คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 25 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602cb693f0cf3-25-ให้เข้าอบรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประสานงานของสายสนับสนุน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602c9960a9a42-24-ให้เปลี่ยนแปลง กก.และผู้ช่วยเลขา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 16 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายกัณวีร์ สว่างเนตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 602c77bf5c6bd-23-กัณวีร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรืองร้องเรียน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6029cbc5d82b8-21-รับเรืองร้องเรียน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 "The 22nd Khon kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC 2021)l หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6024f24975c08-20-KVAC 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 3 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเลิกคำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 001/2559 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6024ef7da4ee3-19-ยกเลิกคำสั่ง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายวิชา 710 494 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6024edde526ca-17-อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์สัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60220318712e0-16-อนุ กก.กองทุนสงเคราะห์สัตว์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 2 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6022013b44adf-15-กก. เจ้าหน้าที่จัดสอบกลางภาค.pdf
หนังสือเวียนภายใน 08 3 กุมภาพันธ์ 2564 2564 กำหนดการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มรายวิชาคลินิก(เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 601cb37e6e6f5-08_050264.pdf
หนังสือเวียนภายใน 07 3 กุมภาพันธ์ 2564 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์(เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 601cb3049048f-07_050264.pdf
หนังสือเวียนภายใน 06 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 601a1c266e96b-06-ผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 29 มกราคม 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6017bd35a0fed-14-นักศึกษา ปฏิบัติงาน ก.พ. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 05 29 มกราคม 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6017af8e54194-05-เฝ้าระวังโควิค รอบใหม่.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 29 มกราคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทยื เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงาน ในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตวื คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.พ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6017798221a9b-13-อาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ปฏิบัติงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 27 มกราคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กุมภาพันธื พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6012570bd9be3-12-โครงการพิเศษ ก.พ.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 27 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนโรงพยาบาลสัตวื ศูนย์สุขภาพวิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 601235687e5e5-10-อนุ กก.กองทุน รพ.สัตว์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 08 20 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 600fcb27b14c9-08-กก.สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 04 21 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6013ca7f9ba61-04-ผู้มีสิทธิ์สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 03 20 มกราคม 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6008da62b6607-03-หลักเกณฑ์ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 05 18 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 6006396768d0d-05-กก.ห้องปฏิบัติการกลาง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 07 13 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายกัณวีร์ สว่างเนตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 600115cf7d471-07-กัณวีร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 03 6 มกราคม 2564 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเภสัชกรรม เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff7dbef8af20-03-เพิ่มเติม กก.เภสัชกรรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 04 6 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5ff670cb55195-04-ที่พักอาศัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 02 5 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff66d7ba00b0-02-จัดทำแผน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 01 4 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5ff42baa2618e-01-กก.บริหารหลักสูตรฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 001 3 มกราคม 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5ff428fb52f5c-001-มาตรการและการเฝ้าระวัง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 293 30 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff42508c49be-293- มข.30.pdf
หนังสือเวียนภายใน 296 30 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff28955059ab-296-ความปลอดภัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 295 30 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการประหยัดพลังงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff2877b0320a-295-อนุ กก. ประหยัดพลังงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 294 30 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff2865771547-294-อำนวยการ พลังงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 292 30 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff28579590e9-292-นักศึกษาเข้าเวร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 291 30 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff2850ec08c5-291-อาจารย์ สัตวแพทย์ เข้าเวร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 290 29 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff28477c8442-290-โครงการพิเศษ มค.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 68 25 ธันวาคม 2563 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5feaa0878a11b-68-ผลการพิจารณาโครงการวิจัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 289 25 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fea90a0c751a-289-คัดเลือกโครงการคุณธรรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 288 25 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fea8bc17d876-288-พงษ์นรินทร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 287 25 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์และการชันสูตรโรค หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ff66a6861f17-287-ทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 285 21 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายศุภกร ชนะภักดิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fe2b8e847a4e-285-นายศุภกร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 286 21 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกปฏิบัติการจ้างเหมางานโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fe1b610ac23b-286-จ้างเหมางานโครงการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 66 21 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำหน่งที่ว่าง ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fe1b08819ab8-66-ประกาศรายชื่อ 2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 67 22 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fe1adf3ac60c-67-ดีเด่น.pdf
หนังสือเวียนภายใน 284 18 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fe063d34b091-284-นายเอกชัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 282 18 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์และการชันสูตรโรค หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fdc65a88d0b4-282-ทบทวนมาตรฐานสินต้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 280 15 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายนิคม ศรีกะชา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fdc5d9a77303-280-นิคม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 283 18 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งให้อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานและกำกับดูแลการจัดโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fdc4b50ebc5e-283-เพิ่มเติมอาจารย์ สัตวแพทย์ ฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 281 16 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายรักษ์พล เดชคง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fdc107820c96-281-กก.สอบวิทยานิพนธ์ รักษ์พล.pdf
หนังสือเวียนภายใน 65 16 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fdb0a769a4c4-65-รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กก.สภาฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 64 16 ธันวาคม 2563 ผลการพิจารณากลุ่มวิจ้ยใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fdac9f36f336-64-ผลการพิจารณากลุ่มวิจัยใหม่.pdf
หนังสือเวียนภายใน 63 9 ธันวาคม 2563 กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fd81acb95ac9-63-ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ.pdf