน 2564 ให้ยกเลิกคำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 206/2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614c4963b1778-208-คำสั่งคณะ ยกเลิกคำสั่ง 206 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 169 16 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614c4910b8926-169-แต่งตั้ง กก.บริหารคณะฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 207 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614978d9cffd5-207-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.รับเรื่องร้องเรียน BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61497898c8637-206-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.กำหนดอัตราค่าบริการฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร "สัตววิทยรักษ์สาร" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61497862ddc0d-205-คำสั่งคณะ แต่งตั้งกก.จัดทำวารสาร สัตววิทยรักษ์สาร BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6149782d1b772-204-คำสั่งคณะ อนุ กก.กองทุนสงเคราะห์สัตว์ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงแรมสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614977f29424c-203-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.โรงแรมสัตว์เลี้ยง BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 202 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614977b4132a8-202-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 201 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6149777197f52-201-คำสั่งคณะ แต่งตั้ง กก.บริหารคลินิกนอกเวลา BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200 17 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ "อบรมการกู้ชีพในสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ สำหรับผู้ช่วยสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 614976958f8ba-200-คำสั่ง กก.โครงการอบรมการกู้ชีพฯ BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197 14 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6141b06136b17-197-คำสั่งกรรมการบริหารเตรียมสหกิจและสหกิจปีการ 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196 14 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 6141aff1e67d2-196-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 189 6 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะกรรมการประสานงาน ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6138652f3065e-189-กก.ตรวจประเมินคุณภาพภายใน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 188 6 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 61386480d5857-188-คณะอนุ กก. ห้องปฏิบัติการชันสูตร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 183 27 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อรับการตรวจรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61385cd017cc5-183-คำสั่งกรรมการเตรียมตรวจสถาบัน2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 190 6 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6138561294862-190-โครงการยกระดับเศรษฐกิจ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 185 30 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กันยายน 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61382de97e812-185-โครงการพิเศษ ก.ย.64 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 186 31 สิงหาคม 2564 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน (นางอรุณี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61380d41a2012-186-ให้อรุณี ไปปฏิบัติงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 178 25 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61358ad4947ae-178-คณะ กก.อำนวยการ จัดงานเกษียณ 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 177 24 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61274e3a62427-177-กก.บริหารรายวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 176 24 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 612c5c194b6dc-176-จัดสอบกลางภาคต้น 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 175 18 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61272e79426e3-175-กรรมการวิชาการประจำคณะ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 174 18 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมร้องประสานเสียง ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 61272cffae513-174-ร้องประสานเสียง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 172 16 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งให้รองคณบดีรักษาการแทนหรือปฏิบ้ติการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6332713327a66-172.pdf
หนังสือเวียนภายใน 170 16 สิงหาคม 2564 มอบอำนาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 612716b6860ce-170-มอบอำนาจให้รองคณบดี.pdf
หนังสือเวียนภายใน 163 13 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6127110a86e3f-163-จัดการความรู้.pdf
หนังสือเวียนภายใน 155 11 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 619710824bc1a-แก้ไข 155.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 23 สิงหาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ช่วงเดือน กันยายน ถึง การสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6125fd0804f71-43-การจัดการเรียนการสอน ภาคต้น 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 171 16 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61259bc21e80d-171-แต่งตั้ง กก.บริหารงาน รพ.สัตว์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160 13 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 611c64bcaa36e-160-กก.พัฒนาบุคลากร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159 13 สิงหาคม 2564 แ่ต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 611b7b9468033-159-จัดที่พักอาศัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158 13 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพวิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 611b79edcf180-158-อนุ กก.กองทุน รพ.สัตว์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157 13 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 611b78ebd32e1-157 -ชนิดา รักษาการแทน หัวหน้างาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 154 10 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 611b757877908-154-รับเรื่องร้องเรียน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 153 10 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 611b24b691ead-153-เภสัชกรรม 2564.pdf