คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
219
ลงวันที่
15 พฤศจิกายน
พ.ศ.
2566
เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ"กีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 (VET GAMES 31)" ประจำปีการศึกษา 2566
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๖-๑๑-๒๑ ๐๓:๓๙:๒๒
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes