คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
235/2552
ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2552
พ.ศ.
2552
เรื่อง
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนและผู้ช่วยสอน ประจำปีงบประมาณ 2553-2554
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๘ ๐๑:๓๗:๐๗
Submitter's IP Address
10.115.0.44
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes