คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
50
ลงวันที่
25 พฤศจิกายน
พ.ศ.
2565
เรื่อง
แก้ไขการกำหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๕-๑๑-๓๐ ๐๑:๓๖:๒๓
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes