เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  ภารกิจของงาน
   - ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
   - ภารกิจด้านการเงินและบัญชี
   - ภารกิจด้านพัสดุ
  บุคลากร
  อัตรากำลังของคณะฯ
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
  แผนปฏิบัติราชการ
  รายงานประจำปี
  ปฏิทินปฏิบัติงานแผน
  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร (SWOT)

:: คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

 


 ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
 
>> นิยามและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา


 
>> ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

 >> ระบบและการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

 - ความรู้ทั่วไปด้านการประกันคุณภาพ

 - นวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพ

 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

          

 

 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499