ภารกิจด้านการเงินและบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

ชื่อ นายวีระ สุภารักษ์ 

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภารกิจด้านการเงินและบัญชี
 
E-mail : weesup@kku.ac.th

 


ชื่อ นางสุธาทิพย์ วัฒนชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-mail : sutwat@kku.ac.th


ชื่อ นางสาวจินต์จุฑา สามหาดไทย

ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
E-mail : chinsam@kku.ac.th

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150