ภารกิจด้านพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

ชื่อ นางยุพดี สุวรรณศร

ตำแหน่ง : หัวหน้าภารกิจด้านพัสดุ
 
E-mail : nyupde@kku.ac.th
 

ชื่อ นายประสิทธิ์ โททุโย

ภารกิจด้านพัสดุ
 
E-mail : tprasi@kku.ac.th
 

ชื่อ นางพรรณอร รักสนิท

ภารกิจด้านพัสดุ
 
E-mail : panrug@kku.ac.th
 

ชื่อ นางบัณฑิต ภูมิสาขา

ภารกิจด้านพัสดุ
 
E-mail : banphu@kku.ac.th
 


 
   
ชื่อ นางสุนทรี พันสอน

ภารกิจด้านพัสดุ
 
E-mail : soonpa@kku.ac.th
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150