คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 5 5 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 659d0d10c2201-5.pdf
หนังสือเวียนภายใน 6 5 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 659b4fb8964ad-6.pdf
หนังสือเวียนภายใน 4 4 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 659b4f830a0a1-4.pdf
หนังสือเวียนภายใน 260 27 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 659605ad84d80-260.pdf
หนังสือเวียนภายใน 258 27 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 659605836d6a7-258.pdf
หนังสือเวียนภายใน 257 28 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6596053961620-257.pdf
หนังสือเวียนภายใน 245 14 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 659365708a8c3-245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 52 27 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้บุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 658bee3add694-52.pdf
หนังสือเวียนภายใน 256 26 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวชนากานต์ ลอยคลัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 658be15756bd3-256.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 22 ธันวาคม 2566 แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 658be0c6e637d-49.pdf
หนังสือเวียนภายใน 246 14 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้นแบบการบริหารจัดการสุขภาพ สวัสดิภาพและควบคุมประชากรสุนัขแบบมีส่วนร่วมเชิงรุก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 658bd06679d20-246.pdf
หนังสือเวียนภายใน 48 22 ธันวาคม 2566 รายชื่อการแบ่งกลุ่มสีของบุคลากรในการแข่งขันกีฬาสีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 658b9d7bc2212-48.pdf
หนังสือเวียนภายใน 51 26 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับขยายทุนการศึกษาในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 658a95c0689b8-51.pdf
หนังสือเวียนภายใน 253 20 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.Guojun Wang หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 658a852d51c86-253.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 21 ธันวาคม 2566 การแต่งกายและแบบทรงผมของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6585594e815a7-47.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 20 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม จากกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 65855920b8759-46.pdf
หนังสือเวียนภายใน 254 21 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 658558d76ea6b-254.pdf
หนังสือเวียนภายใน 249 14 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6583fb5ecc628-249.pdf
หนังสือเวียนภายใน 247 14 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6583a7d6ae648-247.pdf
หนังสือเวียนภายใน 45 15 ธันวาคม 2566 ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6583a7af1f74b-45.pdf
หนังสือเวียนภายใน 44 15 ธันวาคม 2566 หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6583a78c38834-44.pdf
หนังสือเวียนภายใน 252 18 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเชื่อมสัมพันธ์ด้วยไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 658287cc9f757-252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 251 18 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 658287882fedf-251.pdf
หนังสือเวียนภายใน 248 14 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 657fe79212218-248.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 27 พฤศจิกายน 2566 การจัดตั้งร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 657aaae530005-42.pdf
หนังสือเวียนภายใน 242 7 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารูปแบบ ระเบียบ แนวทางการดำเนินการ การจัดการหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 657aa9204a8c7-242.pdf
หนังสือเวียนภายใน 241 13 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 657aa8008bb5e-241.pdf
หนังสือเวียนภายใน 240 12 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวกัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 657aa7d156c51-240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 239 12 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.Ling Wu หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 657aa79687497-239.pdf
หนังสือเวียนภายใน 238 12 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.Guojun Wang หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 657aa765ea0be-238.pdf
หนังสือเวียนภายใน 237 12 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.Xinyan Zhang หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 657aa7307b6a1-237.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 13 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งสถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 65791388db37e-43.pdf
หนังสือเวียนภายใน 236 8 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข.30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6572c05142c50-236.pdf
หนังสือเวียนภายใน 235 6 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Ms.Ni Yang หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6572bffecab4d-235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 234 4 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของ นางสาวพิมพ์สิริ โง้ววัฒนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6572bfd5f03b5-234.pdf
หนังสือเวียนภายใน 231 28 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 656d4875a01cb-231.pdf
หนังสือเวียนภายใน 230 28 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงาน ในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 656d47ccf1dbf-230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 27 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 656d476a7c3e8-41.pdf
หนังสือเวียนภายใน 233 30 พฤศจิกายน 2533 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Rehardus Ricco Pantecostoma หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 656d30119029d-233.pdf
หนังสือเวียนภายใน 232 29 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 656d2fd475565-232.pdf
หนังสือเวียนภายใน 228 24 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 656847c6ab6a1-228.pdf
หนังสือเวียนภายใน 224 20 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายพันทิศ กำลังชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65684772033ce-224.pdf
หนังสือเวียนภายใน 229 27 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6566f4f1976e0-229.pdf
หนังสือเวียนภายใน 227 23 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6566f4925dc54-227.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226 23 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6566f455b49ed-226.pdf
หนังสือเวียนภายใน 225 23 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6566f3a969e87-225.pdf
หนังสือเวียนภายใน 223 20 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 655da4740448c-223.pdf
หนังสือเวียนภายใน 221 17 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 655da43de0e2f-221.pdf
หนังสือเวียนภายใน 220 16 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 655c26e8cbf90-220.pdf
หนังสือเวียนภายใน 219 15 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ"กีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 (VET GAMES 31)" ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 655c266a603f8-219.pdf