ภารกิจด้านแผนและงบประมาณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ชื่อ นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภารกิจด้านแผนและงบประมาณ
 
E-mail : aranya@kku.ac.th
 

 


ชื่อ นายสมัย แข็งขันธ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
E-mail : e-mail : smakha@kku.ac.th

 

 
   
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150