คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 68 30 มีนาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เม.ย. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 606422dee3aea-68-อาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน เม.ย.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 67 29 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ ว่าที่ร้อยตรี ภัทรกิติ เนินชัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6062c6697f808-67-ว่าที่ร้อยตรี ภัทรกิติ เนินชัด.pdf
หนังสือเวียนภายใน 66 26 มีนาคม 2564 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 607d28d0744c8-66-กก. จหน. จัดสอบปลายภาค.pdf
หนังสือเวียนภายใน 65 24 มีนาคม 2564 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 605d3b84b2409-65-หัวหน้าโครงการวิจัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 64 24 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 605bf4373aec2-64-ประเมินผลการสอน อ.ทรรศิดา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 63 23 มีนาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 605ab206896e7-63-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ การเงิน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 62 22 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รศ. ของ ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 605aad50ebfcc-62-กก.ประเมิน ผศ.อรัญ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 18 มีนาคม 2564 กำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6059af06e7bf7-ประกาศ ฉบับที่ 15-2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 55 17 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Thongphet Mitpasa หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 605956ca3e4dc-55-สอบวิทยานิพนธ์ Mr.Thongphet.pdf
หนังสือเวียนภายใน 61 19 มีนาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60594f2b95f3c-61-สุพรรณี รักษาการแทน หัวหน้างานวิจัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 60 19 มีนาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60594d9487254-60-ประสิทธิ์ รักษาการแทน ผอ..pdf
หนังสือเวียนภายใน 59 19 มีนาคม 2564 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรับ-ส่งเงินของโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60594b559f8a3-59-รับส่งเงิน รพ.สัตว์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 57 18 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบและประเมินความรู้บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพิ่มวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 605837dfc4d7e-57-กก.จัดสอบและประเมิน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 56 17 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Miss Biethee Rani Sarker หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6053023585930-56-Miss Biethee.pdf
หนังสือเวียนภายใน 54 17 มีนาคม 2564 ให้ยกเลิกผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6052fe77e2454-54-ยกเลิกผู้รักษาการแทน ผอ..pdf
หนังสือเวียนภายใน 52 16 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6052f94c5f777-52-สอบสัมภาษณ์บัณฑิตชั้นสูง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 16 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60516f14cb8df-50-แต่งตั้ง นายวีระ เป็น คณะอนุกรรมการกองทุน เพิ่มเติม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 16 มีนาคม 2564 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการโรงแรมสัตว์เลีั้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60516c47a8c37-49-แต่งตั้ง น.สพ.สมพงษ์ เป็น กก.โรงแรมสัตว์เลี้ยง เพิ่มเติม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 15 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Miss Istiana Nur Vidayanti หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6051698e1aa89-47-คำสั่งสอบวิทยานิพนธ์ Istiana.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 12 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 604f18844b510-46-Peer Evaluation.pdf
หนังสือเวียนภายใน 45 12 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 604f0e62b1153-45-กองทุนผลิตบัณฑิต.pdf
หนังสือเวียนภายใน 44 12 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและการจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 604f0a13eec82-44-ความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 12 มีนาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 604f061f5160d-43-ประสิทธิ์ รักษาการแทน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 9 มีนาคม 2564 แ่ต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแนห่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 604ee1471c5da-42-คัดเลือกขับรถยนต์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 9 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งยาม สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 604edfbce7025-41-ยาม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 9 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 604edcda6fb6a-40-พนักงานวิทยาศาสตร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 12 มีนาคม 2564 กำหนดอัตราค่าบริการของโรงแรมสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 604eda84d2bf2-14-กำหนดอัตราค่าบริการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 5 มีนาคม 2564 ให้ยกเลิกคำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6049b565cfd48-38-ให้ยกเลิกคำสั่ง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 8 มีนาคม 2564 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60497e3162434-13-รับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 2 มีนาคม 2564 กำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6041acea3555a-12-64 ค่าบริการรักษาพยาบาลสัตว์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 25 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 603f2dcb7606d-36-นักศึกษาเข้าเวร มีค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 23 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รับบุุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 603f2ab72da30-33-สอบสัมภาษณ์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 25 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 603dfafa3dbb0-35-ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาจารย์ ฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 37 25 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 603dfe3ceb7bf-37-โครงการพิเศษ มีนาคม 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 22 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 603c9ff2d157d-32-เพิ่มเติมกรรมการปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 34 23 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจ้างเหมางานโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 603c9a42d16b1-34-จ้างเหมางานโครงการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 22 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นางสาวภัชญา ทัศคร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6034698f0fc00-31-ภัชญา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 30 18 กุมภาพันธฺ์ 2564 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60345f0f388ec-30-หัวหน้าโครงการวิจัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 18 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการคลินิกนอกเวลา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602f7dc872226-29-กก.บริการคลินิกนอกเวลา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 18 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงแรมสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602f7c4b225fc-28-กก.โรงแรมสัตว์เลี่้ยง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 18 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602f79208cd90-27-ฐานิตย์ ผจก.โรงแรมสัตว์เลี้ยง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 18 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งผู้จัดการคลินิกนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602f777689e20-26-ปืยะศักดิ์ ผจก.คลินิกนอกเวลา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 602f74e529b2b-11-ประกาศคณะฯ ผลการพิจารณาโครงการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602cb693f0cf3-25-ให้เข้าอบรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประสานงานของสายสนับสนุน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602c9960a9a42-24-ให้เปลี่ยนแปลง กก.และผู้ช่วยเลขา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 16 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายกัณวีร์ สว่างเนตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602c77bf5c6bd-23-กัณวีร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรืองร้องเรียน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6029cbc5d82b8-21-รับเรืองร้องเรียน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 "The 22nd Khon kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC 2021)l หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6024f24975c08-20-KVAC 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 3 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเลิกคำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 001/2559 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6024ef7da4ee3-19-ยกเลิกคำสั่ง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายวิชา 710 494 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6024edde526ca-17-อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.pdf