คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 003/2551 18 มกราคม 2551 2551 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ ประเทศจีน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54641205839db-152255114372.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2551 2 มกราคม 2551 2551 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546411c97f5c8-152255114293.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2551 2 มกราคม 2551 2551 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศัลลยศาสตร์ฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 54641147aad12-152255114280.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017/2551 13 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกก.กลางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงปม.2551-2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546410a39eecd-152255110482.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016/2551 12 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54641057ba5dc-132255116533.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2551 11 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ภาคการศึกษาปลาย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640e5e00e6a-132255116525.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2551 11 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54640da1edf3a-132255116514.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2551 7 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อ.อารยาพร มคธเพศ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54640d287f20d-132255116505.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012/2551 5 กุมภาพันธ์ 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640ce228e1b-72255113510.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009/2551 25 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640c39712ba-12255115441.pdf
หนังสือเวียนภายใน 008/2551 24 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งนักศึกษาให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640be90d65b-12255115431.pdf
หนังสือเวียนภายใน 007/2551 24 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้ง อาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรงให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640b4a79a15-12255115420.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011/2551 30 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 54640aff860c9-12255194655.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010/2551 29 มกราคม 2551 2551 ให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายพิเศษ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54640a7a34e79-72255113485.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006/2551 16 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2551 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 54640a2496014-221255114053.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2551 14 มกราคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ (ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546409805baec-221255113591.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005/2551 14 มกราคม 2551 2551 เปลี่ยนแปลงกรรมการตัดสินผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน (อ.อารยาพร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546407580bf76-231255114473.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003/2551 10 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2551 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5462edbf47b42-221255114070.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002/2551 10 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5462ed7fad968-221255111564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001/2551 10 มกราคม 2551 2551 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5462ed40a9399-221255111531.pdf
Page 87 of 87