คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
039/2552
ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2552
พ.ศ.
2552
เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้บุคลากรไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และเสนอผลงานทางวิชาการ
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๘ ๐๑:๓๔:๒๕
Submitter's IP Address
10.115.0.44
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes