ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ชื่อ นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
 
E-mail : aranya@kku.ac.th
 

 


ชื่อ นางสาวณฐาภพ เสชัง

ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
 
E-mail :  nathapopse@kku.ac.th

 

ชื่อ นางอ้อยทิพย์ สัพโส

ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
 
E-mail : oiythip@kku.ac.th

 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150