คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 107 23 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 646eef862b8b9-107.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 24 พฤษภาคม 2566 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eef2f4e8aa-18.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eeedb8f59b-17.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง กองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eece591bcc-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eec8b8c468-15.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 24 พฤษภาคม 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646eec088ed4a-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 22 พฤษภาคม 2566 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 646c12eda23f0-11.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104 15 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 646ac2e2abc1e-104.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 15 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายอดิเทพ คอลพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6465ae7cf2243-103.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 15 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายปฐวี นิ่มสกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6465ae54c2bfc-102.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101 15 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6462d2685700c-101-แก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 100 10 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "เรียนรู้เรื่องเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 645de7c5da2c2-100.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 11 พฤษภาคม 2566 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 645de776ccdf5-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 99 10 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายนิศิษฐ จันทร์ทรง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 645d931d338de-99.pdf
หนังสือเวียนภายใน 98 10 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Eechocardiography ปูพื้นฐานสู่การรักษาทางคลินิก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6462d2417b759-98-แก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 97 9 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเบญญาภา สุรสอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 645d9202f2818-97.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 9 พฤษภาคม 2566 รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ลูกจ้างรายเดือน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 645d91d1bec4a-10.pdf
หนังสือเวียนภายใน 9 28 เมษายน 2566 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6459fb00a5e07-9.pdf
หนังสือเวียนภายใน 96 27 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณสมบัติและสถานะการเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6458809410135-96.pdf
หนังสือเวียนภายใน 95 27 เมษายน 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64588046c8945-95.pdf
หนังสือเวียนภายใน 90 25 เมษายน 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6458801e2173e-90.pdf
หนังสือเวียนภายใน 89 25 เมษายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงาน ในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6449e9be5861d-89.pdf
หนังสือเวียนภายใน 85 25 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและประชาสัมพันธ์ โครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566" ชุดใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6449e9838e96c-85.pdf
หนังสือเวียนภายใน 8 25 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับขยายทุนการศึกษาในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64487f5e11314-8.pdf
หนังสือเวียนภายใน 94 25 เมษายน 2566 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 644875da26688-94.pdf
หนังสือเวียนภายใน 93 24 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยหัวใจบริการ (Service Mind) ประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6448759b28116-93.pdf
หนังสือเวียนภายใน 92 24 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายกันต์ธีร์ เย็นบุตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 644874370047c-92.pdf
หนังสือเวียนภายใน 88 24 เมษายน 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6449f37580c50-88.pdf
หนังสือเวียนภายใน 84 25 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6448727b7e559-84-คำสั่งวันสถาปนา-2566-แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 5 BT.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 17 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6448805d56415-50-ฉบับใหม่.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 17 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 644871bed49a9-49.pdf
หนังสือเวียนภายใน 91 24 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6446321eebcae-91.pdf
หนังสือเวียนภายใน 87 20 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 644631f21e74f-87.pdf
หนังสือเวียนภายใน 86 20 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 644254cb371dc-86.pdf
หนังสือเวียนภายใน 82 18 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mr.Morsid Andityas หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 643f4b78c60d8-82.pdf
หนังสือเวียนภายใน 80 7 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงาน Gender Focal Point for the AID-1/Day 1 Platform หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 643f4b327d365-80.pdf
หนังสือเวียนภายใน 81 10 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64366af478d19-81.pdf
หนังสือเวียนภายใน 7 12 เมษายน 2566 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 64366ab85515a-7.pdf
หนังสือเวียนภายใน 79 5 เมษายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ ว่าที่ร้อยตรีภัทรกิติ เนินชัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6434b20ead1ec-79.pdf
หนังสือเวียนภายใน 76 24 มีนาคม 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6422572e6f74d-76.pdf
หนังสือเวียนภายใน 75 24 มีนาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 642256f1384a9-75.pdf
หนังสือเวียนภายใน 78 23 มีนาคม 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 641d6f4fb84d5-78.pdf
หนังสือเวียนภายใน 77 22 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาผลงานรายวิชา 710 595 การวิจัยทางสัตวแพทย์ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 641d6eb4cfdd7-77.pdf
หนังสือเวียนภายใน 74 21 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ "ประชุมสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 641ac63f0930b-74.pdf
หนังสือเวียนภายใน 73 20 มีนาคม 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 641ac5d9293b7-73.pdf
หนังสือเวียนภายใน 72 17 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสอบ NL (National License) ประจำปี 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 64212347d0971-72-แก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 70 17 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 641ac56096232-70.pdf
หนังสือเวียนภายใน 65 14 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 641ac51e0b222-65.pdf
หนังสือเวียนภายใน 71 17 มีนาคม 2566 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6417fdedd6138-71.pdf
หนังสือเวียนภายใน 68 16 มีนาคม 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6417fdad17eac-68.pdf