คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 138 30 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a382a754cf8-138.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125 15 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a38240f1c5c-125.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 15 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64a4c7f748790-124(แก้ไข).pdf
หนังสือเวียนภายใน 137 26 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "ถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลา ประจำปี 2566" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b941a032dc-137.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135 26 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b921287f5b-135.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134 26 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b91ba5b792-134.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133 26 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b9052a5922-133.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132 22 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.Clara Ancilia Pramita Kuaumasri หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 649b8536d0102-132.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131 21 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64995bf294643-131.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6492622f4b875-13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130 20 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64924ac403914-130.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127 19 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาววรินทร์ พวงทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64924a9b07149-127.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129 19 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6490fee24111f-129.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128 19 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์และโรงแรมสัตว์เลี้ยง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6490feb251b9f-128.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126 16 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศิลปภัทรา ศิริตื้นลี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 648facc35fd4c-126.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 13 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการศึกษารูปแบบ ระเบียบ แนวทางการดำเนินการการจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 648a7d46e07ac-123.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122 7 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 648a7ce041ce7-122.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 14 มิถุนายน 2566 แนวปฏิบัติในการจัดสอบรายวิชาสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 648a7ca6e6551-19.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117 6 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2566" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6486ad6c7def3-117.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113 1 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 6486ad31a6c27-113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105 6 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6486aceac07d2-105.pdf
หนังสือเวียนภายใน 121 7 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 6481a18e3baf6-121.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106 6 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6486ad8a448d5-106.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120 2 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร "สัตววิทยรักษ์สาร" ของโรงพยาบาลสัตว์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 648003f3366fd-120.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119 2 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 648003bb1330d-119.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118 2 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64799989087a0-118.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116 31 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64796bd4a2758-116.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115 31 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 64796b9f2d49b-115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114 31 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64796b6b027e8-114.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111 29 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างงานนักศึกษานอกสถาบัน ของโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64796b3d308af-111.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112 30 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6476aa348a24a-112.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 25 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 646ef05168dfa-110.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109 25 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 646ef01595b42-109.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108 24 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 646eefd5c205f-108.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107 23 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 646eef862b8b9-107.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 24 พฤษภาคม 2566 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eef2f4e8aa-18.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eeedb8f59b-17.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eece591bcc-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eec8b8c468-15.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eec088ed4a-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 22 พฤษภาคม 2566 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646c12eda23f0-11.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104 15 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 646ac2e2abc1e-104.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 15 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายอดิเทพ คอลพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6465ae7cf2243-103.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 15 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายปฐวี นิ่มสกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6465ae54c2bfc-102.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101 15 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6462d2685700c-101-แก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100 10 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "เรียนรู้เรื่องเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 645de7c5da2c2-100.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 11 พฤษภาคม 2566 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 645de776ccdf5-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 99 10 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายนิศิษฐ จันทร์ทรง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 645d931d338de-99.pdf
หนังสือเวียนภายใน 98 10 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Eechocardiography ปูพื้นฐานสู่การรักษาทางคลินิก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6462d2417b759-98-แก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 97 9 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเบญญาภา สุรสอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 645d9202f2818-97.pdf