คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 253 23 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6385596711588-253.pdf
หนังสือเวียนภายใน 237 14 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์และสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติงาน โครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637f0e5596e3d-237.pdf
หนังสือเวียนภายใน 252 22 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637dabe12b629-252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 251 21 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637dab8b42c5b-251.pdf
หนังสือเวียนภายใน 250 22 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งรองคณบดีรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637dab61bf516-250.pdf
หนังสือเวียนภายใน 248 21 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637dab2a343f8-248.pdf
หนังสือเวียนภายใน 247 21 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637daaeab14a3-247_compressed.pdf
หนังสือเวียนภายใน 238 14 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์และนายสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติงาน โครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637da8d1d58e7-238.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 21 พฤศจิกายน 2565 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 637da7ffb7b9a-49.pdf
หนังสือเวียนภายใน 235 10 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637c717425e39-235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 48 18 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับขยายเวลารับทุนการศึกษาในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63775563b2ab6-48.pdf
หนังสือเวียนภายใน 246 18 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.NI YANG หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6377522bd2ffe-246.pdf
หนังสือเวียนภายใน 245 18 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.ZHIHUI ZHANG หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637751f649e1c-245.pdf
หนังสือเวียนภายใน 244 18 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.HONGMEI LIU หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637751b97d699-244.pdf
หนังสือเวียนภายใน 243 18 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Ms.DIAN MEIDIDEWI NURAINI หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6377517d9d7e2-243.pdf
หนังสือเวียนภายใน 242 17 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายธนัช วัฒน์หิรัญวงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6377511edab7b-242.pdf
หนังสือเวียนภายใน 241 17 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาววรินทร์ พวงทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637750e64d2cc-241.pdf
หนังสือเวียนภายใน 240 17 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวกัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637750b0604a1-240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 234 9 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637750736b6f0-234.pdf
หนังสือเวียนภายใน 233(ยกเลิก ใช้ 260 แทน) 16 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637da879a5e80-233- ปรับแก้ไข.pdf
หนังสือเวียนภายใน 239 15 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 637441a3edaf4-239.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 14 พฤศจิกายน 2565 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแบบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63744165bb4e0-46.pdf
หนังสือเวียนภายใน 236 10 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่อุดมศึกษา" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 636df5e10f4c2-236.pdf
หนังสือเวียนภายใน 232 7 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์และนายสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติการโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6369b05fe1596-232.pdf
หนังสือเวียนภายใน 231 7 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6369b02286802-231.pdf
หนังสือเวียนภายใน 230 7 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6369afe49c8a4-230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 229 3 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือ ประจำปี 2566-2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6369af9432f6a-229.pdf
หนังสือเวียนภายใน 45 31 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิต ที่ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6369af6123985-45.pdf
หนังสือเวียนภายใน 225 28 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63637e378f6c6-225.pdf
หนังสือเวียนภายใน 228 1 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6362061106665-228.pdf
หนังสือเวียนภายใน 227 31 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mr.Rehardus Ricco Pantecostoma หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6362058a80d37-227.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226 31 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mrs.Woro Danur Wendo หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 63620511be4cd-226.pdf
หนังสือเวียนภายใน 224 28 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 636204b13d416-224.pdf
หนังสือเวียนภายใน 223 28 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6362043cd21dc-223.pdf
หนังสือเวียนภายใน 222 27 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 636204098e967-222.pdf
หนังสือเวียนภายใน 221 27 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนและงบประมาณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 636203e0cedae-221.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 1 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63620395b6ed9-47.pdf
หนังสือเวียนภายใน 220 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 635ba6be0890c-220.pdf
หนังสือเวียนภายใน 219 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 635ba68813e98-219.pdf
หนังสือเวียนภายใน 218 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ปัดฝุ่นความรู้ เล่าสู่กันฟัง เพิ่มพลังสกิลทางคลินิก" ครั้งที่ 2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 635a3fb618e4a-แก้ไข 218.pdf
หนังสือเวียนภายใน 217 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงินโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 635a0150bd4b0-217.pdf
หนังสือเวียนภายใน 216 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359ffd0d8b65-216.pdf
หนังสือเวียนภายใน 215 25 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359ff1d5ce06-215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214 21 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359fe9ca7b2d-214.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359fe24b76ae-213.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212 26 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6359fde47bf7d-212edited.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211 17 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานผลิตตำราทางวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 635797a4bfcff-211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 3 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งสถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 63579754e2d03-43.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210 17 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายเสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634e01b90c1a8-210.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209 17 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายเอกชัย ทองคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 634e00598ed77-209.pdf