เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  ภารกิจของงาน
   - ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
   - ภารกิจด้านการเงินและบัญชี
   - ภารกิจด้านพัสดุ
  บุคลากร
  อัตรากำลังของคณะฯ
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
  แผนปฏิบัติราชการ
  รายงานประจำปี
  ปฏิทินปฏิบัติงานแผน
  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร (SWOT)

:: คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

 


  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
 
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 <
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561<
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562<
> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563<

 

 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499