คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 58 28 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริการ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e168cbaf089-58.pdf
หนังสือเวียนภายใน 57 28 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 32" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e168857c782-57.pdf
หนังสือเวียนภายใน 51 19 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานนอกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65e16856b913e-51.pdf
หนังสือเวียนภายใน 5 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับโครงการวิจัยที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 65e1682865da2-5.pdf
หนังสือเวียนภายใน 56 27 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นางสาวทรรศิดา พลอยงาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65de9a180cbf9-56.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 19 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65de99d83079c-50.pdf
หนังสือเวียนภายใน 52 19 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65d55b60757fa-52.pdf
หนังสือเวียนภายใน 45 13 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65d45a38b029a-45.pdf
หนังสือเวียนภายใน 48 16 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ และสายสนับสนุนทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65d416978c2b3-48.pdf
หนังสือเวียนภายใน 22 25 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65d4165c8925e-22.pdf
หนังสือเวียนภายใน 49 19 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65d31e3d43b83-49.pdf
หนังสือเวียนภายใน 47 15 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการต้นทุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65d2afcb1c6b9-47.pdf
หนังสือเวียนภายใน 46 15 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65d2afa52c7c5-46.pdf
หนังสือเวียนภายใน 44 12 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวพิมพ์สิริ โง้ววัฒนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65cae9b621b6e-44.pdf
หนังสือเวียนภายใน 43 12 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Ms.Clara Ancilia Pramita Kusumasri หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65cae9866c296-43.pdf
หนังสือเวียนภายใน 42 9 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65cae9423c625-42.pdf
หนังสือเวียนภายใน 41 9 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการมูลโคประจำโรงเรือนสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65cae910a868b-41.pdf
หนังสือเวียนภายใน 23 25 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร (Improvement plan) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65c9e31696857-23.pdf
หนังสือเวียนภายใน 39 5 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65c33ae03ea91-39.pdf
หนังสือเวียนภายใน 38 5 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65c33aa0a8cfe-38.pdf
หนังสือเวียนภายใน 37 2 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีั สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65c33a449c1bc-37.pdf
หนังสือเวียนภายใน 36 2 กุมภาพันธุ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65c339f69e242-36.pdf
หนังสือเวียนภายใน 35 5 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65c3390380dea-35.pdf
หนังสือเวียนภายใน 34 1 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65bf0da26d77f-34.pdf
หนังสือเวียนภายใน 33 1 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65bf0d69dfc9c-33.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 31 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการมูลโคประจำโรงเรือนสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65bf0d22592a7-2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 32 31 มกราคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของ นางสาวทศวรรณ มากพันธ์ผล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65bb273be3c73-32.pdf
หนังสือเวียนภายใน 31 31 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65bb2715f0ed6-31.pdf
หนังสือเวียนภายใน 3 3 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65bb26f450766-3.pdf
หนังสือเวียนภายใน 30 29 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการต้นทุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65bb25bd5a8a2-30.pdf
หนังสือเวียนภายใน 27 29 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ และปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b9e93329b6e-27.pdf
หนังสือเวียนภายใน 29 29 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b9c099f266c-29.pdf
หนังสือเวียนภายใน 28 29 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ และสายสนับสนุนทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b9c067e52af-28.pdf
หนังสือเวียนภายใน 26 26 มกราคม 2567 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b9bba5d438c-26.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 26 มกราคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b9bb0b1b80f-25.pdf
หนังสือเวียนภายใน 20 24 มกราคม 2567 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b9bac978008-20.pdf
หนังสือเวียนภายใน 50 25 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 65b9ba999230d-50.pdf
หนังสือเวียนภายใน 24 25 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b71c78f180b-24.pdf
หนังสือเวียนภายใน 21 25 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b3709aa4bfb-21.pdf
หนังสือเวียนภายใน 19 23 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเวชระเบียน เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b331a67bfc3-19.pdf
หนังสือเวียนภายใน 1 3 มกราคม 2567 ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65b21881019cc-1.pdf
หนังสือเวียนภายใน 2 19 มกราคม 2567 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรคณะ รับทุนการศึกษา จากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 65af1ee08a33f-2.pdf
หนังสือเวียนภายใน 18 22 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65af1e9185fb1-18.pdf
หนังสือเวียนภายใน 25 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65af1e5f2d418-25.pdf
หนังสือเวียนภายใน 61 15 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65af1e05c9d3b-61.pdf
หนังสือเวียนภายใน 17 17 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65aa2f2d4cfe2-17.pdf
หนังสือเวียนภายใน 16 17 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65aa2ef3a82eb-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 16 มกราคม 2567 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65aa2eae9fed8-15.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 15 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะทำงานจัดลำดับคำขอครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65aa2e7c87a0f-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 15 มกราคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการอัตรากำลัง และปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 65aa2e349307c-13.pdf