คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 121/2553 7 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการสารสนเทศ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac62908a81-77255374702.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119/2553 5 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546ac5f8db77e-77255320029.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120/2553 6 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac5d76bb89-77255315357.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118/2553 2 กรกฎาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac5b65041e-57255393728.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104/2553 18 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.NAM HOAI NGUYEN หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac5998b1e1-57255365709.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103/2553 18 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac56bacb9a-57255365530.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102/2553 18 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ (นางสาวประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac54aa600f-57255365359.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101/2553 18 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ยุทธนา มัทธุรี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac51f500a7-57255365139.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100/2553 14 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac4fb4a75a-57255364902.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117/2553 30 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือธรรมะสำหรับสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac4d75ae8f-17255365709.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115/2553 30 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน หรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac4ae039f8-17255321801.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116/2553 30 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac4848b9b6-17255321344.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006/2553 10 กุมภาพันธ์ 2553 2553 เปลี่ยนแปลงวันที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งคนงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac4581a11e-296255385439.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004/2553 4 กุมภาพันธ์ 2553 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งคนงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac3f85e9d3-296255385309.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014/2553 25 มิถุนายน 2553 2553 การเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เข้าดำเนินการร้านค้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac3d01c7ad-296255384644.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013/2553 14 มิถุนายน 2553 2553 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac3a63d134-296255384301.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016/2553 25 มิถุนายน 2553 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อและผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน รศ.ถาวร, และ ผศ.พงษ์ธร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac376076a0-296255380440.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015/2553 25 มิถุนายน 2553 2553 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ac351ab1db-296255375756.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114/2553 25 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac32c1c639-296255375046.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113/2553 25 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546ac308ad10f-296255373343.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112/2553 24 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการต้อนรับนักเรียนหลักสูตร "ค่ายปศุสัตว์น้อยเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac2e5101fa-296255371039.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110/2553 23 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ นายจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac2939a4c0-296255370246.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109/2553 23 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 25 ปี ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac2719c2e4-296255365341.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108/2553 23 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับนักเรียนหลักสูตร "ค่ายปศุสัตว์น้อยเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac251ce029-296255365048.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107/2553 23 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นายธิติคุณ บุตรคำโชติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac21034101-296255364123.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106/2553 23 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac1ed627f8-296255363055.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105/2553 21 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac1cb487b7-296255362354.pdf
หนังสือเวียนภายใน 098/2553 11 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac1ad5093d-146255372213.pdf
หนังสือเวียนภายใน 099/2553 14 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac18e8b302-146255371753.pdf
หนังสือเวียนภายใน 097/2553 10 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac16e0b037-116255350007.pdf
หนังสือเวียนภายใน 095/2553 10 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac0f079b17-116255344734.pdf
หนังสือเวียนภายใน 096/2553 10 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมเชียร์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac0c06c026-116255342708.pdf
หนังสือเวียนภายใน 094/2553 2 มิถุนายน 2553 2553 ให้ยกเลิกคำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 88/2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac0a014d1f-36255334754.pdf
หนังสือเวียนภายใน 093/2553 2 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546ac077daa92-36255333922.pdf
หนังสือเวียนภายใน 092/2553 2 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการเรียนรู้พระศาสนา รู้รักษาป่าอีสาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac04c7251d-26255310474.pdf
หนังสือเวียนภายใน 090/2553 2 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac0298cafd-26255310463.pdf
หนังสือเวียนภายใน 091/2553 2 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ac00093956-26255310364.pdf
หนังสือเวียนภายใน 089/2553 2 มิถุนายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abfde7bbb0-26255391737.pdf
หนังสือเวียนภายใน 088/2553 31 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abfc246ff7-16255330118.pdf
หนังสือเวียนภายใน 087/2553 31 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abfa379df8-16255324849.pdf
หนังสือเวียนภายใน 086/2553 27 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (ผศ.สมโภชน์ วีระกุล) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abf8699be3-315255350326.pdf
หนังสือเวียนภายใน 085/2553 27 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (อ.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abf55eb7bd-315255350209.pdf
หนังสือเวียนภายใน 084/2553 27 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (ผศ.สมโภชน์ วีระกุล) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abf280d6a7-315255350044.pdf
หนังสือเวียนภายใน 083/2553 27 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (ผศ.กชกร ดิเรกศิลป์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abf01ef4cd-315255345851.pdf
หนังสือเวียนภายใน 082/2553 25 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abee042a26-255255310282.pdf
หนังสือเวียนภายใน 081/2553 25 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ (รศ.บัณฑิตย์, รศ.คมกริช) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abebee7a90-255255310251.pdf
หนังสือเวียนภายใน 080/2553 25 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (อ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abe9bee1b1-255255310163.pdf
หนังสือเวียนภายใน 079/2553 24 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546abe75437d7-255255310122.pdf
หนังสือเวียนภายใน 078/2553 24 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน หรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abe4ac9969-255255310071.pdf
หนังสือเวียนภายใน 077/2553 18 พฤษภาคม 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิถุนายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546abe270b792-185255350627.pdf