คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 222 17 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 655c22694541d-222.pdf
หนังสือเวียนภายใน 218 10 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและมูลความผิดทางวินัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 655303e035c32-218.pdf
หนังสือเวียนภายใน 40 9 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนการศึกษาบริษัทโรงพยาบาลสัตว์โปรเวทสุรินทร์ จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 655303b60b8e8-40.pdf
หนังสือเวียนภายใน 217 10 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายพันทิศ กำลังชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65518b8c5779c-217.pdf
หนังสือเวียนภายใน 216 7 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65518ad9944f2-216.pdf
หนังสือเวียนภายใน 215 7 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65518a8e669c7-215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214 7 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนฏกร ศิริวัฒนสาธร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65518a46478d9-214.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213 3 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศุจีภรณ์ เลิศพิริยะสกุลกิจ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 654a00af30d55-213.pdf
หนังสือเวียนภายใน 39 3 พฤศจิกายน 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 654994a7e9f5d-39.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 3 พฤศจิกายน 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 654994523752d-38.pdf
หนังสือเวียนภายใน 37 3 พฤศจิกายน 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6549941001957-37.pdf
หนังสือเวียนภายใน 202 20 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mrs.Naela Wanda Yusria Dalimunthe หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6544c5224b0c9-202.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212 3 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65446494d140a-212.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211 2 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาของบริษัท Vetz Petz จำกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 654463f58b0dd-211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210 2 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมปฏิบัติการ โครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 654463ba81360-210.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209 30 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์และนายสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติงา่น โครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทยเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6544638272472-209.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208 30 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 654462cf7a05d-208.pdf
หนังสือเวียนภายใน 207 27 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 654462957869c-207.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 1 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 65446258a7e8f-36.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206 26 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 653c7d0b9c45c-206.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205 26 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 653c7cd08b913-205.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204 25 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 653b7f650d26a-204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 26 ตุลาคม 2566 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 653b7eda45445-35.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203 25 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวภัชญา ทัศคร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 653b2fa1b513f-203.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200 11 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ปัดฝุ่นความรู้ เล่าสู่กันฟัง เพิ่มพลังสกิลทางคลินิก" ครั้งที่ 3 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6530f53a7d4ca-200.pdf
หนังสือเวียนภายใน 201 12 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 652f615811132-201.pdf
หนังสือเวียนภายใน 199 4 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายธนัช วัฒน์หิรัญวงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 651e3c664a159-199.pdf
หนังสือเวียนภายใน 198 4 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ Ms.DIAN MEIDIDEWI NURAINI หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 651e3c36a6149-198.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197 3 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Ms.Hongmei Liu หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 651e3bd7a9871-197.pdf
หนังสือเวียนภายใน 34 4 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 651e19bf8ea86-34.pdf
หนังสือเวียนภายใน 192 28 กันยายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Ms.Ni Yang หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 651e1999bc537-192.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196 3 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Ms.Zhihui Zhang หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 651cd24065bb4-196.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195 3 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนายธนัช วัฒน์หิรัญวงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 651cd20e3764d-195.pdf
หนังสือเวียนภายใน 194 29 กันยายน 2566 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 651a8278d1c9f-194.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 28 กันยายน 2566 แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 651a15ad2bf3e-33.pdf
หนังสือเวียนภายใน 191 26 กันยายน 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6514e20aa4a4e-191.pdf
หนังสือเวียนภายใน 190 25 กันยายน 2566 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6514e1c95cc2d-190.pdf
หนังสือเวียนภายใน 189 25 กันยายน 2566 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6514e19219eda-189.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 26 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 651380c204731-32.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 25 กันยายน 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 651267b4aad1d-31.pdf
หนังสือเวียนภายใน 188 21 กันยายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งยาม สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65126782bc4f5-188.pdf
หนังสือเวียนภายใน 185 20 กันยายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและมูลความผิดทางวินัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 6512674a306c8-185.pdf
หนังสือเวียนภายใน 187 19 กันยายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 650b9b6bbe7e9-187.pdf
หนังสือเวียนภายใน 186 18 กันยายน 2566 ให้เข้าร่วมโครงการ "ยกระดับการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร 2566" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 650a47d6b4c1f-186.pdf
หนังสือเวียนภายใน 184 18 กันยายน 2566 แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 650a47a1e9ce3-184.pdf
หนังสือเวียนภายใน 183 13 กันยายน 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน สังกัดกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 650a477a83a29-183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 14 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 6507cea0d4924-29.pdf
หนังสือเวียนภายใน 181 12 กันยายน 2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65041c975d498-181.pdf
หนังสือเวียนภายใน 180 12 กันยายน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Ms.Dian Meididewi Nuraini หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65041c6a656a2-180.pdf
หนังสือเวียนภายใน 179 12 กันยายน 2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65041c3450efd-179.pdf