คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 150 10 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 611b1a73e69de-150-กำหนดอัตราค่าบริการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137 2 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 611a059658d61-137-นศ.เข้าเวร สิงหาคม 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148 9 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งเลขานุการผู้บริหารและมอบหมายภาระงานให้ปฏิบัติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6115db2a4a280-148-เลขานุการผู้บริหารฯ (ล่าสุด).pdf
หนังสือเวียนภายใน 147 9 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6114a0f52af00-147-กก.สรรหาหัวหน้าสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146 6 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 61149f48395d5-146-กก.บัณฑิตศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145 6 สิงหาคม 2564 การกำหนดภาระความรับผิดชอบผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61149d3e5a702-145-กำหนดภาระ ความรับผิดชอบผู้บริหาร 2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 144 5 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานผลิตตำราทางวิชาการ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61149c527175b-144-ผลิตตำรา (เพิ่มเติม).pdf
หนังสือเวียนภายใน 143 4 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61149a576e33d-143-เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 9 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากกลุ่มผู้สอนรายวิชาทางปรีคลินิก หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6114958d4ca6e-42-ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ทางปรีคลินิก.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 9 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6114952b3b1ee-41- ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ห้ัวหน้าสาขาวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 9 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 611494a0bb9c5-40-ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กก.ประจำคณะ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 39 9 สิงหาคม 2564 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6114939143161-39-รับสมัครคัดเลือกนักศึกษารับทุน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 3 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6124af2c0cb92-38-รายชื่อ นายพันทิศ ที่ถูกต้องแล้ว.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142 4 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 611385d511bad-142-กก.ห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138 2 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการชันสูตรและวินิจฉัยโรคทางปศุสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61136b44718c5-138-ห้องปฏิบัติการชันสูตร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141 4 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61134e860d1df-141-คัดเลือกนักศึกษารับทุน 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140 3 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61134d9b864b0-140-อาจารย์ที่ปรึกษา พงษ์นรินทร์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 37 3 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 611c68db3224d-37-วิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น กก.ประจำคณะ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 3 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6110d2fbbabd5-36-สรรหาหัวหน้าสาขาวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139 2 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรับ-ส่งเงินของโรงพยาบาลสัตว์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6110968a11b85-139-ผู้รับผิดชอบ รับ-ส่งเงิน รพ.สัตว์ เพื่มเติม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136 23 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61090899e2fb4-136-อาจารย์ สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ส.ค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135 23 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 610907faa2167-135-โครงการพิเศษ ส.ค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134 22 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลิอกผู้สมควรได้รับทุนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 61090667ca4ee-134-กก.พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133 22 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 6108e84b1e1f1-133-กก.บริหารสโมสรนักศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132 22 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 6107b4c78771d-132-ชุมนุมต่าง ๆ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 34 22 กรกฎาคม 2564 รับสมัครผู้ขอรับทุนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6107a559452cd-34-รับสมัครผู้ขอรับทุน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130 19 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชา 710 491 สัมมนาการวิจัยทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60f8e39db6f0b-130-อาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 20 กรกฎาคม 2564 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการปฏิบัติงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60f8d0ef9551e-33-ประกาศมาตรการโควิค.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 15 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60f53baf80cee-32-ผู้สอบผ่าน พขร..pdf
หนังสือเวียนภายใน 129 13 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60efd0aadd77c-129-คณะอนุ กก. จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128 13 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2564" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60efb610540f3-128-ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รุ่นที่ 35.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127 12 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ebf0a3cc125-127-ประสิทธิ์รักษาการแทน 12-13 กค..pdf
หนังสือเวียนภายใน 126 5 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายศิวายุ รัตนะกนกชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60e6a3b6517d9-126-ศิวายุ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125 1 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60e2ae0c5e82d-125-ประสิทธิ์ รักษาการแทน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ของ นายพันทิศ กำลังชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60e2a078afecd-122-พันทิศ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mrs. Naela Wanda Yusria Dalimunthe หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ded2a269161-124-Mrs.Naela.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr. Morsid Andityas หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60ded1d6401e0-123-Mr.Morsid.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117 29 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dececbf074a-117-นักศึกษาปฏิบัติงาน ก.ค.2564.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116 29 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตวื คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60deca3e27293-116-อาจารย์ สัตวแพทย์ ฯ ปฏิบัติงาน ก.ค.64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 121 29 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซต์คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dd7d3fda8bd-121-ดูแลเว็บไซต์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120 29 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dd7c89435ad-120-โครงการพิเศษ ก.ค. 64.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119 28 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนฎกร ศิริวัฒนสาธร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dd7ace63b6f-119-นฎกร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118 28 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dd7a59268eb-118-ผศ.สุพรรณิกา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 28 มิถุนายน 2564 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60dd3e66667b8-31-โครงการวิจัยสร้างนวัตกรรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 25 มิถุนายน 2564 แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 60dc1f16ce3ae-29-แนวปฏิบัติการลงเวลาสายสนับสนุน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114 24 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dade10749ae-114-ทวนสอบผลการเรียนรู้.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113 24 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60dadc22123e4-113-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112 18 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60d2e6f2a4720-112-อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111 17 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 60cc1878091a7-111-อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 17 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งกรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 60cbf890096fb-110-กก.ตรวจนับ เก็บรักษาเงิน.pdf