คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
45
ลงวันที่
15 ธันวาคม
พ.ศ.
2566
เรื่อง
ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๖-๑๒-๒๑ ๐๒:๔๙:๑๙
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes