เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  ภารกิจของงาน
   - ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
   - ภารกิจด้านการเงินและบัญชี
   - ภารกิจด้านพัสดุ
  บุคลากร
  อัตรากำลังของคณะฯ
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
  แผนปฏิบัติราชการ
  รายงานประจำปี
  ปฏิทินปฏิบัติงานแผน
  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร (SWOT)

:: คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

 


  บุคลากร

นายประสิทธิ์ โททุโย

รักษาการหัวหน้างานแผนและงบประมาณ
e-mail :
tprasi@kku.ac.th

 

ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ

ภารกิจด้านการเงินและบัญชี

ภารกิจด้านพัสดุนางอรัญญา ศิริไกรวรรณ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจด้านแผนและงบประมาณ
e-mail :
aranya@kku.ac.th

นายวีระ สุภารักษ์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้าภารกิจด้านการเงินและบัญชี

 e-mail : weesup@kku.ac.thนางยุพดี สุวรรณศร

หัวหน้าภารกิจด้านพัสดุ
 
e-mail : nyupde@kku.ac.thนางสาวณฐาภพ เสชัง

 e-mail : nathapopse@kku.ac.thนางสุธาทิพย์ วัฒนชัย 
 

 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 e-mail : sutwat@kku.ac.thนางพรรณอร รักสนิท

e-mail : panrug@kku.ac.thนางอ้อยทิพย์ สัพโส

 
e-mail : oiythip@kku.ac.th
นางสาวจินต์จุฑา สามหาดไทย

พนักงานการเงินและบัญชี
e-mail : chinsam@kku.ac.th
นางบัณฑิต ภูมิสาขา

e-mail : banphu@kku.ac.th

   
นางสุนทรี พันสอน

e-mail :
soonpa@kku.ac.th
 

 

 

 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499