คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
172
ลงวันที่
18 สิงหาคม
พ.ศ.
2565
เรื่อง
ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมภาษณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ :EdPEx200 รุ่นที่ 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๕-๐๘-๒๓ ๐๙:๕๓:๑๕
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes