เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  ภารกิจของงาน
   - ภารกิจด้านแผนและงบประมาณ
   - ภารกิจด้านการเงินและบัญชี
   - ภารกิจด้านพัสดุ
  บุคลากร
  อัตรากำลังของคณะฯ
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
  แผนปฏิบัติราชการ
  รายงานประจำปี
  ปฏิทินปฏิบัติงานแผน

:: คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

 


  บุคลากร
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
  
คณบดี
 
E-mail:
chukam@kku.ac.th
 

นายประสิทธิ์ โททุโย

รักษาการหัวหน้างานแผนและงบประมาณ
e-mail :
tprasi@kku.ac.th

 

ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ

ภารกิจด้านการเงินและบัญชี

ภารกิจด้านพัสดุนางอรัญญา ศิริไกรวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจด้านแผนและงบประมาณ
e-mail :
aranya@kku.ac.th

นายวีระ สุภารักษ์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้าภารกิจด้านการเงินและบัญชี

 e-mail : weesup@kku.ac.thนางยุพดี สุวรรณศร
 

 
นายสมัย แข็งขันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
e-mail : smakha@kku.ac.th
 นางสุธาทิพย์ วัฒนชัย 
 

 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 e-mail : sutwat@kku.ac.thนางพรรณอร รักสนิท

 
นางสาวจินต์จุฑา สามหาดไทย

พนักงานการเงินและบัญชี
 
นางบัณฑิต ภูมิสาขา
 

   
นางสุนทรี พันสอน

 

 

 

 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499